Provincie Utrecht investeert in groei

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht heeft de concept kadernota 2022-2025 gepresenteerd aan Provinciale Staten. Met de kadernota stellen Provinciale Staten de kaders vast voor de begroting 2022 met een vooruitblik op de financiële ontwikkelingen tot en met 2025.

bouwkranen in Vathorst

Gedeputeerde Staten hebben ambitieuze toekomstplannen en willen de komende vier jaar flink investeren, zo blijkt uit de kadernota. Gedeputeerde Robert Strijk (Financiën): "Die investeringen zijn hard nodig voor de grote transitieopgaven rondom klimaat, energie, circulariteit, werklocaties en de arbeidsmarkt. Voor de bouw van tienduizenden woningen en het stapsgewijs oplossen van de stikstofproblematiek. Voor blijvende investeringen in de gezonde leefomgeving en de biodiversiteit van onze natuur. En we willen onze wegen en OV-middelen onderhouden. Al deze voorstellen passen binnen de ambities van de omgevingsvisie en het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Utrecht'." Door de nieuwe Omgevingswet - en de nieuwe manier van werken die daarmee gepaard gaat - zal de provincie Utrecht ook in de eigen organisatie moeten aanpassen en hierin investeren.

Sluitend meerjarenbeeld

De meerjarenbegroting sluit structureel met een kleine plus in 2023 en een positief saldo van 7 miljoen euro in 2024 en 2025. Het college meent dat de komende jaren extra investeringen noodzakelijk zijn in onder andere bereikbaarheid, openbaar vervoer, het landelijk gebied en de economie en heeft onderzocht hoe de begroting op lange termijn sluitend kan blijven. Aan PS wordt daarom voorgesteld om de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting met 2 procent te verhogen boven de indexering, om daarmee een sluitend meerjarenbeeld te presenteren.

Uitgangspunten voor het financieel beleid

Het college kiest er ook voor om het vrije deel van de algemene reserve deels in te zetten als dekking voor incidentele intensiveringen nu. Deze investeringsruimte is er omdat het weerstandsvermogen ruim voldoende is voor het afdekken van de financiële risico's.

Toekomst

Het college voert met Provinciale Staten niet alleen het gesprek over de kadernota tot 2025, maar ook over de financiën tot en met 2040. Robert Strijk: "De provincie groeit door. Die groei moet altijd gepaard blijven gaan met een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Dat vraagt om een schaalsprong in denken en een schaalsprong in investeren. Het is belangrijk om nu al te kijken hoe we dit in de toekomst willen financieren." Provinciale Staten zullen de kadernota bespreken en vaststellen op 7 juli.

Het Statenvoorstel en de kadernota zijn onderaan dit bericht te downloaden. Ook zijn deze stukken opgenomen in het dossier Financiën.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl 06 18 54 01 37