Provincie Utrecht investeert in wonen, natuur en mobiliteit

De provincie Utrecht investeert de komende jaren fors in de versnelling van de woningbouw, verbetering van natuur, meer groen en versterking van het openbaar vervoer. In de vandaag gepresenteerde Kadernota 2023-2026 reserveert het provinciebestuur 7,6 miljoen euro extra voor woningbouw, 50 miljoen euro voor natuur, landbouw en groen en 50 miljoen voor de kostenstijging in het openbaar vervoer (OV).

Provinciehuis Utrecht

De provincie Utrecht groeit en zal ook de komende jaren blijven groeien. De verwachting is dat in 2050 een kwart meer mensen in de provincie woont. Daarom kijkt het provinciebestuur ook naar de langere termijn. Gedeputeerde Robert Strijk van Financiën: "Om al die mensen op een fijne manier in onze regio te laten wonen, werken en recreëren, zijn er veel extra woningen en banen nodig en moet er geïnvesteerd worden in duurzame bereikbaarheid. Tegelijkertijd willen we het mooie en groene karakter van onze provincie behouden. Het is belangrijk om nu al te kijken hoe we dit in de toekomst willen financieren."

Groeisprong Utrecht

De provincie heeft daarom in het afgelopen jaar een uitgebreid onderzoek uit laten voeren naar de grote ontwikkelingen op het gebied van wonen, bereikbaarheid, economie en gezond, natuur en recreatie en energie en klimaat. Dit Groeisprong-onderzoek geeft een scherp beeld van de financiële impact op de provinciale begroting en een onderbouwing voor de investeringsvraag aan Rijk en regio.

Gezonde verstedelijking metropoolregio

in de kadernota is dan ook structureel ruimte gemaakt om in de toekomst grootschalige investeringen te kunnen doen. Deze investeringen moeten leiden tot een gezonde verstedelijking van de metropoolregio Utrecht. Het provinciebestuur sorteert hiermee voor op een breed pakket aan maatregelen om de woningbouw te versnellen en de groeiende regio bereikbaar te houden. Het gaat om investeringen in OV, fiets en wegen in de regio's Amersfoort, Foodvalley en Utrecht-16. Het provinciebestuur gaat nu met deze regio's en het Rijk in gesprek om tot gezamenlijke investeringen te komen.

Ambities

Gedeputeerde Staten zijn aan het laatste jaar van deze coalitieperiode begonnen. Met deze kadernota worden ambities aangegeven voor de begroting 2023. Tegelijkertijd wordt in deze begroting financieel ruimte gemaakt voor een volgende bestuursperiode en is de weg vrijgemaakt voor gesprekken met de regio's en het Rijk. Er is voor gezorgd dat de begroting - met name in het laatste jaar - voldoende structureel geld biedt om de eerste belangrijke stappen van de groeisprong te realiseren.

Onzekerheid

Hoewel er een goed beeld is van de noodzakelijke financiële middelen, is het belangrijk te benadrukken dat het nooit een compleet beeld is. Gedeputeerde Robert Strijk: "De huidige tijd brengt veel onzekerheden met zich mee. Geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen, de stikstofcrisis en de aanpak van de klimaatverandering, zijn van invloed op de kosten. Het is belangrijk dat wij steeds inspelen op de actualiteit en veranderende omstandigheden. Ook al met Provinciale Staten het debat over kostenverlaging en opbrengstenverhoging nader gevoerd moeten worden."

Sluitend meerjarenbeeld

De begroting 2023 sluit in het voorstel van het college met een positief saldo van baten en lasten van 22,8 miljoen euro. De meerjarenbegroting sluit structureel met een positief saldo van baten en lasten van 9,4 miljoen euro in 2026 en de jaren daarna. Het weerstandsvermogen is gezond. In de kadernota doet het provinciebestuur voorstellen voor de begroting 2023 tot en met 2026.

Provinciale Staten besluiten tijdens de vergadering van 29 juni of zij met deze kadernota instemmen.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37

Zie ook