Provincie Utrecht reserveert geld in begroting voor verzachting corona-effecten

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht blijven met de sluitende begroting voor 2021 uitvoering geven aan de ambities van het coalitieakkoord. Daarnaast voorziet de begroting in geld voor het verzachten van economische en culturele gevolgen van de coronacrisis. Dat blijkt uit de conceptbegroting 2021 - 2024 die aan Provinciale Staten is voorgelegd.

vergadering Provinciale Staten

Deze archieffoto is van een vergadering van Provinciale Staten vóór de coronaperiode.

Gedeputeerde Robert Strijk van Financiën: "Door de ambities als leidraad te houden, willen we als college zekerheid bieden, tegenover de toenemende onzekerheid vanwege de coronacrisis. Daarnaast stellen we een financiële reserve van 15 miljoen euro in, om de effecten van corona te verzachten. Dit geld is voor het jaar 2021 beschikbaar en kan worden ingezet voor initiatieven en projecten die bijvoorbeeld de regionale economie ondersteunen of de cultuursector helpen. Daarvoor zijn concreet uitgewerkte plannen nodig. Die leggen we dan voor aan Provinciale Staten.’’

Voorstellen

De begroting van de provincie Utrecht heeft als ‘rode draad’ vergroening, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptie, duurzame mobiliteit, gezonde leefomgeving, meer woningen, een aantrekkelijk cultureel leven en een gezonde en sociale economie. De begrotingsvoorstellen gaan bijvoorbeeld over woningbouw, transformatie van kantoren, klimaatadaptatie, het voorkomen van ondermijnende criminaliteit, verbeteren van fietsroutes en aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt.

Onzekerheden

Het college wijst op onzekerheden naar aanleiding van de coronacrisis en de problematiek met stikstofdioxide en ammoniak, die invloed hebben op de planning van activiteiten. Verwacht wordt dat in de loop van 2021 meer duidelijkheid zal ontstaan over de uitvoering van plannen. Daarom is gekozen voor een adaptieve begroting, die ruimte biedt om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De financiële positie van de provincie Utrecht maakt dit mogelijk.

Positief saldo

De begroting 2021 is sluitend en geeft een financiële doorkijk tot en met 2024. De begroting 2021 sluit met een positief saldo van baten en lasten, na verrekening van de reserves, van 3,2 miljoen euro. Voor het jaar 2022 wordt een begrotingstekort verwacht van 14,2 miljoen euro . Dit tekort wordt gedekt uit de reserve en door nog te nemen maatregelen om de organisatie van de provincie wendbaarder, robuuster en soepeler te laten functioneren. Bij de kadernota 2022 worden deze maatregelen geconcretiseerd. Het meerjarenperspectief geeft voor 2023 een positief begrotingssaldo van 5,7 miljoen euro en voor in 2024 een positief saldo van 5,3 miljoen euro.

Verantwoord

Met de ambities, uitvoering van de begrotingsvoorstellen en het eenmalige budget ter verzachting van de coronacrisis, verwacht de provincie ook volgend jaar financieel gezond te blijven. Provinciale Staten bespreken de begroting op 28 oktober en 11 november.

Begrotingsvoorstellen provincie Utrecht: de aftrap.