Provincie Utrecht sluit bijzonder jaar 2020 positief af

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht heeft de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) over 2020 voorgelegd aan Provinciale Staten. Hieruit blijkt dat de provincie het overgrote deel van haar voorgenomen activiteiten heeft kunnen uitvoeren. Door de coronamaatregelen en de stikstofproblematiek werden de doelen soms wel met enige vertraging behaald. Financieel sluit de provincie 2020 af met een positief saldo van baten en lasten van 24,2 miljoen euro. De stukken liggen nu ter bespreking en goedkeuring bij Provinciale Staten.

Geld en munten

Ondanks het jaar van Covid-19, de stikstofproblematiek en de door het Rijk uitgestelde omgevingsvisie, heeft de provincie toch een groot deel van haar beoogde resultaten kunnen bereiken. 94 procent van de doelen is behaald, hoewel bijna de helft daarvan met enige vertraging. De provincie is binnen budget gebleven en sluit de jaarrekening af met een positief saldo van baten en lasten van 24,2 miljoen euro. Dit is het resultaat ná verrekening met de bestemmingsreserves. Dit rekeningresultaat is 17,1 miljoen hoger dan verwacht op basis van de tussentijdse rapportages.

Ambities

Verantwoordelijk gedeputeerde Robert Strijk (Financiën) namens het college: "2020 gaat de boeken in als een jaar dat totaal anders liep dan verwacht. Een jaar vol uitdagingen. Ik ben dan ook blij dat we, ondanks de lastige omstandigheden die de coronacrisis met zich meebracht, kunnen concluderen dat we er financieel goed voor staan en dat we veel van onze voorgenomen doelen en activiteiten hebben kunnen realiseren. Het was voor veel mensen en ondernemers een zwaar jaar. De sectoren die het meest in de knel kwamen, hebben we kunnen helpen met diverse steunpakketten. Uiteraard heeft de coronacrisis ook effect op de opgaven uit het coalitieakkoord en ons toekomstige beleid, maar de ambities van het college blijven onverkort overeind."

Onderbesteding

Hoewel het overgrote deel van de doelen is behaald, is er geld overgebleven. Er zijn diverse oorzaken voor deze onderbesteding. Zo zijn, als gevolg van de grote werkdruk bij het subsidieloket, niet alle subsidieaanvragen tijdig beschikt. Daarnaast hebben lopende programma's en projecten vertraging opgelopen, mede als gevolg van de landelijke coronamaatregelen. Tot slot zorgde de PFAS/PFOS-problematiek ervoor dat onderhoudsprojecten aan wegen en openbaar vervoer doorgeschoven moesten worden naar 2021.

Nieuwe investeringen

Gedeputeerde Staten stellen voor het positieve saldo van deze jaarrekening in de algemene reserve te storten. Dat geeft de provincie de mogelijkheid om komend jaar te investeren in onder andere duurzame mobiliteit, cultuur en het herstructureren van bedrijventerreinen.

Provincie Utrecht financieel gezond

De controlerend accountant PwC geeft een goedkeurende verklaring bij deze jaarstukken, zowel op de getrouwheid van de balans en de exploitatie, als op de rechtmatigheid van de uitgaven. De provincie Utrecht wordt als financieel gezond beoordeeld.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl 06 18 54 01 37