Provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar om bodemdaling af te remmen

De provincie Utrecht stelt voor 2022 en 2023 in totaal 7,5 miljoen euro subsidie beschikbaar om de bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen.

bodemdaling - rietteelt

Bodemdaling en de uitstoot van broeikassen uit veenbodems zijn bekende gegevens in de provincie Utrecht. In het westen en noordoosten van de provincie daalt de bodem door het oxideren en inklinken van de veenbodems. Dit geeft veel schade voor de landbouw, aan woningen en aan wegen. Ook komt er bij dit proces vanuit de veenbodems CO² vrij en dat versterkt de klimaatverandering.

Kennis en innovatie

Om deze ontwikkeling af te remmen is het belangrijk maatregelen te nemen die de bodemdaling beperken. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een waterinfiltratiesysteem. De subsidie kan aangevraagd worden voor de aanleg van zo’n infiltratiesysteem, maar ook voor het ontwikkelen van kennis en innovatie en voor het creëren van kennis en draagvlak.

Groot Wilnis-Vinkeveen

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur van de provincie: “De bodemdaling heeft grote gevolgen voor inwoners, agrariërs en overheden. Als provincie zoeken we daarom voortdurend naar innovaties om de bodemdaling af te remmen en brengen we deze innovaties, samen met onze partners in de praktijk. "Zo zijn er in Groot Wilnis-Vinkeveen een aantal jaren geleden met subsidie van de provincie infiltratiebuizen gelegd. Hiermee wordt de grondwaterstand van de graslandpercelen in droge perioden verhoogd, waardoor de bodemdaling in die percelen wordt beperkt.”

Subsidie aanvragen

De subsidie aanvragen kan vanaf 1 september. Meer praktische informatie daarover volgt binnenkort op deze website. 

Regionale Veenweide Strategie

De ‘Subsidieregeling Bodemdaling Utrechtse veenweiden’ hangt onder de Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU). Deze regeling is bedoeld om de uitvoering van de Regionale Veenweiden Strategie (RVS)in de Utrechtse veenweiden te bevorderen. De basis voor deze RVS ligt in het Klimaatakkoord van 2019.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37