Provincie Utrecht wil in 2050 de gezondste regio van Nederland zijn

De provincie Utrecht wil samen met haar partners een regio zijn waarin alle inwoners nu en in de toekomst gezond en veilig kunnen wonen, werken en ontspannen. De ambitie is om in 2050 de gelukkigste en gezondste regio van Nederland te zijn. Om dit te kunnen doen verwerkt de provincie de effecten op gezondheid en veiligheid in haar beleid bij grote opgaven, zoals woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en mobiliteitstransitie. Hoe de provincie dat wil gaan doen, staat in het ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-2025.

skatepark Jaarbeursplein

 

Het beleidsprogramma is de uitwerking van de rode draad van de Omgevingsvisie provincie Utrecht die vorig jaar is vastgesteld. Niet eerder zijn er zoveel aspecten op het gebied van gezond en veilig in één programma samengevoegd. Het beleidsprogramma beschrijft hoe, via de inrichting van de leefomgeving, de gezondheid en veiligheid worden bevorderd en beschermd en wat daar voor nodig is.

Gedeputeerde Rob van Muilekom:”In de Omgevingsvisie hebben we aangegeven dat we onze ambities op het gebied van gezond en veilig concreet gaan maken. Dat betekent dat we ons elke keer moeten afvragen hoe gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in de gehele beleidscyclus en wat de keuzes in de praktijk betekenen. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we iedereen bij nodig. Onze partners, maar zeker ook onze inwoners.”

Rol provincie

Bij de uitvoering van dit programma hanteert de provincie vier rollen, waarbij samenwerking met altijd centraal staat.

Stimuleren

bijvoorbeeld het opzetten van campagnes gericht op inwoners om zich weer op te laden in de natuur. Doel hiervan was om mensen bewust te laten worden van wat schone lucht, bewegen, groen, en stilte voor de gezondheid kunnen doen.

Participeren

de provincie doet mee aan samenwerkingsverbanden, zoals het Schone Lucht Akkoord dat sinds januari 2020 van start is gegaan.

Realiseren

het aanleggen van concrete aanpassingen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld geluid reducerend asfalt en geluidschermen. 

Reguleren

de provincie stelt regels op in verordeningen en houdt toezicht. Bijvoorbeeld in de verordening systematische toezichtsinformatie is geregeld dat gemeenten informatie verstrekken over de uitvoering rond vooral risicothema’s als asbest, brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen en verontreinigde grond.

Ter inzage

Het ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-2025 wordt ter inzage gelegd vanaf 22 februari tot en met 4 april 2022. Op 9 maart wordt het besproken in de commissie Milieu & Mobiliteit en kunnen Statenleden hun reactie geven. Deze reacties en de zienswijzen worden verwerkt in het programma en vervolgens wordt het in mei definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32