Provincie Utrecht wil sport en bewegen verder stimuleren

Het Utrechtse provinciebestuur wil de sport- en beweegmogelijkheden verder aanvullen, aanjagen en ondersteunen. Het doel is om een uitnodigende buitenruimte te creëren die aanzet tot bewegen en gelijktijdig bijdraagt aan duurzaamheidsdoestellingen. In het Beleidskader Sport staat ook de ambitie om de deelname onder groepen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen, zoals mensen met een beperking of met een lager inkomen, te verhogen. Provinciale Staten (PS) moeten het beleidskader nog goedkeuren en de financiering ervan nog vaststellen.

Sportbeleid 3

Voldoende beweging draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. Sport heeft grote maatschappelijke waarde die zich uitstrekt over verschillende beleidsvelden van de provincie. Utrecht is een sportieve provincie en veel Utrechters bewegen al regelmatig. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot heeft het beleidskader ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten van Utrecht: “Sport is maatschappelijk goud dat je moet verzilveren. Bij een gezonde leefomgeving hoort aandacht voor sport en bewegen. Met het voorstel willen we samen met gemeenten, de sportsector en andere partijen sportmogelijkheden in onze provincie verbeteren. Uiteindelijk hoop ik dat we een provinciaal sportakkoord kunnen opstellen en de plannen samen met alle partners kunnen realiseren.” 

Duurzamere sportlocaties

Sportaccommodaties en sportparken zijn veelal grote complexen met meerdere gebouwen. Daardoor kunnen verenigingen in potentie ook een belangrijke bijdrage leveren aan de energie- en klimaatopgave. In het beoogde sportbeleid is ruimte voor ontwikkelingen die zorgen dat clubaccommodaties van verenigingen minder energie verbruiken of zelfs duurzame energie opwekken. Het stimuleren van ledverlichting op de sportvelden en de plaatsing van zonnepanelen op kantinegebouwen is onderdeel van de ambities. Tevens is het doel dat sportparken hittebestendig worden en klimaatadaptiever zijn. Het gaat dan onder meer om het mogelijk aanleggen van een groen dak of het opvangen van hemelwater.

Sportbeleid

Sport voor iedereen

Het provinciebestuur heeft in de plannen ook aandacht voor de toegankelijkheid van sport. Het doel is om sport- en bewegen beter bereikbaar te maken. Een lichamelijke of geestelijke beperking, geaardheid en beperkte financiële middelen, blijken drempels voor deelname aan sport. Sportverenigingen moeten een thuis bieden aan alle sporters en een omgeving zijn waar je volledig jezelf kunt zijn. De ambitie is om dit verder te verbeteren in samenwerking met gemeenten en verenigingen. 

Goedkeuring

Met de sportplannen geeft het college invulling aan afspraken uit het provinciale coalitieakkoord. Om de plannen te realiseren is jaarlijks circa 400.000 euro nodig tot en met 2025. Het Beleidskader Sport en de financiering moeten nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11