Provincie Utrecht wil vaart achter kabinetsformatie

De provincie is teleurgesteld dat het kabinet in de miljoenennota 2022 niet meer geld vrijmaakt voor de Utrechtse opgaven. Door de lange onderhandelingen is er geen zicht op snelle aanpak van de woningcrisis en verbetering van de bereikbaarheid.

Provinciehuis Utrecht

De provincie Utrecht is een groeiende regio: over 30 jaar woont er een kwart meer mensen in de provincie, zo'n 1,7 miljoen mensen. Dat vraagt om het bouwen van extra woningen en het investeren in bereikbaarheid van woonwijken én werklocaties. Want ook de werkgelegenheid groeit. Tegelijkertijd wil de provincie er alles aan doen om de kwaliteit van de regio te behouden. Hiervoor zijn flinke investeringen nodig. Alleen met Rijk en gemeenten samen is dat voor elkaar te krijgen.

Versnelling woningbouw

Het is goed dat het kabinet 1 miljard euro uittrekt voor de verlenging van de woningbouwimpuls. Maar die miljard moet niet over tien jaar uitgesmeerd worden. Het is de ambitie om jaarlijks 10.000 woningen in de provincie Utrecht te realiseren. In de Utrechtse regio worden woningbouw- en werklocaties voornamelijk binnenstedelijk ontwikkeld en rond OV-knooppunten. Het nieuwe kabinet moet zich gaan richten op een verdere versnelling van de woningbouw en daarbij prioriteit geven aan de regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is.

Bestaande én nieuwe infrastructuur

Er is op de langere termijn steeds minder budget beschikbaar voor infrastructuur. Het beschikbare budget voor aanleg van nieuwe infrastructuur daalt hard na 2027. Om het woningtekort op te lossen en het economisch herstel een impuls te geven, is een goede doorstroom op wegen en in het OV vereist. Als ‘draaischijf’ houdt Utrecht Nederland in beweging. De Utrechtse plannen voorzien in maximaal gebruik van bestaande en nieuw te realiseren infrastructuur. Dat kan door het versterken van regionale hoogwaardige OV-verbindingen, het versterken van de A1- en A12-verbindingen en door capaciteitsuitbreiding op de sporen Utrecht-Amsterdam/Schiphol en Utrecht-Arnhem.

Klimaat

De Klimaatcrisis is één van de grootste opgaven van deze tijd en moet ook als zodanig behandeld worden. Het is goed dat het demissionaire kabinet 6,8 miljard euro uittrekt voor klimaatmaatregelen en dat 3 miljard daarvan beschikbaar komt voor SDE++ subsidie. Dat er geld gaat naar de ondersteuning van de Regionale Energiestrategieën (RES) is goed, maar de 72,5 miljoen die daarvoor wordt uitgetrokken is echt te weinig en biedt niet de steun van het Rijk die voor het RES-proces nodig is. Bovendien is er geld voor 2022, maar nog niet voor de jaren daarna. We signaleren dat er nog geen invulling is gegeven aan het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur om meer geld te geven aan de decentrale overheden voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord.

Dat er geld beschikbaar komt voor Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed juichen we toe. We zijn ook blij dat er geld komt voor de verdere uitrol van laadpalen en voor uitvoeringsplannen zoals de wijkgerichte aanpak. Het besluit dat er geld komt voor isoleren en hybride warmtepompen helpt om meer huizen (deels) van het aardgas af te krijgen.

De provincie Utrecht betreurt dat er geen aanvullende middelen worden genoemd voor de elektriciteitsinfrastructuur, terwijl het belang van extra investeringen in de infrastructuur wel wordt benoemd. Daarnaast vinden we de 63 miljoen euro die begroot wordt voor SCE-subsidie voor coöperatieve energieprojecten te mager: de energiecoöperaties hebben dit jaar ruim meer aangevraagd. Het Rijk benut de energie van onderaf zo niet optimaal.

Banenmotor

Utrecht is een banenmotor. De Utrechtse regio is goed voor 12 procent van het bruto nationaal product. Naar verwachting groeit de regionale werkgelegenheid tot 2050 met 100.000 banen. Wij werken aan een duurzame en gezonde regionale economie door ervoor te zorgen dat het onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt.

Die arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat banen binnen de arbeidsmarkt veranderen. Het is daarom van belang dat mensen zich blijven ontwikkelen. Door het Rijk wordt 10 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen vaker, beter en sneller toe te kunnen passen.

De regio Utrecht kent een flink tekort aan personeel in de ICT en techniek. Om het tekort in ICT en techniek te verkleinen wordt in 2022 door het Rijk 40 miljoen euro geïnvesteerd. Hiermee kunnen in totaal 10.000 mensen worden omgeschoold. Daarnaast is 49 miljoen beschikbaar gesteld om werkgevers in het MKB te stimuleren om in de leercultuur te investeren (SLIM-regeling).

Groen en gezond

Bij al deze ontwikkelingen is altijd aandacht voor een groene en gezonde leefomgeving. Binnen het programma Natuur zet het ministerie van LNV zich, samen met de provincies, in voor het verminderen van de negatieve gevolgen van overmatige stikstofdepositie en het verbeteren van de natuur en biodiversiteit. Voor natuur komen in dit verband vanaf 2021 tot en met 2030 substantieel extra middelen beschikbaar, oplopend tot jaarlijks 300 miljoen euro (totaal 2,85 miljard euro). Onderdeel van het programma Natuur is dat er stappen gezet worden naar een meer natuur-inclusieve inrichting van Nederland, bijvoorbeeld door de vergroening van stedelijke gebieden.

Ook het slim opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat op onze woonomgeving hoort daarbij. Dit sluit aan bij de doelen van het Rijk voor klimaat-inclusief natuurbeleid en beheer. Bij groen en gezond hoort verder dat we de bodemdaling remmen. Vanuit het Klimaatakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor een impuls op het terrein van veenweiden en klimaat-inclusief natuurbeleid en -beheer. Het budget van 13,8 miljoen euro in 2022 wordt ingezet voor de volgende activiteiten: pilots en onderzoeken rondom veenweidengebieden (8,7 miljoen). Deze middelen worden onder meer ingezet voor uitvoering van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden en de uitvoering van pilots en onderzoek via het nog te starten Nationaal Innovatieprogramma Veenweide.

Utrechts Aanbod

In aanloop naar de kabinetsformatie werken gemeenten, de provincie, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan een Utrechts Aanbod aan het nieuwe kabinet. In het aanbod staat waar de Utrechtse regio sterk in is en waar Utrecht Nederland vooruit kunnen helpen, maar ook wat nodig is om sterk te blijven en waarin regio en Rijk samen kunnen optrekken Het Utrechts Aanbod nodigt het kabinet uit om ambities te koppelen en gezamenlijk te werken aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.

Voor persinformatie:
Jytte.reichert@provincie-utrecht.nl 06 18 54 01 37