Provincie Utrecht zet nieuwe stap richting toekomst landelijk gebied

Het Rijk heeft alle provincies gevraagd om voor 1 juli 2023 een gebiedsprogramma op te stellen waarin per gebied de doelen voor stikstof, natuur, water, klimaat en bodem staan beschreven. De provincie Utrecht heeft de denklijnen en richtingen om deze doelen te halen geschetst. Deze denklijnen worden de komende weken aan de gebiedspartners voorgelegd zodat zij hun visie hierop kunnen geven.

landschap De Venen met schapen

De provincie Utrecht werkt samen met de gebiedspartners aan een vitaal landelijk gebied, waarin een gezonde natuur en een economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. Alleen zo kan het Utrechts landelijk gebied aantrekkelijk zijn en blijven om in te wonen, te werken, voedsel te produceren en te recreëren.

Om dit te bereiken, moeten er de komende jaren stappen gezet worden. Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw) zegt hierover: “De opgaven vanuit het Rijk betekenen dat het landelijk gebied in de provincie Utrecht flink zal moeten veranderen. We kunnen dat als provincie niet alleen en we zijn ons ervan bewust dat we veel vragen van onze ondernemers, bewoners, belangenorganisaties en andere overheden in het landelijk gebied. Daarom gaan we nu met onze gebiedspartners in gesprek over onze denklijnen en de concrete stappen die we willen gaan zetten. Het document dat we op basis van deze gesprekken maken, zal leiden tot het Utrechts Programma Landelijk Gebied.”

Oog voor de menselijke maat

Om een toekomstbestendig landelijk gebied te creëren, wil de provincie komen tot een sterke en veerkrachtige natuur, een klimaatbestendig en robuust water- en bodemsysteem, een sterke reductie van de broeikasgassen en een duurzame landbouwsector met toekomstperspectief. Daarbij is er ook oog voor Groen Groeit Mee en de energietransitie. Mirjam Sterk: “Deze ambities betekenen een forse verandering in het landelijk gebied. We realiseren ons dat dat veel vraagt van alle betrokkenen en daarmee om een waardig en fatsoenlijk proces met oog voor de menselijke maat. Dat betekent dat we gaan voor vertrouwen en draagvlak. We bieden duidelijkheid en houden rekening met de goede stappen die al in deze richting gezet zijn. Dat er op meerdere vlakken grote, deels nog onduidelijke stappen moeten worden gezet, maakt het proces complex. Het Landbouwakkoord dat dit voorjaar wordt verwacht zal ook mede bepalend zijn voor het verdere proces.”

Denklijnen

Er worden de komende weken meerdere denklijnen aan de gebiedspartners voorgelegd. Ook wordt gesproken over de concrete stappen die gezet moeten worden:

 • Water- en bodem sturend
  Door de klimaatverandering zal ook de provincie Utrecht in de toekomst te maken krijgen met extreme weersituaties. Door water en bodem meer sturend te laten zijn in het grondgebruik en de ruimtelijke ordening, blijft Utrecht veilig en leefbaar.
 • De koers is gericht op de lange termijn
  We kijken door naar 2050, kiezen voor een adaptieve aanpak en we blijven innoveren. Aanvullend starten we nu alvast met geen spijt-maatregelen én voorkomen nieuwe lock-ins.
 • Duurzaam agrarisch toekomstperspectief vanuit keuzes tussen transitiepaden
  Deze keuzes zullen in de gebiedsprocessen besproken worden met de betrokken agrariërs.
 • We houden rekening met al geleverde prestaties
  Er zijn immers bedrijven en gebieden die al veel stappen hebben gezet en die al flink bijdragen aan de opgaven voor natuur, water en klimaat. Dit zijn de ‘koplopers’. Het is belangrijk dat we hen als voorbeeld blijven zien en hen stimuleren om op deze weg door te gaan.
 • Zoeken naar win/win om opgaven te combineren voor effectief doelbereik en ruimtebeslag.  Bovendien willen we hiermee helderheid geven aan de betrokken ondernemers. Om te zorgen dat we concrete resultaten boeken met onze gebiedspartners, starten we met geen spijt-maatregelen.
 • Het landelijk gebied is onderdeel van het Ruimtelijk Voorstel van Utrecht
  Het Rijk heeft elke provincie een startpakket aangereikt met concrete doelen, ruimtelijke richtinggevende keuzes (vanuit de 22 nationale programma’s), afwegingsprincipes en een instrumentenkoffer. Dit startpakket vormt de basis voor een ruimtelijk voorstel per provincie (gereed oktober 2023). Een goede afstemming tussen het UPLG-traject en het proces rond het Ruimtelijk Voorstel is daarom noodzakelijk en al in gang gezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met landelijkgebied@provincie-utrecht.nl 

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37