Provincie Utrecht ziet kansen voor Park and Ride

Gedeputeerde Staten hebben op 5 juli 2022 de Beleidsuitwerking P+R provincie Utrecht vastgesteld. P+R staat voor ‘Park and Ride’ of ‘Parkeer en Reis’. P+R’s zijn plaatsen waar reizigers hun auto kunnen parkeren om verder te reizen met een ander vervoermiddel zoals het openbaar vervoer (OV) of de fiets.

Tram rijdt langs parkeergarage

"Voor een gezondere leefomgeving is het belangrijk dat we overstappen tussen auto, fiets en OV zo makkelijk mogelijk maken en stimuleren. Mensen zullen dan eerder gebruik maken van schonere vormen van vervoer", aldus gedeputeerde Arne Schaddelee. "Hierdoor ontstaat er in de stad meer ruimte voor een gezonde leefomgeving en ook actievere vormen van mobiliteit, zoals lopen en fietsen. Dit is belangrijk omdat er de komende decennia veel nieuwe woningen in stedelijke gebieden gebouwd gaan worden."

Ruimtelijke kwaliteit verbeteren

De provincie ziet met name kansen voor nieuwe P+R’s of uitbreiding van bestaande P+R’s op hoogwaardige OV-verbindingen die niet concurreren met andere OV-lijnen. Daarnaast ligt er een opgave om bestaande P+R-terreinen in te passen in stationsgebieden die herontwikkeld worden. Hiermee kan de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden worden verbeterd en ontstaan er mogelijkheden voor een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. De provincie ziet tenslotte ook kansen om de kwaliteit van bestaande P+R’s te verbeteren en deze voorzieningen te verduurzamen. Om deze opgaven te kunnen oppakken werkt de provincie samen met partners zoals het Rijk, gemeenten en vervoerbedrijven.

Beleidsuitwerking

De Beleidsuitwerking P+R biedt deze partners meer duidelijkheid over de inzet en inbreng van de provincie op het onderwerp P+R in de diverse verstedelijkings- en mobiliteitsprogramma’s voor de regio’s U16, Amersfoort en Foodvalley en in concrete projecten. Daarnaast vormt de beleidsuitwerking een bouwsteen voor het op te stellen Bereikbaarheidsprogramma 2024-2027, het provinciale beleidskader voor mobiliteit voor de komende jaren.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01