Provincie werkt mee aan mooie en veilige dijk op traject Culemborgse Veer-Beatrixsluis

Provincie Utrecht heeft de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkelingen op het dijktraject Culemborgse Veer-Beatrixsluis ondertekend. Samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeenten Nieuwegein en Houten, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer wordt gewerkt aan een veilige en mooie Lekdijk.

Polderlandschap

Het dijkversterkingstraject Culemborgse Veer-Beatrixsluis loopt vanaf het Culemborgse Veer tot aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein. Dit gedeelte van de dijk heeft een lengte van elf kilometer. Het unieke cultuurlandschap daar wordt ook wel het hart van de Nieuwe Hollandse Waterlinie genoemd. De versterking van de Lekdijk wordt aangegrepen om het gebied beleefbaar en toegankelijker te maken.

Er zijn plannen om samen met de gemeente Houten en het waterschap de inlaatsluis bij Fort Honswijk zichtbaarder te maken. Daarnaast wil provincie Utrecht het cultuurhistorisch erfgoed ‘Werk aan de Groeneweg’ en de ‘Noordelijke Batterijen’ extra onder de aandacht brengen van bezoekers. De wandelpaden in dit gebied krijgen een betere aansluiting op deze cultuurhistorische parels.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot vindt het belangrijk dat partners de handen ineenslaan. "Het is goed nieuws dat we samen weer nieuwe stappen zetten voor een mooie en veilige Lekdijk. Onze dijken zijn onmisbare schakels voor een veilige woonomgeving en gelijktijdig zijn het waardevolle gebieden waar wandelaars en fietsers kunnen genieten van natuur en cultuurhistorie."

 

Overzicht dijken

Project Sterke Lekdijk

De aanpak van de Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het waterschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer. De aanpak is opgedeeld in zes deeltrajecten. Verschillende partners haken aan bij de deeltrajecten om verschillende opgaven te combineren. De uiteindelijke inzet is zowel een mooie als een veilige dijk te realiseren die klaar is voor de toekomst.

 

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49