Provincie wil snellere bouw van tijdelijke flexwoningen

Het huidige woningtekort vraagt om snelle en slimme oplossingen voor woningzoekenden. Daarom stimuleert de provincie dat er sneller tijdelijke woningen worden gebouwd. Deze zogenaamde flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die op dit moment lastig een geschikte woning kunnen vinden. Vanuit deze tijdelijke woning kunnen zij hun zoektocht op de woningmarkt voort zetten. In het Actieplan Flexwonen is verder uitgewerkt welke concrete acties de provincie hiervoor onderneemt.

blokkenhuisjes

Flexwoningen zijn bedoeld voor groepen woningzoekenden die zeer weinig kans maken op het vinden van een geschikte woning. Dit zijn onder andere studenten, arbeidsmigranten, statushouders en mensen die vanwege privéomstandigheden met spoed op zoek zijn naar een woning. Ook starters hebben steeds meer moeite om een eigen woning te vinden. Al deze woningzoekenden kunnen baat hebben bij een tijdelijke oplossing. De bewoners van tijdelijke woningen stromen op termijn door naar een reguliere woning en gebruiken de tijdelijke woning als overbrugging. De tijdelijke woningen vormen zo een flexibele schil rondom de reguliere woningvoorraad.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Flexwonen is een goed middel in de strijd tegen de huidige woningnood. Tijdelijke woningen kunnen aanzienlijk sneller worden ontwikkeld dan reguliere woningen. Ze kunnen worden neergezet op locaties die al aangewezen zijn als woningbouwlocatie, maar waar het nog lang gaat duren voordat er echt gebouwd gaat worden. Hierdoor kunnen we snel en slim gebruik maken van de schaarse ruimte. Dit is in lijn met ons omgevingsbeleid waarbij tijdelijke woningen binnen het stedelijke gebied snel gebouwd kunnen worden."

Concrete stappen

Met het Actieplan Flexwonen maakt de provincie inzichtelijk welke concrete stappen worden ondernomen om de bouw van flexwoningen te stimuleren en te versnellen. Hiervoor is input opgehaald bij stakeholders, zoals het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, investeerders en experts. De provincie is hierbij verbinder, aanjager en kennisdeler.

In totaal zijn er acht acties opgenomen in het plan. Gemeenten kunnen ondersteuning krijgen voor projecten met tijdelijke woningen in de vorm van extra capaciteit, subsidie of expertise. Daarnaast wordt in de hele provincie actief gezocht naar geschikte locaties voor tijdelijke woningen. Er zijn locaties nodig voor de korte termijn, maar ook in de toekomst, wanneer tijdelijke woningen verplaatst moeten worden. In samenwerking met andere partijen wordt onderzocht hoe projecten met tijdelijke woningen tot een haalbare businesscase kunnen komen.

Flexwonen

De term flexwonen wordt gebruikt voor alle tijdelijke woonvormen. Het kan gaan om tijdelijke bewoning van bestaande panden, maar ook om tijdelijke bebouwing. In dit actieplan ligt de nadruk op het creëren van een aanbod van tijdelijke woningen op locaties die tijdelijk beschikbaar zijn. In de praktijk gaat het om verplaatsbare units (conceptuele bouw) die door innovatie steeds meer de uitstraling van een reguliere woning krijgen.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32

Kijk ook op de website versnellingwoningbouw.nl