Provincies en veehouderijen slaan handen ineen om verduurzaming te versnellen

Zes provincies (Utrecht, Drenthe, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland) en vijf veehouderijsectoren willen samen nieuwe innovatieve maatregelen en technologie ontwikkelen. Hiermee willen ze de verduurzaming van de veehouderij versnellen en een flinke stap vooruit maken in het stikstof- en klimaatvraagstuk. Provincies en sectoren starten met 50 pilots om snel inzichtelijk te maken welke maatregelen substantieel bijdragen aan het verminderen van uitstoot. De pilots leveren kennis en ervaring op die een plek kunnen krijgen in nieuwe wet- en regelgeving.

Biologische potstal / koeienstal bij De Beekhoeve

Om dit mogelijk te maken vragen de provincies 27 miljoen euro van het Rijk. Op de korte termijn is 8,5 miljoen euro nodig om zo snel mogelijk en in ieder geval dit jaar al te kunnen beginnen met de 50 pilots. In totaal is zo’n 58 miljoen euro nodig. Provincies dragen zelf ook bij, net als de sectoren.

Toezegging

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en minister van der Wal voor Natuur en Stikstof zijn positief over de plannen. Minister Adema constateert dat het initiatief goed aansluit bij zijn beleid. De bewindspersonen geven aan te willen verkennen of en hoe het Rijk een bijdrage kan leveren aan de pilots. Het voorstel van de provincies en de 5 sectoren kan een waardevolle bijdrage leveren aan het Landbouwakkoord, aldus minister Adema van LNV. Alle partijen (Rijk, provincies en veehouderijsectoren) zien dat innovatie, naast bijvoorbeeld extensivering, onmisbaar is om te verduurzamen en de uitstoot terug te dringen. Juist ook om perspectief te geven aan de bedrijven die doorgaan.

Voor de boeren die blijven

Mirjam Sterk gedeputeerde Utrecht: "Er moet veel gebeuren in het landelijk gebied; de natuur moet worden hersteld en de stikstofuitstoot moet omlaag. Om dat te bereiken, is het belangrijk dat agrarische bedrijven kunnen verplaatsen en innoveren zodat ze kunnen toewerken naar een duurzame vorm van landbouw.  Wanneer we innovatie goed borgen in de wet- en regelgeving, biedt dit perspectief voor de boeren die willen blijven.”

Haalbare en betaalbare maatregelen

Het ontbreekt in de veehouderij op dit moment echter aan voldoende haalbare en betaalbare maatregelen die gegarandeerd bijdragen aan het versnellen van verduurzaming en verminderen van uitstoot van methaan, fijnstof en geur. Om veehouderijen te helpen om te verduurzamen zijn dit juist belangrijke randvoorwaarden. Hierover verscheen in juli 2022 een advies aan de minister van LNV, dat in oktober met de Tweede Kamer is gedeeld ‘Versnellen van innovatie voor een toekomstbestendig agrarisch Nederland.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37