Provincies positief over rijksmiddelen aanpak stikstof

Het kabinet neemt een fors pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur een noodzakelijke impuls te geven.

De twaalf provincies hebben kennis genomen van de Kamerbrief Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak van het kabinet. Provincies zien deze maatregelen als een belangrijke stap op weg naar een structurele aanpak voor de stikstofproblematiek. Een stap die juist in deze tijden nodig is om economische ontwikkeling mogelijk te maken. 

Maatschappelijk aanvaardbaar en realistisch

Het einddoel dient in de ogen van de provincies een gunstige staat van instandhouding van de natuur te zijn die maatschappelijk aanvaardbaar en realistisch voor alle betrokken sectoren is en die ruimte moet bieden aan economische ontwikkeling. Dit is tweeledig:

  1. Een afgewogen balans tussen stikstofreductie, natuurherstel, natuurinclusieve (ruimtelijke) ontwikkeling en economie. Een veerkrachtige natuur schept immers de ruimte voor economisch herstel en ontwikkeling. Daarom vinden provincies het positief dat het Rijk hier 300 miljoen structureel per jaar in investeert naast de ruim 2 miljard aanvullend voor bronmaatregelen.
  2. Een realistisch en juridisch houdbaar perspectief daagt sectoren uit om tot noodzakelijke stikstofreductie te komen en moet rust en zekerheid binnen de betrokken sectoren bieden. De provincies verwachten op dit punt een verdere uitwerking van de minister.

Belangrijke stap, nog veel te doen

De provincies zien het besluit van het kabinet als een belangrijke stap. Er is nog veel te doen. De provincies vragen in het komende proces naast aandacht voor het creëren van noodzakelijke ontwikkelruimte voor nieuwe initiatieven ook aandacht voor het vraagstuk hoe om te gaan met initiatieven die onder en voor het oude PAS-regime wachten op een vergunning.

De ambitie van de minister om in 2030 de helft van de hoeveelheid Natura 2000-gebied onder de kritische depositiewaarde te brengen zien de provincies als zeer betekenisvol. De provincies brengen in beeld wat de effecten van de maatregelen zullen zijn voor alle gebieden. De provincies vinden het belangrijk dat het Rijk de komende tijd ook perspectief schetst voor de gebieden waar de kritische depositiewaarde niet wordt bereikt. Dit zal moeten worden bezien in samenhang met ruimte voor economische ontwikkelingen. Hier kan het advies van de Commissie Remkes over de lange termijn aanpak van de stikstofproblematiek, dat voor de zomer wordt verwacht, bij betrokken worden.

Gedeelde verantwoordelijkheid bij alle sectoren

Gedragenheid en gedeelde verantwoordelijkheid is bij alle betrokken sectoren van cruciaal belang. Het structureel verminderen van de stikstofuitstoot vraagt een grote gezamenlijke inzet van de verschillende overheden en sectoren als de landbouw, de bouw en de industrie. Het vraagt ook om verbinding met de verschillende maatschappelijke opgaven. Provincies hebben in de gebieden voortdurend gesprekken met de betrokken sectoren. Daarin wordt zichtbaar dat alle sectoren de afgelopen jaren daaraan al een bijdrage hebben geleverd, en bereid zijn om ook nu hun bijdrage te leveren.

De provincies zullen de komende tijd de brief van het kabinet nader bestuderen en meenemen naar de overleggen die de provincies met de verschillende sectoren hebben.

Voor persinformatie:

ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06  40 97 18 49,  030  258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11