PS akkoord met Beleidskader Sport en Voedselagenda

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn vandaag akkoord gegaan met onder meer het Beleidskader Sport en Bewegen, de provinciale Voedselagenda en de verlening van de studiefase N201. Tijdens de vergadering van 14 april werden ook drie statenleden en een commissielid beëdigd.

Beëdiging Statenleden tijdens PS-vergadering van 14 april 2021

Drie statenleden beëdigd

Chris van Wijk (JA21), Arjan Koerts (ChristenUnie) en Gerdien Bikker (CDA) zijn beëdigd als lid van Provinciale Staten van Utrecht. Van Wijk neemt de plek in van Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Bikker die van Derk Boswijk (CDA). Pouw-Verweij en Boswijk zijn als Tweede Kamerlid aan de slag gegaan. Met het vertrek van Boswijk is Chris Westerlaken de nieuwe fractievoorzitter van het CDA geworden. Koerts komt ter vervanging van Jeroen van Oort (ChristenUnie), die vanwege een verhuizing naar Deventer zijn statenlidmaatschap heeft moeten neerleggen. Naast de drie statenleden is ook CDA-er Marije Stegenga als commissielid beëdigd.

Beleidskader Sport & Bewegen

Na de beëdiging besloten PS over het Beleidskader Sport en Bewegen. De provincie Utrecht wil de sport- en beweegmogelijkheden vergroten. Het doel is om het nog leuker te maken om buiten te bewegen, en meteen een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. In het Beleidskader staat ook de ambitie om de deelname onder mensen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen, bijvoorbeeld vanwege een beperking of een lager inkomen, te verhogen. Met het voorstel wil de provincie samen met gemeenten, de sportsector en andere partijen sportmogelijkheden in onze provincie verbeteren. Ook wil de provincie een provinciaal sportakkoord opstellen.

Veel partijen spraken hun waardering uit voor de plannen. Toch werd er ook een aantal kritische noten gekraakt tijdens het debat. Zo was er discussie of dit wel een kerntaak van de provincie is en of dit beleidskader niet beter bij de al bestaande programma’s ondergebracht kan worden. Op dat laatste punt gaf de gedeputeerde aan dat het belangrijk is dat sport en bewegen centraal staan en nadrukkelijk aan de orde komen. Het beleidskader sluit wel aan bij andere programma’s van de provincie.

Ook werd er gevraagd wat de toegevoegde waarde is van de duurzaamheidsdoelstellingen voor sportverenigingen. Hierop reageerde de gedeputeerde dat door het verduurzamen van sportparken/hallen, de energierekening van sportverenigingen omlaag kan gaan.

Ten slotte besloten PS om een motie aan te nemen die pleit voor het opnemen van de aanpak van racisme en discriminatie in het op te stellen provinciaal sportakkoord. Discriminatie én racisme komen ook in de sport veelvuldig voor. De aanpak van discriminatie én racisme is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving en in het bijzonder de overheid, ook op provinciaal niveau in het kader van sport en bewegen.

Voedselagenda

De provincie Utrecht heeft een eigen voedselagenda ontwikkeld. Daarin staan plannen voor het bevorderen van gezond en lokaal eten. Ook moet de voedselagenda eraan bijdragen dat regionale producten niet alleen op het platteland verkrijgbaar zijn, maar ook in de steden. En dat producten zo snel en efficiënt mogelijk van producent naar consument gaan. Veel partijen uit PS vinden het versterken van deze korte keten erg belangrijk. Zo kon een motie voor subsidie voor regionale producten rekenen op een meerderheid van de stemmen. De motie roept onder meer op om te lobbyen in Den Haag voor de stimulering van korte keten initiatieven.

Toekomst N201

De N201 tussen Vreeland en Amstelhoek, waar verkeers- en leefbaarheidsknelpunten zijn, wordt aangepakt. Om de knelpunten op te lossen wil de provincie Utrecht een jaar langer onderzoek doen om zo met een beter en goedkoper plan te komen. In het plan moet er ook extra aandacht zijn voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Niet alle partijen konden zich vinden in het voorstel om de studiefase te verlengen. Zij wilden doorpakken en aan de slag gaan met het aanpakken van met name de Bocht van Mijdrecht. Toch besloot een meerderheid van PS om alle opties integraal en financieel af te wegen en dus een jaar langer onderzoek te doen.

Alle besluiten die vandaag zijn genomen, zijn hier te vinden.

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:
Nanette Catoen, 06-21124585, nanette.catoen@provincie-utrecht.nl