PS akkoord met de Regionale Energiestrategieën (RES’en) 1.0 Amersfoort en Foodvalley

Bron: Provinciale Staten

De Statenvergadering van 30 juni draaide vooral om het langverwachte Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën (RES’en) 1.0 voor de regio’s Amersfoort en Foodvalley. In de RES’en staat het grootschalig opwekken van duurzame energie centraal. De 1.0 versie biedt duidelijkheid over wat de regio’s willen realiseren en welke zoekgebieden er zijn voor het plaatsen van windmolen- en zonneparken. Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn akkoord met de RES’en 1.0 na een uitvoerig debat.

De heer Overkleeft wordt beëdigd als Statenlid

Terugblik

De RES’en volgen uit het Landelijke Klimaatakkoord waarin staat dat we in Nederland de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om de nodige maatregelen te treffen. Vorig jaar juli werd door PS de conceptversie vastgesteld waarin GS de opdracht kreeg het plan verder uit te werken.

RES 1.0

De meeste fracties zijn blij dat dit Statenvoorstel nu besproken wordt. De RES 1.0 biedt onder meer zicht op wat de regio’s willen realiseren en welke zoekgebieden geschikt zijn vanwaar duurzame energie kan worden opgewekt. Een belangrijk onderwerp van het debat betrof de toekomst: is er voldoende draagvlak onder de inwoners? Wat als het draagvlak er niet is en daarmee dus de regionaal overeengekomen doelstellingen in gevaar komen? Ook de participatie van inwoners en lokaal eigenaarschap werden bevraagd, de Staten vinden het belangrijk dat omwonenden kunnen profiteren van zonne- of windenergie die in hun omgeving wordt opgewekt.

Er zijn diverse moties en amendementen aangenomen. Een motie over het voorkomen van dwangarbeid in de productieketens voor duurzame energieopwekking kreeg van alle fracties een stem voor. Onder meer een motie over het rekening houden met een juiste balanstussen ruimte voor parken voor zonnepanelen- en windmolenparken wanneer er geschikte locaties worden gezocht en een motie over het stimuleren van biodiversiteit bij grootschalige energieopwekking uit zonne-energie op land hebben een meerderheid behaald.

PS moedigen GS aan om de ruimtelijke invulling van de RES’en snel op te volgen, dat wil zeggen gauw concrete locaties toe te wijzen binnen de nu vastgestelde zoekgebieden om de windmolen- en zonneparken aan te leggen.

Afscheid Statenlid Chidi, beëdiging Statenlid Overkleeft

Aan het eind van de vergadering heeft Hayat Chidi (D66) afscheid genomen als Statenlid. Philip Overkleeft is beëdigd als vervanger van zijn partijgenoot. Hij was al Statenlid in de periode 2015-2019.

Overige besluiten en schorsing

Naast bovengenoemd uitvoerig besproken Statenvoorstel stonden er meerdere (hamer)stukken op de agenda. Meer informatie over de besluiten en de bijbehorende documenten zijn hierte vinden.

De vergadering is geschorst tot volgende week woensdag 7 juli. Dan staan de stukken die samen de Planning & Controlcyclus vormen op de agenda: de Jaarstukken 2020, kadernota 2021-2025, Voortgangsrapportage 2021 en de Kadernota 2022-2025. De agenda en bijbehorende stukken staan online.

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met: Manouk Miltenburg, 06-18908838, manouk.miltenburg@provincie-utrecht.nl.