PS in debat over vertraging tramlijn Nieuwegein/IJsselstein

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht (PS) debatteren vandaag over de vertraging bij de tramlijn Nieuwegein/IJsselstein. Oorzaak zijn fouten bij de vergunningsaanvraag en het ontbreken van de benodigde veiligheidspapieren. Hierdoor kan deze vernieuwde tramlijn voorlopig niet in gebruik worden genomen. Tot grote ongenoegen van PS die hierover een spoeddebat hebben aangevraagd.

Archief: Statenzaal Huis voor de provincie Utrecht

Spoeddebat tramlijn

Onlangs heeft gedeputeerde Schaddelee PS geïnformeerd dat er een aantal fouten is gemaakt bij de vergunningsaanvraag voor de werkzaamheden aan de tramlijn die tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein loopt (Vernieuwde Regionale Tramlijn). Er was een renovatievergunning aangevraagd, terwijl de omvang van de werkzaamheden zo groot was dat dit een nieuwbouwvergunning had moeten zijn. Ook ontbraken de benodigde veiligheidspapieren voor de betreffende vergunningaanvraag. Doordat het informatiedossier nog niet op orde is, kan er geen indienststellingsvergunning worden afgegeven. Die is nodig om reizigers te mogen vervoeren en daardoor kan de vernieuwde tramlijn voorlopig nog niet in gebruik worden genomen.

In het door een aantal fracties aangevraagde spoeddebat wordt de gedeputeerde gevraagd meer uitleg te geven over hoe dit alles heeft kunnen plaatsvinden en hoe er voor gezorgd kan worden dat deze problemen zo spoedig mogelijk worden opgelost, zodat de tram weer kan gaan rijden. De gedeputeerde geeft aan dat hij pas erg laat is geïnformeerd door de ambtelijke organisatie over de gang van zaken die hebben geleid tot de vertraging. Dit tot grote ongenoegen van de gedeputeerde. De gedeputeerde gaat kijken hoe hij reizigers kan compenseren en welk gebaar hij kan maken richting winkeliers die in winkelcentra in de buurt van de tramlijn zitten. PS willen dat bij voorkeur de Randstedelijke Rekenkamer namens hen onderzoek gaat doen naar de slagvaardigheid en kwaliteit van de provinciale OV-organisatie. Daarnaast start de gedeputeerde een onderzoek ter verbetering van de projectorganisatie Vernieuwde Regionale Tramlijn. Verder wordt alles op alles gezet om het informatiedossier op orde te krijgen. Wanneer de tramlijn precies kan gaan rijden en welke meerkosten hierbij gemoeid zijn, is nog niet duidelijk.

Zomernota

Naast het spoeddebat is er ook over andere onderwerpen gesproken. Zo staan PS stil bij de zomernota. PS stellen voor Gedeputeerde Staten (GS) de kaders vast en controleren GS door middel van de Planning & Control cyclus. Onderdeel van deze cyclus is de zomernota. Deze rapportage geeft de beleidsmatige en financiële afwijkingen weer van het lopende begrotingsjaar 2020. De periode waarover verslag wordt gedaan is van 1 januari tot en met 31 mei 2020. Uit die stand van zaken blijkt dat het Corona-virus toen nog niet veel afwijkingen van de ambities veroorzaakte. Dit zal bij de Jaarrekening 2020 duidelijk worden.

Dat het virus enorme gevolgen heeft voor de provincie en provinciale economie is duidelijk vinden PS. Daarom hebben zij een motie aangenomen waarbij er € 500.000 wordt vrijgemaakt in de begroting 2020 om onder meer extra in te zetten op het matchen en creëren van stageplaatsen in sectoren waar mensen nodig zijn. Ook willen PS dat de provincie op korte termijn meer stageplekken gaat aanbieden aan (V)MBO- en HBO studenten. Daarnaast moet er versnelde omscholing mogelijk gemaakt worden voor markten waar nu en in de toekomst groei te verwachten is, zoals in het onderwijs, de techniek of de zorg.

Klimaatadaptatie

Ook hebben PS het programma voor klimaatadaptatie goedgekeurd. Het veranderende klimaat zorgt ook in de provincie Utrecht voor uitdagingen. Flinke plensbuien zetten kelders blank of zorgen voor akkers die te nat zijn. Soms binnen enkele weken gevolgd door langdurige droogte en hitte, met meer risico op natuurbranden of gezondheidsklachten bij mensen tot gevolg. In het programmaplan staan de ambities en de te nemen stappen om als provincie klimaatbestendig en waterveilig te zijn. Een belangrijke pijler daarin is het bewuster maken van inwoners, organisaties en bedrijven van het feit dat zij kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving. Dat kan door meer ruimte te maken voor beplanting, het opvangen van regenwater of door meer schaduw te creëren.  

Kader regionale programmering wonen en werken

Daarnaast hebben PS het voorstel ‘Kader regionale programmering wonen en werken’ vastgesteld. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het regionaal programmeren van woningbouw en werklocaties. Op basis hiervan zullen regionale gesprekken worden gevoerd en regionale programma’s’ worden opgesteld. Deze programma’s zullen jaarlijks worden bijgesteld. PS zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

Bodemdaling

Verder zijn PS akkoord met de plannen van GS om de bodemdaling in het Veenweidegebied te remmen. De veengronden van Utrecht bevinden zich voornamelijk in het westelijk deel van de provincie. Helaas heeft dat gebied te maken met een zakkende bodem. De bodem daalt door het oxideren en inklinken van de veengrond. De maatschappelijke gevolgen van de daling zijn groot. Dit geeft veel schade voor de landbouw, aan woningen en aan wegen. Naast overlast en schade voor inwoners en ondernemers, zorgt de bodemdaling ook voor de uitstoot van CO2. Om deze reden wil de provincie Utrecht de bodemdaling in het gebied afremmen. Om de bodemdaling en de CO2-uitstoot te remmen, kiest de provincie voor een aanpak waarin wordt samengewerkt met agrariërs, waterschappen, gemeenten en de maatschappelijke organisaties in het veenweidegebied. De maatregelen om de doelen te bereiken staan in het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling 2020-2023.

Overige besluiten

Naast bovengenoemde besluiten, zijn PS akkoord gegaan met de Nota Grondbeleid en de Europastrategie 2020-2023. Meer informatie over de besluiten én alle documenten bij de vergadering van 30 september 2020.

Volg Provinciale Staten via Twitter