PS stemmen in met Kaderbrief, nieuwe doelenboom vastgesteld

Bron: Provinciale Staten

Door de huidige, onzekere tijden debatteerden Provinciale Staten (PS) dit keer over een Kaderbrief in plaats van Kadernota. Ook is tijdens de vergadering van woensdag 8 juli 2020 een nieuwe versie van de doelenboom vastgesteld.

Beëdigingen

Yael Potjer van Forum voor Democratie is vandaag beëdigd als lid van Provinciale Staten van Utrecht. Hij vervangt Chris van Wijk die verder gaat als commissielid. Ook is Gert Mulder van de Partij van de Arbeid vandaag als commissielid beëdigd.

Kaderbrief

In deze bijzondere en onzekere tijd had het college van Gedeputeerde Staten (GS) zowel kwalitatief als kwantitatief onvoldoende zekerheden en gegevens om een verantwoorde, betrouwbare en bruikbare Kadernota op te kunnen stellen. Daarom heeft het college dit jaar een Kaderbrief in plaats van Kadernota opgesteld. De Kaderbrief dient als opmaat voor het opstellen van de begroting en duidt het financiële beeld op hoofdlijnen en de eerste uitwerking van de beleidskaders voor de ambities

Instemmen met Kaderbrief

Provinciale Staten stemden vandaag in met de Kaderbrief. Hiermee gaven zij aan kennis te nemen van de in de Kaderbrief opgenomen uitgangspunten en overwegingen die het college hanteert bij het opstellen van de begroting 2021. In het debat werd duidelijk dat de Statenbrief door de fracties uiteenlopend werd gewaardeerd.

Coalitiepartijen waardeerden dat het college vasthoudt aan de ambities uit het coalitieakkoord en hier ten tijde van crisis in wil blijven investeren. Oppositiepartijen vroegen zich juist af of het verstandig is om vast te houden aan de ambities, terwijl nog onduidelijk is hoe groot de gevolgen zijn van de coronacrisis.

Belang van mensenrechten

Het debat over de Kaderbrief liep verder uiteen met discussies over de financiële situatie en bijvoorbeeld het weerstandscapaciteit, maar ook over onderwerpen als energietransitie, openbaar vervoer en racisme. Dat blijkt ook uit de aangenomen moties. Zo is er een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om het belang van mensenrechten onder de aandacht te brengen en zich in te zetten voor een rechtvaardige samenleving.

CO2-routekaart

De motie ‘drawdown’ is aangenomen om GS te laten verkennen welke mogelijkheden de provincie Utrecht heeft om broeikasgassen te verlagen of te onttrekken en deze mogelijkheden te kwantificeren. Ook heeft een meerderheid van PS het college van GS verzocht een CO2-routekaart voor de eigen organisatie van de provincie Utrecht op te stellen en hier in de begroting middelen voor vrij te maken.

Thuiswerken

Tot slot is er een motie aangenomen waarin GS verzocht wordt om op korte termijn met het Utrechtse bedrijfsleven en onderwijs blijvende afspraken te maken om de huidige praktijk van thuiswerken en -studeren zoveel mogelijk te handhaven en noodzakelijke afspraken en lessen buiten de spits te plannen.

Vervolg na Kaderbrief

Zodra er meer informatie beschikbaar is die van belang is voor het opstellen van de begroting 2021, wordt PS hierover geïnformeerd. Dit gebeurt in ieder geval met het voorleggen van de jaarrekeningen 2018 en 2019 op woensdag 15 juli 2020 en met de zomernota.

Nieuwe versie Doelenboom

Provinciale Staten hebben vanmiddag een nieuwe versie van de doelenboom van de provincie Utrecht vastgesteld. De doelenboom is een ordenend instrument dat een duidelijke relatie legt tussen de inhoudelijke doelen van de provincie en de middelen (personeel en financiën) die de provincie aan dat doel wil besteden. Het biedt structuur voor zowel de kadernota, de begroting, de zomernota en jaarrekening als de financiële huishouding van de provincie.

De doelenboom beslaat alle provinciale activiteiten, al dan niet benoemd in het coalitieakkoord. Provinciale Staten spraken hun waardering uit over hoe het proces is vormgegeven, de constructieve samenwerking en de inhoud van de doelenboom.

Bereikbaarheid en schuifruimte

Een amendement om het integrale programma ‘bereikbaarheid’ in de doelenboom te splitsen in twee programma’s is aangenomen. Daarnaast stemden Provinciale Staten in met twee moties over het maximaliseren van schuifruimte en het verzoek om voortaan in elk Statenvoorstel een paragraaf ‘doelen en indicatoren’ toe te voegen.

Indicatoren doelenboom

Met het vaststellen van de nieuwe doelenboom geven PS de opdracht aan het college van Gedeputeerde Staten om de nieuwe indeling te hanteren bij het opstellen van de conceptbegroting 2021. Om te beoordelen of een doel gehaald wordt, is het college verzocht een voorstel te maken voor indicatoren die aansluiten bij de geformuleerde doelen in de doelenboom.

 

Meer informatie over alle besluiten van 8 juli 2020.

Volg Provinciale Staten op twitter

Communicatieadviseur Provinciale Staten
marcel.bruinstroop@provincie-utrecht.nl06 36 05 27 82 (a.i.)

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11