PS vergaderden onder andere over de inpassing spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht (PS) debatteerden gisteren over een breed scala aan onderwerpen en om 20.00 uur is er gestemd. Op deze pagina bij punt 18 (stemming) ziet u waarover gestemd is en welke onderwerpen aanvaard en verworpen zijn. Hieronder een toelichting op enkele thema's.

spoor

Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

Er is uitvoerig stilgestaan bij het Statenvoorstel Inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen. Hierover heeft een uitgebreid debat plaatsgevonden.

Vooraf zijn er door een groot aantal partijen onder meer vragen gesteld over het participatieproces, de hoeveelheid rijstroken (2 of 1), de fietsveiligheid, geluidshinder, de snelheid in de tunnel van 60km p/u en de natuurcompensatie.

De gedeputeerde heeft inmiddels aangegeven dat het terugbrengen van de snelheid in de tunnel van 60km p/u naar 50km p/u zorgt voor een vertraging van het project van ongeveer twee jaar en levert daardoor vertragingskosten op. Wat betreft de fietsveiligheid wordt er in 2022 een nieuw onderzoek gedaan. Als het gaat om de geluidshinder zit het aantal decibel tussen de voorkeurswaarde en de maximale toegestane waarde in. Als het project is uitgevoerd zal de provincie bij de woningen kijken of er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de geluidswaarde te verlagen. Daarnaast heeft hij aangegeven dat er richting het noorden niet met twee rijstroken gewerkt gaat worden.

Het ontwerp-inpassingsplan heeft voor iedereen ter inzage gelegen en daarbij is de mogelijkheid geboden om een zienswijze op het plan in te dienen. Ook heeft de Statencommissie Ruimte, Groen en Water op 1 juli 2020 een hoorzitting georganiseerd. Naast de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug zijn hiervoor ook omwonenden van het project uitgenodigd.

De ingediende zienswijzen hebben geleid tot een op onderdelen gewijzigd plan. De beantwoording is terug te vinden in de opgestelde 'Zienswijzennota ontwerp-inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen'.

De thema's/onderwerpen die hierin vaak terugkomen zijn: zorgen over geluidshinder, verzoek tot overkapping van de spooronderdoorgang bij de Engweg, omlaag brengen van de maximumsnelheid naar 50km p/u, inbreng van een nieuwe variant waarbij de Tuindorpweg openblijft voor doorgaand verkeer en vragen over het al dan niet bovenwettelijk zijn van specifieke kwaliteitsmaatregelen. Deze opsomming is uiteraard niet volledig, een compleet overzicht van de zienswijzen en beantwoording daarvan is te vinden bij de agendapunten op de website.

Het voorstel is tijdens de stemming aanvaard. Ook zijn de moties over het in dialoog te treden met ProRail over geluid reducerende maatregelen en om de aanbevelingen van het veiligheidsonderzoek voor te leggen voordat de aanbesteding start allebei aanvaard.

Dienstapotheek Eemland

Er is gesproken over de Dienstapotheek Eemland, die per 1 januari 2021 dreigt te verdwijnen uit de regio Amersfoort. De oorzaak is het opzeggen van het contract door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid. De dienstapotheek in Utrecht zal deze medicijnen als alternatief gaan bezorgen. De Apothekers Coöperatie Eemland heeft ernstige zorgen over de gevolgen die dit zal hebben voor de kwaliteit van de geleverde spoedzorg.

Gedeputeerde Van Muilekom heeft naar aanleiding van deze motie uitgesproken dat Gedeputeerde Staten (GS) zich niet in dit onderliggende geschil kunnen mengen.

Hij uit wel zijn zorgen en kan aandacht vragen voor deze problematiek bij de minister. Hij zegt toe dat hij de minister hierover op korte termijn een brief stuurt.

Andere onderwerpen

Daarnaast zijn er diverse andere Statenvoorstellen besproken over financiën, risicobeheersing en aanpassingen van protocollen en er was een motie over het Nationaal Groeifonds.

Op deze pagina bij punt 18 stemming, ziet u waarover gestemd is en welke onderwerpen aanvaard en verworpen zijn. Alle informatie over de Statenvergadering van 9 december is in het Stateninformatiesysteem terug te vinden.

Meer informatie

Voor persinformatie:
rijna.de.groot@provincie-utrecht.nl externe link06  20 23 13 70 externe link

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl externe link030 258 91 11