Regionale Energiestrategieën: wat, met wie en hoe?

In het Klimaatakkoord staat dat we in Nederland met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent.  Om dit voor elkaar te krijgen werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan maatregelen. Dit gebeurt in 30 energieregio’s. Ook in de drie Utrechtse regio’s is de afgelopen tijd gewerkt aan de concept Regionale Energiestrategie (RES).  Hoe zijn organisaties en inwoners hierbij betrokken? En wat staat er in?

In de provincie Utrecht zijn drie energieregio’s: regio U16, regio Foodvalley en de regio Amersfoort. In de concept-RES’en onderzochten ze waar plek is om duurzame energie op land, met  zonnepanelen of windmolens, op te wekken. En of het energienetwerk al die energie aankan en hoe deze moet worden opgeslagen. Ook hebben de regio’s bekeken welke warmtebronnen bruikbaar kunnen zijn, zodat wijken van het aardgas af kunnen gaan.

Participatie

Om de energiedoelen te halen, hebben inwoners, organisaties en overheden elkaar nodig. Daarom worden zij op verschillende manieren en momenten betrokken. Bij de verkenning in de concept-RES’en hebben gemeenten en provincie, waterschappen, energiecoöperaties, netbeheerder Stedin, maar bijvoorbeeld ook werkgevers- en recreatieorganisaties meegewerkt. Deze brengen input mee vanuit hun achterban. Veel gemeenten hebben daarvoor ook hun inwoners geraadpleegd.

Jetteke Boekschoten, beleidsmedewerker milieu bij de gemeente Rhenen vertelt hoe ze dit daar hebben aangepakt. “We hebben inwoners in meerdere stappen betrokken. Eind vorig jaar zijn we gestart met voorlichting over de Regionale Energiestrategie. Vervolgens hebben we begin dit jaar ons inwonerpanel via een online enquête algemene vragen gesteld over het duurzaam opwekken van energie. De resultaten hiervan heeft onze wethouder duurzaamheid, Jolanda de Heer – Verheij, gebruikt tijdens zogenaamde onderhandelingsoverleggen op weg naar de concept-RES. Daarna hebben we in de drie kernen van Rhenen participatieavonden gehouden. Eerst hebben we de kernprincipes voor de RES Foodvalley toegelicht: wind en zon zoveel mogelijk langs snelwegen en als voorkeursbestemming voor zonnepanelen vooral grote daken, geluidsschermen, parkeer- en stortplaatsen. Met inwoners zijn we hierover in groepjes in gesprek gegaan. De meeste inwoners konden zich vinden in de kernprincipes. Daarnaast deden ze de oproep om breder te kijken dan zon en wind, maar ook nieuwe technieken mee te nemen. Mede hierdoor staat er nu een hoofdstuk ‘Nieuwe technieken’ in onze concept-RES. Tot slot organiseert de gemeenteraad binnenkort een inspraakronde, waarbij zij inwoners vragen hun mening te geven over de concept-RES. “

Van concept-RES naar RES 1.0

Gemeenteraden en Provinciale Staten nemen voor 1 oktober een besluit over de concept-RES’en. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt een onafhankelijke analyse van de RES‘en en rekent alle plannen door. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de 30 energieregio’s samen in 2030 tenminste 35 terawattuur aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Ondertussen werken de regio’s samen verder aan de RES 1.0. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de Waterschappen besluiten voor 1 juli 2021 over de RES 1.0. De provincie ondersteunt gemeenten daarbij met advies en met tools voor participatie en toetst of de plannen mogelijk zijn binnen regels en afspraken over het gebruik van de ruimte in de provincie.

Van zoekgebied naar concrete locaties

Jetteke: “In de RES 1.0 vertalen we de algemene zoekgebieden naar concrete locaties voor opwek van duurzame energie. Alle gemeenten gaan daarover met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek. Zolang we te maken hebben met de coronacrisis, zullen we deze participatie in elk geval gedeeltelijk online doen. Daarmee bereiken we ook een grote doelgroep.”  

Voor persinformatie:

karin.alberts@provincie-utrecht.nl, 06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11