Samenwerken voor waterrobuuste provincie: “Beter met weersextremen omgaan”

De laatste jaren is het weer in Nederland en daarbuiten steeds extremer geworden; van hittegolven naar droogte naar wateroverlast. Het nemen van maatregelen die de samenleving aanpassen aan deze droogte en het voorkomen van wateroverlast is een opgave waar samenwerkingsorgaan Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) zich al zes jaar mee bezighoudt. De provincie Utrecht is één van de partners. Wim Wassink, programmacoördinator van ZON, vertelt over het zoeken naar de balans bij deze maatregelen en de volgende fase waarin het programma nu is geraakt. Wim: 'We kunnen calamiteiten nooit helemaal voorkomen, maar we kunnen wel beter met de weersextremen omgaan.'

ZON Word Campagnebeeld

ZON zorgt ervoor dat de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland op orde blijft. De afgelopen jaren hebben ons namelijk geleerd dat dit niet meer vanzelfsprekend is. Het behouden van voldoende schoon zoetwater is zowel een regionale als nationale opdracht.

In de eerste fase van het programma in 2016 hebben het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, Rijkwaterstaat, de land-en tuinbouwsector, drinkwaterbedrijven, terreinbeheerders en particuliere grondeigenaren samen de verantwoordelijkheid genomen voor een robuuste en klimaatbestendige zoetwatervoorziening op de hoge zandgronden. In de tweede fase wordt hiermee doorgegaan en krijgt deze aanpak een extra impuls door maar liefst met bijna zeventig verschillende partijen tweehonderd miljoen euro in te zetten. Ook de provincie Utrecht draagt hieraan bij. 

Samen water vasthouden

In een brede overkoepelende aanpak voeren alle betrokken partijen maatregelen en projecten uit om droogte en wateroverlast terug te dringen. Wim geeft als voorbeeld landgoederen en natuurterreinen die zijn verdroogd. 'Slootjes worden daar gedempt, zodat er minder water weggevoerd wordt en op deze manier profiteren de omliggende landbouwgronden daar ook weer van. Natuur en landbouw werken hierbij goed samen, wat ook weer ten goede komt voor het opvangen van water en de bodemvruchtbaarheid.'

Dit is echt nodig om de gevolgen van weersextremen op te vangen

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot
Project Reggedal

 

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: 'Die brede samenwerking is essentieel om een toekomstbestendig gezond watersysteem in de regio te krijgen. Dit is echt nodig om de gevolgen van weersextremen op te vangen. Gezamenlijk werken we aan resultaten op het terrein van klimaatadaptatie en het tegengaan van verdroging.'

Balans zoeken

De overeenkomst voor de volgende fase is belangrijk, omdat er is vastgelegd hoe er met elkaar wordt samengewerkt, hoe de partijen elkaar kunnen helpen, op welke manier de uitvoering plaatsvindt en hoe de beschikbare tweehonderd miljoen ingezet wordt. 'In deze overeenkomst wordt de balans opgezocht; enerzijds het bestrijden van droogte en anderzijds het voorkomen van wateroverlast. Mijn taak is de kikkers in de kruiwagen houden, zodat iedereen het belang van de opgave scherp heeft en de verbondenheid blijft voelen. Dat is een hele dagtaak met al die partijen', aldus Wim.

In deze overeenkomst wordt de balans opgezocht; enerzijds het bestrijden van droogte en anderzijds het voorkomen van wateroverlast

programmacoördinator Wim Wassink

Haalbaar

Hoewel het een hele klus is, is Wim ervan overtuigt dat het haalbaar is. 'In het begin had het programma als uitgangspunt: water geven en nu ligt de focus op water vasthouden. Dat is al een hele verandering. En het mooie is dat iedereen zijn of-/haar steentje kan bijdragen. Zet een regenton in je tuin en probeer veel plantjes neer te zetten, zo wordt de balans opgezocht en water vastgehouden.'

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49