Sleutelrol voor fiets in ontwikkeling regio Utrecht

De fiets is heel belangrijk voor groene, gezonde en duurzame verstedelijking. Dit staat in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets dat de provincie met alle 26 gemeenten en in afstemming met partners als Rijkswaterstaat en Fietsersbond heeft gemaakt.

Liniebrug bij Nigtevecht over Amsterdam-Rijnkanaal

Liniebrug bij Nigtevecht over Amsterdam-Rijnkanaal

Het Regionaal Toekomstbeeld Fiets dient als inbreng voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, zoals Rijk en regio eind 2020 hebben afgesproken in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Met als ambitie de fiets te gebruiken als volwaardig vervoermiddel en als dé oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Fietsen is namelijk gezond, goed voor het klimaat en ideaal in onze steeds drukker wordende leefomgeving.

Om de fiets als volwaardig vervoermiddel en als dé oplossing voor maatschappelijke vraagstukken in te kunnen zetten, zijn grootschalige investeringen nodig. De plannen voor de schaalsprong fiets kosten 363 miljoen euro tot 2027 en 1.591 miljoen euro tot 2040. Hiervoor is een gezamenlijke uitvoeringsagenda en programmering met het Rijk nodig. De eerste stap is nu met het Regionaal Toekomstbeeld Fiets gezet.

Verstedelijking

De behoefte aan woningen en werklocaties is groot in de provincie Utrecht. Dankzij fiets en openbaar vervoer blijven wijken en bedrijven bereikbaar. ‘Verdichting’ van steden en dorpen zorgt ervoor dat banen en voorzieningen voor meer mensen op fietsafstand komen. De fiets borgt de bereikbaarheid en daarmee de haalbaarheid van de belangrijkste ontwikkellocaties en zorgt voor een prettige leef- en werkomgeving. Het investeren in hoofdfietsroutes en fietsparkeren is daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor het verantwoord mogelijk maken van de verstedelijkingsopgave. Geef bij nieuwe ontwikkellocaties meer ruimte en prioriteit aan de fiets, dan wordt het nog aantrekkelijker om te fietsen, stelt het Regionaal Toekomstbeeld Fiets.

Fiets als oplossing

Dat de fiets de oplossing wordt om de regio leefbaar, gezond en duurzaam bereikbaar te houden is niet vanzelfsprekend. Het vraagt een forse inspanning van alle deelnemende partijen. Om het gebruik van de fiets te stimuleren, zet het Regionaal Toekomstbeeld Fiets in op zes belangrijke aspecten:

  • Het aanleggen van een netwerk van snel- en doorfietsroutes.
  • Het op orde brengen van het regionaal fietsnetwerk, met veilige en directe routes.
  • Het aanpakken van (rijks)barrières in het regionaal fietsnetwerk.
  • Het aanleggen van een cirkelvormige fietsring in de stad Utrecht.
  • Het maken van gezonde en aantrekkelijke stad-land verbindingen naar de natuur- en recreatiegebieden in het buitengebied.
  • Het aanbieden van voldoende, veilige en aantrekkelijke fiets(parkeer)voorzieningen bij de multimodale knooppunten en ontwikkellocaties.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: 'De provincie Utrecht kent de komende decennia een grote woningbouwopgave. Om onze regio bereikbaar te houden, hebben we naast een upgrade van ons OV-netwerk ook een schaalsprong nodig voor de fiets. Als fietsregio weten we als geen ander wat de fiets betekent voor gezondheid, bereikbaarheid en milieu.'

Klimaat en gezondheid

Naast de maatschappelijke opgaven verstedelijking en bereikbaarheid draagt fietsen bij aan het klimaat en onze gezondheid. De provincie Utrecht sluit zich aan bij het klimaatakkoord. Ons doel is om zo snel mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn, met een uitgebreid maatregelenpakket onder andere op het gebied van mobiliteit. Fietsen is klimaatneutraal en helpt bij het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen van mobiliteit, waaronder CO2, fijnstof en stikstof.

Ten slotte de gezondheid. Overgewicht is na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland, zoals hart­- en vaatziekten of diabetes. Bijna de helft van de Nederlanders ouder dan 19 jaar is te zwaar. De provincie Utrecht stimuleert dat onze woon-, werk- en leefgebieden zo worden ingericht dat deze uitnodigen tot wandelen en fietsen en daarmee tot gezond gedrag. Hoe mensen reizen blijkt namelijk een belangrijke factor in het wel of niet halen van de aanbevolen wekelijkse 150 minuten beweging.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01