Start voorbereiding verbreding Rondweg-Oost Veenendaal

In oktober 2019 wordt een start gemaakt met een aantal procedures voorafgaand aan de verbreding van de Rondweg-Oost Veenendaal. Deze procedures zijn wettelijk verplicht om de reconstructie juridisch-planologisch mogelijk te maken en de noodzakelijke vergunningen te krijgen. Doel van de reconstructie is het verbeteren van de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio.

De daadwerkelijke start van de verbreding van de Rondweg-Oost Veenendaal van 2x1 naar 2x2 rijstroken inclusief een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan, is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de procedures en de daarbij behorende inspraakmogelijkheden. De provincie Utrecht streeft ernaar om de verbreding in de periode 2024 – 2027 klaar te hebben voor gebruik.

1e stap: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De eerste procedurestap is de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), ter voorbereiding op het maken van een Milieueffectrapportage (MER) en bijbehorende passende beoordeling. Voor het MER en de passende beoordeling moet onder andere onderzoek worden gedaan naar de neerslag van stikstof (stikstofdepositie) op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

In de NRD die door Gedeputeerde Staten van Utrecht in ontwerp is vastgesteld, wordt aangegeven wat de provincie Utrecht voornemens is te onderzoeken en tot welk detailniveau. Beschreven wordt welke alternatieven en varianten op welke manier zijn en worden onderzocht en wat de effecten daarvan zijn op verschillende aspecten, zoals lucht, geluid, waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en archeologie.

Terinzagelegging NRD en inloopbijeenkomst

Vanaf 16 oktober tot en met 26 november 2019 ligt de NRD ter inzage. In die periode kan iedereen reageren en een zienswijze indienen op de reikwijdte (het ‘hoe’) en het detailniveau (het ‘wat’). De NRD en meer informatie over het plan voor de verbreding van Rondweg-Oost vindt u op de website van de provincie Utrecht: www.provincie-utrecht.nl/rondwegveenendaal.

Op dinsdag 5 november is er een inloopbijeenkomst voor de omgeving vanaf 17.00 tot 20.30 uur in het Ontmoetingshuis Veenendaal Oost, Spiesheem 54 te Veenendaal. Belangstellenden krijgen daar informatie over de inhoud van het project, de NRD en MER, het inpassingsplan en over de planning op hoofdlijnen. Er is geen plenaire presentatie, bezoekers kunnen langskomen wanneer het schikt en vooraf aanmelden is niet nodig.

Vervolgstappen

Gedeputeerde Staten reageren op de ingediende zienswijzen en stellen de NRD, met eventuele aanpassingen, vast. Op basis van de NRD wordt een Milieueffectrapportage (MER) en bijbehorende passende beoordeling opgesteld.

Vanaf november 2019 tot medio 2020 worden de onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor de MER en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Zo’n inpassingsplan is nodig omdat een verbreding van de Rondweg-Oost niet past binnen het huidige gemeentelijke bestemmingsplan. Naar verwachting kan het ontwerp-inpassingsplan in de 2e helft van 2020 ter inzage worden gelegd door de provincie.

Achtergrondinformatie

Provinciale Staten van Utrecht hebben op 18 februari 2019 besloten om de Rondweg-Oost (N233), tussen de Wageningselaan en de A12, te verbreden van 2x1 naar 2x2 rijstroken inclusief een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan. Doel van de reconstructie is het verbeteren van de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio. Meer informatie over aanleiding, doel, inspraak en planning is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/rondwegveenendaal.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl(030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11