Steunpakket voor cultuur- en erfgoedsector, aanpak Stikstof vastgesteld

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering van 15 juli 2020 de gebiedsgerichte aanpak Stikstof voor de provincie Utrecht vastgesteld. Daarnaast stemden de Staten in met het steunpakket van 6 miljoen euro voor de cultuur- en erfgoedsector. Ook komt er extra budget voor de vernieuwde regionale tramlijn en worden er 5 extra trams aangeschaft. Provinciale Staten verwachten morgenavond de jaarstukken 2018 en 2019 te behandelen.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Welke mogelijkheden zijn er om stikstof aan te pakken rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in onze provincie? Om antwoord op deze vraag te kunnen geven heeft de provincie in nauw overleg met haar partners de leidraad ‘gebiedsgerichte aanpak Stikstof in de provincie Utrecht’ opgesteld. Vandaag stelden Provinciale Staten deze leidraad vast.

De leidraad is een procesvoorstel en geeft kaders en richting aan het inrichten en de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak. De aanpak bestaat uit drie sporen: het robuuster maken van de natuur met herstelmaatregelen, doorlopen van gebiedsprocessen en het versterken van innovatie en instrumentarium.

Samen stikstof terugdringen

Tijdens het debat was er veel aandacht voor de landbouwsector en voor de onzekerheid die er is onder de boeren. Ook gaven meerdere partijen aan dat een optimaal draagvlak nodig is voor het slagen van het gebiedsproces en daarmee de reductie van stikstof. De motie ‘Alleen samen dringen we stikstof terug’ werd daarom ook aangenomen.

Ook riepen Provinciale Staten het college op tot grensoverschrijdende samenwerking in de Gebiedsgerichte aanpak Stikstof. Het college is daarnaast door PS verzocht de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden centraal te stellen en bij natuurherstelmaatregelen vanuit de aanpak stikstof breder te kijken dan alleen stikstofreductie.

Verlaging snelheid provinciale wegen

PS riepen het college ook op om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er handel met stikstofruimte ontstaat. Tot slot is een motie aangenomen waarin het college van GS verzocht wordt te onderzoeken in hoeverre een verlaging van de snelheid op (delen van) provinciale wegen een bijdrage kan leveren aan de reductie van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Steunpakket cultuur en erfgoed

De Utrechtse cultuur- en erfgoedsector heeft zwaar te lijden onder de corona-crisis. Om de sector te ondersteunen en zoveel als mogelijk overeind te houden, wilt de provincie in nauw overleg met andere overheden en fondsen een steunpakket bieden. Vandaag stemden Provinciale Staten in met de uitgangspunten van het steunpakket en het daaraan gekoppelde bedrag van 6 miljoen euro. Hiermee komt snel geld beschikbaar voor de hoogste nood.

Provinciale Staten debatteerden onder meer over de rijksbijdrage, commitment van gemeentes, werven van commissieleden en criteria voor de regeling. Over de criteria gaat de gedeputeerde in september met Provinciale Staten verder in gesprek.

Extra budget voor trams

Provinciale Staten stemden vandaag in met de aanschaf van vijf extra trams van elk 41 meter lang. Met deze vijf extra trams blijven er voldoende trams beschikbaar op het moment dat er onderhoud of reparatie nodig is aan een aantal tramstellen. Daarbovenop stelden Provinciale Staten een aanvullend krediet van € 20,9 miljoen ter beschikking voor de vernieuwde regionale tramlijn. Met name als gevolg van de coronacrisis valt het project duurder uit dan begroot.

8 miljoen voor Vitale Wijken Aanpak

Provinciale Staten stellen een bedrag van € 8 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de Vitale Wijken Aanpak. In de begroting was hiervoor al een bedrag van € 4 miljoen gereserveerd. Samenvattend is het doel van de Vitale Wijken Aanpak om het toekomstperspectief voor bewoners in de wijken Overvecht (Utrecht), Batau (Nieuwegein), Vollenhove (Zeist) en Soesterkwartier (Amersfoort) te verbeteren. Met deze aanpak wordt de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van de wijken verbeterd, evenals de veiligheid en leefbaarheid.

Jaarrekeningen 2018 en 2019

Het accountantsverslag 2018 en 2019 en de controleverklaringen 2018 en 2019 van de accountant PwC waren op 15 juli bij het aanbieden van de definitieve concept jaarstukken 2018 en 2019 nog niet beschikbaar. Deze documenten worden voor de behandeling van Provinciale Staten op 16 juli 2020 verwacht. De vergadering van PS is om deze reden geschorst tot 16 juli om 19.00 uur.

In de finale versies van de jaarstukken 2018 en 2019 worden de controleverklaringen opgenomen. Deze stukken zijn nodig om de jaarstukken door Provinciale Staten vast te laten stellen. Als dit 16 juli niet lukt, dan vindt de behandeling na het zomerreces plaats.

 

Meer informatie over alle besluiten van 15 juli 2020.

Volg Provinciale Staten op twitter

Communicatieadviseur Provinciale Staten
marcel.bruinstroop@provincie-utrecht.nl06 36 05 27 82 (a.i.)

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11