Streep door vergunning van drie Utrechtse emissiearme melkveestallen

De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van drie Utrechtse veehouders die een emissiearme stal hebben. Hiermee wordt een eerdere uitspraak van de Utrechtse rechtbank bevestigd. De provincie noemt de uitspraak teleurstellend.

koe in de weide

In emissiearme stalvloeren worden de poep en de urine van de dieren gescheiden waardoor minder ammoniak en daardoor ook minder stikstofuitstoot ontstaat. Op basis hiervan zijn afgelopen jaren vergunningen afgegeven waardoor boeren meer vee mochten houden. Maar, zo oordeelt de Raad van State, de stikstofuitstoot van een emissievrije stalvloer is pas echt minder als alle omstandigheden optimaal zijn. "Uit twee wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de stikstofuitstoot uit emissiearme stallen waarschijnlijk hoger is dan waarvan in de regelgeving wordt uitgegaan", zegt de Raad. "Dat betekent dat melkveehouderijen met dit type stal alleen een natuurvergunning kunnen krijgen als uit een zogenoemde passende beoordeling blijkt dat de natuur geen schade oploopt."

Nieuwe klap

“De definitieve streep die de Raad van State door de vergunning voor emissiearme melkveestallen heeft gehaald, is voor ons teleurstellend,” zegt gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw).

“Het staat buiten kijf dat wij de uitstoot van stikstof drastisch willen verminderen zodat de natuur kan herstellen. Deze uitspraak bemoeilijkt dit proces opnieuw. Voor boeren die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in deze emissiearme vloeren, betekent deze uitspraak een nieuwe klap. Niet alleen financieel, maar vooral ook wat betreft de onzekerheid over de toekomst.”

Onderzoek moet duidelijkheid bieden

Uit de uitspraak blijkt dat er onvoldoende zekerheid is of de emissiearme vloeren in de praktijk doen wat ze beloven. Daarom vindt de provincie het, net als de Raad van State, van groot belang dat onderzoek van het Rijk snel duidelijkheid biedt over de daadwerkelijke effecten.

“We gaan nu met de andere provincies en het ministerie in overleg over de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening aan deze agrarische bedrijven. Al met al betekent de uitspraak opnieuw onzekerheid voor boeren en voor de vergunningverlening.”

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37