Subsidie voor energietransitie

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld welke projecten op het gebied van energietransitie in aanmerking komen voor een subsidie. De voorwaarden staan beschreven in de Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie Provincie Utrecht (USET). Onder meer gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen.

zonnepanelen op schuur bij boomgaard

Met deze subsidieregeling wil de provincie de energietransitie versnellen met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid, participatie en samenwerking. Uitgangspunt is dat de subsidies additioneel zijn, dus aanvullend aan andere geldbronnen.

Samenwerkingsverbanden

Gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen de subsidies gebruiken voor het zoeken naar nieuwe oplossingen voor het ontzorgen van bewoners die energiebesparende maatregelen willen nemen. Lokale energiecoöperaties kunnen subsidie aanvragen voor opstartkosten of voor het verder professionaliseren van hun organisaties. De subsidieregeling staat ook open voor samenwerkingsverbanden van bedrijven of organisaties in de zorg, culturele sector, amateursport en onderwijs die zoeken naar mogelijkheden om energie te besparen en zonnepanelen willen plaatsen op hun daken. Kosten voor advisering, haalbaarheidsstudies, milieustudies en participatietrajecten voor projecten gericht op zowel warmte- als elektriciteitsopwekking komen ook in aanmerking voor subsidie. De provincie wil hiermee bijdragen aan projecten die tot stand komen met betrokkenheid van burgers en die goed ingepast worden in de omgeving.

Bestaande subsidies

Voor het financieren van investeringen zijn veelal andere fondsen beschikbaar zoals het Energiefonds Utrecht (EFU), ROM Investeringsfonds en verschillende landelijke regelingen zoals de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH), Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), het Nationaal Warmtefonds en de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2024 en worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Meer informatie: Subsidieloket provincie Utrecht

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl, 06  537 280 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11

Volg de provincie op twitter