Uitbreiding P+R Breukelen en duidelijkheid over RES

Bron: Provinciale Staten

In de eerste digitale Statenvergadering op 27 mei 2020 debatteerden Provinciale Staten (PS) over de uitbreiding van P+R Breukelen, het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer én over de behandeling van de ontwerp en concept Regionale Energie Strategieën (RES).

Uitbreiding P+R Breukelen

P+R Breukelen breidt uit met 200 plekken in de vorm van een parkeergarage op de P1 locatie. Voor de bouw van deze parkeervoorziening wordt een krediet van € 5 miljoen ter beschikking gesteld. Voordat PS hiermee instemden was er een klein debat over onder meer de verkeersveiligheid en over het wel of niet invoeren van betaald parkeren.

De P+R Breukelen speelt als knooppunt een belangrijke rol voor de bereikbaarheid van Utrecht en Amsterdam. De provincie Utrecht is eigenaar van de P+R en het busstation. Van de gebruikers is 70% afkomstig uit de provincie Utrecht. Ondanks eerdere uitbreidingen is de huidige capaciteit van zo’n 700 plekken niet voldoende. Gezien de behoefte aan P+R capaciteit en de provinciale bereikbaarheidsdoelen wordt uitbreiding nodig geacht.

Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt het gevoerde bestuur van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Provinciale Staten debatteerden vandaag over de voorgestelde wijziging in de gemeenschappelijke regeling van de Randstedelijke Rekenkamer.

PS stemden in met het voorstel om de regeling aan te vullen met een hardheidsclausule. Hiermee wordt een eventuele tweede herbenoeming van het huidige lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer mogelijk. Ook stemden PS in om een onderzoek uit te laten voeren over de voor- en nadelen tussen verschillende bestuursmodellen.

Behandeling Regionale Energie Strategieën

Afgelopen week is er in de commissie Milieu en Mobiliteit een start gemaakt met het behandelen van de ontwerp- en concept Regionale Energie Strategieën (RES’en) voor de regio’s U16, Amersfoort en Foodvalley. Deze tussenproducten bevatten een concept-bod over de hoeveelheid op te wekken energie uit zon en wind.

Na de eerste commissiebehandeling was er onduidelijkheid over de vervolgbehandeling. Een meerderheid van Provinciale Staten is van mening dat de behandeling van de concept Regionale Energie Strategieën in de commissieronde van juni 2020 plaats moet vinden. De behandeling van de ontwerp- en concept RES’en wordt geagendeerd in de Statenvergadering van juli 2020.

Afscheid 2 Statenleden

Het begin van deze digitale Statenvergadering stond in het teken van het afscheid van Statenleden Mirjam Maasdam van het CDA en Wilma de Boer van de PvdA. Mirjam Maasdam was sinds 2011 actief in verschillende rollen, naast Statenlid is ze ook fractievoorzitter en gedeputeerde geweest. Wilma de Boer kwam in de Staten na de verkiezingen van 2019. Op 23 maart 2020 is zij voorgedragen als nieuwe wethouder van de gemeente Eemnes. Vandaag kon zij officieel terugtreden als Statenlid.

Vervangers

Marlies Welschen (CDA) en Annet Krijgsman (PvdA) zijn de vervangers van hun vertrekkende partijgenoten. Van 2010 tot 2018 was Marlies Welschen gemeenteraadslid in Zeist. Annet Krijgsman is eerder Statenlid geweest en was in de afgelopen periode actief als commissielid voor haar partij. Vandaag zijn beide vrouwen beëdigd als Statenlid. Daarnaast is Daphne de Kruif beëdigd als commissielid voor het CDA.

Volgende vergadering 3 juni

Volgende week is er weer een digitale Statenvergadering. Deze start op woensdag 3 juni om 10.30 uur en ook live te volgen via de livestream. Provinciale Staten debatteren volgende week over de financiële consequenties van de stikstofaanpak en over het concept Cultuur- en Erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’. Bekijk de volledige agenda van 3 juni 2020 in het Stateninformatiesysteem.

 

Voor persinformatie:

Communicatieadviseur Provinciale Staten
marcel.bruinstroop@provincie-utrecht.nl06 36 05 27 82 (a.i.)

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11