Utrechtse drinkwatervoorziening beter beschermd

De provincie neemt nieuwe maatregelen om de kwaliteit van het Utrechtse drinkwater te beschermen. In het zogenoemde Uitvoeringsprogramma drinkwater 2021 – 2027 staat beschreven wat de provincie gaat doen om het drinkwater schoon en veilig te houden voor haar inwoners. De provincie wil waterbronnen voor nu en in de toekomst goed beschermen met onder meer adequate monitoring van de kwaliteit. De maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met partners, zoals waterschappen, gemeenten en waterbedrijven.

kraanwater

Het meeste water dat bij ons uit de kraan komt, wordt rechtstreeks uit de grond opgepompt. In de provincie Utrecht zijn 27 plekken waar dat gebeurt. Nabij Nieuwersluis wordt drinkwater gewonnen uit oppervlaktewater. Het gewonnen water in Utrecht is al redelijk goed van zichzelf en hoeft vaak relatief beperkt gezuiverd te worden. Om deze waardevolle Utrechtse drinkwatervoorziening schoon en veilig te houden, neemt de provincie maatregelen tegen verontreinigingsrisico’s.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het lijkt vanzelfsprekend dat er altijd schoon water uit de kraan komt, maar dat is het niet. Drinkwater is een kwetsbaar product waar we zuinig mee om moeten gaan. Samen met verschillende partners werkt de provincie Utrecht aan bescherming van onze drinkwatervoorziening. Op die manier houden we ook in de toekomst voldoende schoon en veilig drinkwater in onze regio.”

Maatregelen

De nieuwe maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van de provincie zorgen voor bescherming van kwetsbare wingebieden. De maatregelen kunnen per wingebied verschillen. In geactualiseerde gebiedsdossiers staan per drinkwaterwinning de bestaande en mogelijk toekomstige risico’s beschreven. De analyse per gebied vormt de basis voor de benodigde maatregelen in een regio en voor het maken van afspraken met partners in een gebied. De provincie gaat onder meer verbeteringen aanbrengen in het monitoringssysteem rondom winningen. Ook gaat de provincie de voortgang bij het aanpakken van risicovolle bodem- en grondwaterverontreinigingen nog beter bewaken.  

Invloed inwoner

Inwoners van de provincie Utrecht kunnen zelf ook bijdragen aan het schoonhouden van het drinkwater. Geschat wordt dat tien procent van de verontreinigingen door inwoners wordt veroorzaakt. Dat gebeurt bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten. Motorolie die weglekt in de bodem tijdens het verversen van olie in de auto, kan het grondwater bijvoorbeeld al verontreinigen. Verder kunnen ook onder meer bestrijdingsmiddelen en medicijnresten invloed hebben op de grondwaterkwaliteit. Door bewust om te gaan met de omgeving, kunnen inwoners de kwaliteit van het drinkwater beschermen. De provincie wil bewustwording over de regels en over de noodzakelijkheid van het beschermen van ons drinkwater vergroten.

Eisen

Met het vaststellen van een Uitvoeringsprogramma Drinkwater met bijbehorende actuele gebiedsdossiers, sluit de provincie aan bij de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een Europese richtlijn die voorschrijft aan welke eisen de waterkwaliteit moet voldoen. De gebiedsdossiers en het uitvoeringsprogramma behoren bij het bredere provinciale Bodem- en Waterprogramma.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11