Uw vragen op de inloopavond

Op 7 juli hebben we een inloopavond georganiseerd om het inrichtingsplan voor Marickenland nog eens aan u voor te leggen voor een allerlaatste check. Tijdens deze avond hebben we van verschillende geïnteresseerden vragen en opmerkingen gekregen. Iedereen die een vraag gesteld heeft, heeft persoonlijk antwoord gekregen. De meestgestelde vragen, en de antwoorden daarop, zijn wellicht ook voor anderen interessant. U leest ze hieronder.

Er zijn ook een paar vragen en suggesties gekomen die niet rechtstreeks over dit project gaan. Die vragenstellers zijn doorverwezen naar de juiste instanties. Hun vragen zijn hieronder niet verwerkt.

De thema's waarover vragen zijn gesteld:

  • Natuur
  • Lisdodde
  • Water
  • Verkeer
  • Muggen
  • Recreatie
  • Wandelpaden

Natuur

Krijgen weidevogels ook een plek in het project? Die horen hier van oudsher thuis en moeten er zonder verstoringen kunnen leven.

Er blijft ook ruimte voor weidevogels. Op de percelen waar het waterpeil blijft zoals het nu is, komt laagblijvend bloemrijk grasland. Ook in de rietlandstukken zal regelmatig het peil zodanig zakken dat delen van het rietland drassig worden of droogvallen. Dit zijn plekken waar weidevogels graag vertoeven.

Gaat u ook bloemrijke bermen aanleggen voor bijen/vlinders en andere insecten?

De sloten in de waterbergingsgebieden die tegen de woonwijken aanliggen krijgen natuurvriendelijke oevers en dat zal ook plaatselijk gebeuren in de rietlanden. Deze oevers zijn bij uitstek geschikt voor bloemrijke vegetaties. Op de (vochtige) graslanden tussen de rietlanden en de woningen, en in het waterbergingsgebieden zal straks ook niet meer bemest worden. Samen met de vochtige grond zal dat zorgen voor bloemrijke vegetatie.

Als er een reigerkolonie zit in het elzenbos, dan liever geen wandelpad er doorheen.

Dit nemen we mee in verdere uitwerking.

Lisdodde

Is de lisdoddeteelt geen oneigenlijke natuurontwikkeling? De pilot was toch bedoeld ten behoeve van de veehouderij en niet ten behoeve van de natuur?

Lisdoddeteelt kun je op verschillende manieren insteken: natuurontwikkeling door meststoffen uit de bodem te halen, de waterkwaliteit te verbeteren en/of als alternatief voor gras (agrarische toepassing). De lisdodden in Marickenland hebben als primair doel om meststoffen uit de bodem te halen en daardoor met relatief weinig grondverzet een voedselarm rietland te creëren. Lisdodde is in ecologische zin ook een pioniersoort in rietlanden (zie bijvoorbeeld Waverveen). In deze pilot proberen we dit ‘pionierstadium’ wat langer vast te houden. Dit doen we omdat we ook willen zien of er afzet gecreëerd kan worden waarmee een ondernemer verwerkingsmogelijkheden kan zoeken. Dit nevendoel geldt niet alleen als agrarische toepassing, maar is ook interessant voor een natuurterreinbeheerder. Sowieso duurt de lisdoddeteelt maximaal tot 2027. Hierna wordt het ontwikkeld tot rietland.

Water

Het waterpeil bij mijn pand staat nu al 7 cm hoger dan 4 jaar geleden. Ik wil een garantie, dat het grondwaterpeil niet verder stijgt.

We doen er alles aan om er voor te zorgen dat het grondwaterpeil niet verder stijgt door de maatregelen die in het kader van project Marickenland worden genomen. Met betrekking tot de wijk Voorbancken is er overleg geweest met een vertegenwoordiging van de bewoners/bedrijven. Daar zijn verschillende mogelijkheden genoemd om ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil niet verder stijgt. Het waterschap gaat na of deze haalbaar en effectief zijn. Vanuit het project is het ontwerp bij Voorbancken aangepast zodat het nieuwe rietland met hoger peil niet grenst aan Voorbancken. Ook zijn peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te meten. Zo kunnen we later, als de inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd en daarna, nagaan of er toch een stijging plaatsvindt. Dan worden indien nodig extra maatregelen genomen.

Het waterpeil baart me zorgen. U noemt alleen een verwachting en geen concrete getallen. Zo weten we niet hoeveel het waterpeil stijgt.

Voordat de maatregelen zijn doorgevoerd kunnen we slechts spreken van een verwachting. Deze is gebaseerd op berekeningen door TNO met een grondwatermodel dat ook het waterschap gebruikt voor haar dagelijks waterbeheer. Dit model is uitgebreid gecontroleerd met peilbuismetingen.

In het voorjaar van 2019 zijn in het gebied ook nog extra peilbuizen geplaatst (bij woningen in het gebied, in de woonwijken en in Voorbancken) om de grondwaterstanden te meten zoals die nu zijn. Als straks de maatregelen zijn uitgevoerd en het waterpeil in de rietlandpercelen is opgezet, kan worden nagegaan of er toch onverhoopt verhoging van de grondwaterstanden optreedt bij de woningen. Als dat het geval is worden aanvullende maatregelen genomen.

Blijft het waterpeil controleerbaar ook als alles is afgeleverd? Dit in verband met het waterpeil onder de huizen.

De peilbuizen blijven tenminste 5 jaren staan. Dat is tot voorjaar 2024. Dan is naar verwachting de uitvoering al enkele jaren afgerond en weten we of de waterpeilen zich gedragen zoals nu berekend. Zo niet, of als er nog onzekerheid is over hoe de waterpeilen reageren, kan na deze 5 jaren besloten worden om de peilbuizen langer te laten staan.

Verkeer

Kan er in het gebied (deelplan 2) tegenover Hertha parkeergelegenheid gemaakt worden voor ca. 50 auto’s? Dit voorkomt veel overlast op zaterdag op de Mijdrechtse dwarsweg en er is gelijk parkeerruimte voor bezoekers voor Marickenland.

Inderdaad is er op sommige zaterdagen sprake van drukte op het parkeerterrein van het direct aan het plangebied grenzende sportpark Molmhoek. Op alle andere dagen is er sprake van een grote overcapaciteit. De hoofdontsluiting van de belangrijkste recreatieve voorzieningen (waaronder de natuurspeelplaats) en de toegang tot het gebied vinden niet plaats via het parkeerterrein bij het sportpark, maar via de noordelijker gelegen ontsluiting van het gebouw van de scouting en de school. Naar verwachting zullen het parkeerterrein bij het sportpark en parkeren ten behoeve van het natuurgebied op andere tijden plaatsvinden, waardoor dubbel gebruik mogelijk is. Daarnaast denken we dat de natuurspeeltuin vooral gebruikt zal worden door kinderen uit Vinkeveen zelf. Dat zal geen extra autogebruik opleveren.

Via bewegwijzering zal worden verwezen naar de parkeergelegenheden bij het gebied. Voor wandelaars in het gebied wordt ook verwezen naar de parkeerplaats bij de algemene begraafplaats in Wilnis, aan de westzijde van het plangebied (fase 2).

Monitoring

Om eventuele toekomstige extra parkeerdruk toch te kunnen monitoren zal voor de aanleg van Marickenland een 0-meting plaatsvinden.  Als er daadwerkelijk sprake blijkt te zijn van een (onaanvaardbare) toename van de parkeerdruk als gevolg van de aanleg en het recreatieve medegebruik van Marickenland zal bezien worden welke oplossingen mogelijk zijn.

Tussen de nieuwbouwwijk nabij Valk en PK sport komt een oversteekplaats om via het hooiland naar het natuurgebied te lopen. Hier moet een weg over worden gestoken waar over het algemeen hard gereden wordt. Kunt u in het ontwerp een wegversmalling of iets dergelijks meenemen om het verkeer af te remmen?

Dit nemen we mee in de verdere uitwerking van het plan.

Muggen

De grasstrook achter Zuiderwaard is minder breed dan op de vorige tekening. Is het nu nog een goede bufferzone tegen de muggen?

De grasstroken tussen de woonwijken en de rietlanden zijn ca 200m breed. De verwachting is dat dit een belemmering zal zijn voor muggen om vanuit het rietland over te steken. In de rietlanden zorgen we er voor dat de waterkwaliteit goed is en doorstroming van water plaats vindt. Dit samen met aan te leggen vistrappen tussen de rietlanden en de rest van de polder (vissen eten de muggenlarven) zorgt ervoor dat er naar verwachting geen grote overlast van muggen zal optreden.

Recreatie

In de buurt van de Valk (10 woningen) is een uitkijkpunt ingetekend. Is het niet beter om deze meer richting het bedrijventerrein te plaatsen en mogelijk een stukje verder het gebied in? Dan hebben minder mensen hier ‘horizonvervuiling’ van.

Het ‘uitkijkpunt’ bestaat uit een vogelkijkscherm dat op maaiveld wordt geplaatst. Het scherm steekt niet hoger dan ca 2 meter. Het heeft een aantal gaten op ooghoogte en zal ongeveer even hoog zijn als het riet.  De horizon zal er niet door vervuilen. Vanuit het scherm kun je via open stukken water/land het gebied in kijken.

Wat gebeurt er met de kunstwerken van Jan Konings?

Die krijgen zoveel mogelijk een (nieuwe) plek in het inrichtingsplan

Wandelpaden

Er zijn een aantal waarschuwingen gekomen van omwonenden die ons adviseren om geen of niet te veel wandelpaden aan te leggen omdat wandelaars en loslopende honden de natuur kunnen verstoren. Ook voor de agrarische bedrijven in het gebied kunnen wandelpaden storend zijn, bijvoorbeeld omdat loslopende honden tussen het vee terecht komen.

We vinden het belangrijk om wandelpaden aan te leggen zodat omwonenden kunnen genieten van de natuur in Marickenland. We gaan ervoor zorgen dat er ook paden komen die toegankelijk zijn voor mindervaliden en kinderwagens. Daarnaast zijn de wandelpaden ook nodig om de natuurspeelplaats te bereiken die in het gebied wordt aangelegd.  Recreatie is een nevendoelstelling van dit project. We hebben gezocht naar een optimaal evenwicht tussen natuurontwikkeling en recreatiemogelijkheid.

Dat hondeneigenaren zich niet altijd houden aan het aanlijngebod is bekend. Het verbieden van honden op wandelpaden of het achterwege laten van wandelpaden is echter geen oplossing. Met voorlichting, het bieden van losloopmogelijkheden ter compensatie van plaatsen waar de honden aan de lijn moeten in combinatie met handhaving proberen we het probleem van loslopende honden tegen te gaan. We overwegen om sloten langs de loslooppaden aan te leggen om te voorkomen dat honden het terrein in kunnen lopen.

Voor de agrarische bedrijven geldt dat de wandelpaden die nu in het plan in deelgebied 1 zijn opgenomen niet in de buurt komen van veeteeltbedrijven/agrarische percelen. Bij verdere uitwerking van deelgebied 2 zal hier ook nadrukkelijke aandacht voor zijn.

Onderdoorgang N201

Voor de onderdoorgang onder de N201 wordt in de eerste plaats gestreefd om hier een ecologische doorgang voor landdieren te realiseren. Daarnaast is er een wens vanuit het gebied geuit voor een veilige wandelpassage van de N201. Deze wens wordt ingebracht bij de reconstructie van de N201. Een onderdoorgang is een optie. Als deze wordt gehonoreerd zal dat meer wandelaars brengen aan de noordkant van de N201, al dan niet met hond. Bij de verdere uitwerking van deelgebied 2 wordt uitgewerkt hoe dit dan zal aansluiten aan de te realiseren wandelpaden aldaar.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de natuurontwikkeling in Marickenland? Stuur dan een e-mail naar info@marickenland.nu en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Meer informatie

www.marickenland.nu

Voor persinformatie:
rik.druten@provincie-utrecht.nl06 - 36 10 46 18

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11