Vaststelling Notities Reikwijdte en Detailniveau Verbreding Rijnbrug en Rondweg-Oost

Eind 2019 is de provincie Utrecht gestart met het doorlopen van een aantal wettelijke procedures voorafgaand aan de verbreding van de Rijnbrug te Rhenen en de Rondweg-Oost te Veenendaal. Met de vaststelling van de Notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor beide projecten door de provincie Utrecht is de eerste stap op weg naar het vaststellen van het Milieueffectrapport gezet.

Luchtfoto met zicht op de Rijnbrug bij Rhenen

Doel van beide reconstructies is het verbeteren van de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio. Hiervoor is het wijzigen van de bestemming nodig, en dat vraagt inzicht in de milieueffecten. Voor de reconstructie van de Rijnbrug wordt samen gewerkt met de provincie Gelderland (grens provincies is halverwege de brug).

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap op weg naar het maken van een Milieueffectrapport (MER). In de NRD is aangegeven welke milieueffecten de provincie gaan onderzoeken en tot welk detailniveau. Voor de MER moet onder andere onderzoek gedaan worden naar de neerslag van stikstof (stikstofdepositie) op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Zienswijzen en reacties op ontwerp-NRD

De ontwerp-NRD’s lagen van 16 oktober 2019 tot en met 26 november 2019 ter inzage. Er zijn zienswijzen binnengekomen en deze zijn van commentaar voorzien en gebundeld in een Reactienota. Daarnaast heeft de provincie Utrecht de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de NRD. De Reactienota en het advies maken deel uit van het door beide provincies vastgestelde NRD. Zie www.provincie-utrecht.nl/rijnbrug of www.provincie-utrecht.nl/rondwegveenendaal voor deze documenten.

Vervolgstappen

In het verdere verloop van 2020 worden de milieuonderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor het maken van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief het MER, apart voor beide projecten. Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten van Utrecht (en Gelderland voor de Rijnbrug) het voorontwerp-inpassingsplan en MER eerste helft 2021 vast en leggen het ter inzage. De omliggende gemeenten, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen reageren op het voorontwerp-inpassingsplan en MER.

Uitvoering

De start van de uitvoering van beide reconstructies is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de procedures en de daarbij behorende inspraakmogelijkheden. Er wordt gestreefd om de nieuwe brug voor 2025 klaar te hebben voor gebruik en de realisatie van de verbreding van de Rondweg-Oost is nu gepland in periode 2024-2027. Op dit moment wordt er wel rekening gehouden met een mogelijk vertraging vanwege de regelgeving op het gebied van stikstof.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over aanleiding, doel, inspraak en planning is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/rijnbrug en www.provincie-utrecht.nl/rondwegveenendaal

Voor persinformatie:
Marlies.Verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11 

Volg de provincie op twitter