Veel aanknopingspunten voor Utrechtse ambities in regeerakkoord

De Utrechtse regio is blij dat het nieuwe kabinet gaat investeren in woningbouw en verstedelijking, de klimaatdoelen heeft aangescherpt en de stikstofcrisis gaat aanpakken. Het regeerakkoord sluit aan bij de Utrechtse ambities.

wandelen in Kerckebosch

Zo staat het nieuwe kabinet open voor alternatieven voor het Tracébesluit A27/ Ring Utrecht. Ook wordt geld uitgetrokken voor woningbouw in de verstedelijkingsgebieden van Regio Utrecht, Regio Amersfoort en Regio Foodvalley. Daarnaast is de regio verheugd dat bij bebouwing van de open ruimte Groen Groeit Mee genoemd wordt: deze Utrechtse werkwijze wordt nu landelijke praktijk.

Commissaris van de Koning Hans Oosters: 'De coronapandemie heeft nog maar eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een gezonde en groene leefomgeving is. Als regio vinden we het daarom van belang dat de groei van het aantal woningen en werklocaties samengaat met extra ruimte voor groen. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze inwoners en toekomstige generaties prettig kunnen wonen, werken en recreëren. We zien dat het kabinet dit belang ook erkent.'

Mobiliteitsfonds

Utrecht is blij dat dit nieuwe kabinet inziet dat er alternatieven zijn voor de A27/Ring Utrecht. We gaan graag snel met het kabinet om tafel om een gedragen alternatief voor de A27/Ring Utrecht uit te werken waarbij aandacht is voor leefbaarheid, woningbouw, Groen Groeit Mee en klimaat. Bereikbaarheid is namelijk een van de grootste knelpunten voor de woningbouwplannen en economische groei in de Utrechtse regio. De ophoging van het mobiliteitsfonds biedt hiertoe mogelijkheden, maar de hoogte van het fonds kan niet voldoen aan alle ambities.

Woningbouw

De extra middelen voor woningbouw ondersteunen de Utrechtse plannen voor de bouw van 10.000 woningen per jaar de komende tien jaar. Het is goed om te zien dat gebieden waar mensen het moeilijkst aan een huis kunnen komen extra prioriteit krijgen. Daarnaast moet ook het groen mee groeien. Niet alleen voor een gezonde leefomgeving, maar ook voor het behalen van de klimaatdoelen. De Utrechtse regio is dan ook erg benieuwd naar de financiële uitwerking van de kabinetsplannen op dit punt.

Kloppend hart

Utrecht is het kloppend hart van Nederland met haar centrale ligging, hoogwaardige kenniseconomie en de belangrijkste knooppunten van snel- en spoorwegen. Met een voorspelde toename van 100.000 extra werkplekken tot 2050, draagt de regio flink bij aan de economische groei van Nederland. De verwachting is dat het inwoneraantal de komende decennia met een kwart zal toenemen. Daarvoor zijn forse investeringen nodig, die het kabinet met dit regeerakkoord deels mogelijk maakt.

Lees meer over onze ambities in het Utrechts Aanbod, dat door gemeenten samen met de provincie Utrecht, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen is opgesteld voor het nieuwe kabinet.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69