Vertraging projecten Rijnbrug Rhenen en Rondweg-Oost Veenendaal

De projecten verbreding Rijnbrug (Rhenen/Kesteren) en verbreding Rondweg-Oost (Veenendaal) zijn voor onbepaalde tijd vertraagd. Vanwege nieuwe uitspraken door de Raad van State in het stikstofvraagstuk is er extra tijd nodig om te komen tot een goede en zorgvuldige onderbouwing van de stikstofuitstoot na uitvoering van de verbreding. Die onderbouwing is nodig voor het aanvragen van een vergunning voor de Wet natuurbescherming.

Rijnbrug

 

Ook andere infraprojecten met een stikstofneerslag tot minimaal 5 kilometer in Nederland hebben te maken met eenzelfde vertraging omdat wetgeving, beleid en jurisprudentie over stikstof voortdurend in ontwikkeling zijn en de voorgeschreven rekenmethode ter discussie staat. Duur van de vertraging is afhankelijk van de verschillende bestuurlijke trajecten die lopen om tot gedragen oplossingen te komen.

Voorbereiden Provinciaal Inpassingsplan

De projecten Rijnbrug en Rondweg-Oost hebben beiden het groene licht gekregen van Provinciale Staten van Utrecht (resp. eind 2018 en begin 2019). Voor de Rijnbrug heeft ook de provincie Gelderland ingestemd omdat het ook Gelders grondgebied betreft.

Om de verbreding juridisch en planologisch mogelijk te maken, moet voor beide projecten een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) worden opgesteld. Daarvoor zijn inmiddels diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van lucht, stikstof, geluid, waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en archeologie. Deze onderzoeken dienen ook als basis voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen.

Wet natuurbescherming

Een van die vergunningen betreft de Wet natuurbescherming (Wnb). Uit onderzoek is gebleken dat er bij verbreding een toename is van stikstofneerslag op de nabijgelegen Natura2000-gebieden Binnenveld en Rijntakken.

Op dit moment bekijken we of we deze toename voor beide projecten kunnen beperken en of de door ons gebruikte en voorgeschreven rekenmethode wel de juiste is. Dit mede vanwege een recente uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit ViA15 van het Ministerie IenW. Kern van die uitspraak is dat de manier van berekenen van de stikstofneerslag niet voldoende onderbouwd is.

Nieuw stikstofbeleid

De extra tijd die nodig is voor het krijgen van een Wnb-vergunning is op dit moment mede afhankelijk van landelijk nieuw te vormen beleid, inclusief een nieuwe rekenmethode die leidt tot een geaccepteerde onderbouwing. Het betekent in ieder geval dat we een aantal onderzoeken opnieuw moeten uitvoeren en mogelijk dat aanvullend onderzoek nodig is.

Planning

Voor de planning betekent dit dat het nog niet duidelijk is wanneer de provincie met de procedures voor het PIP voor beide projecten apart, kan starten. De planning voor de uitvoering van de verbredingen is daarvan afhankelijk en komt hiermee onder druk te staan.