Verwaarloosbaar tot zeer gering gezondheidsrisico onderhoudsmedewerkers trams

De onderhoudsmedewerkers die de afgelopen jaren onderhoudswerkzaamheden hebben uitgevoerd aan SIG-trams waar Chroom-6 in de conservering aanwezig bleek te zijn, hebben een verwaarloosbaar tot zeer gering gezondheidsrisico gelopen. Dat concludeert adviesbureau Caesar Consult na uitgebreid onderzoek. De medewerkers zijn vandaag over de uitkomsten van het onderzoek bijgepraat.

In mei 2019 bleek uit een snel test dat er mogelijk Chroom-6 zit in de conservering van de SIG-tramstellen die eigendom zijn van de provincie Utrecht. De provincie en onderhoudsfirma Stadler hebben daarop de werkzaamheden aan de tramstellen meteen laten stilleggen en gezamenlijk opdracht gegeven tot grondig onderzoek. Begin oktober 2019 werden de medewerkers van Stadler geïnformeerd over de uitkomsten van dat onderzoek. Uit zogenaamde PAS-metingen was gebleken dat bij de uitvoering van normale onderhoudsactiviteiten er geen detectie van Chroom-6 of andere zware metalen in de lucht was waargenomen en dat bij de uitvoering van normale onderhoudsactiviteiten er geen blootstelling is in de ademzone voor medewerkers die onderhoudswerk doen. Conclusie was dat bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden geen blootstelling is aan Chroom-6 en andere zware metalen en dat de medewerkers geen gezondheidsrisico’s hebben gelopen bij het uitvoeren van hun onderhoudswerkzaamheden.

Nader onderzoek en maatregelen

Tijdens deze informatiesessie voor de onderhoudsmedewerkers is afgesproken om verder onderzoek te laten uitvoeren. Dit extra onderzoek betrof een stofonderzoek naar de aanwezigheid van Chroom-6 en andere zware metalen in het stof op reservedelen en het uitvoeren van een historisch blootstellingsonderzoek.

In het stof op reservedelen werden zowel Chroom-6 alsmede zware metalen aangetroffen. Een Chroom-6 gespecialiseerde arbeidshygiënist heeft op verzoek van Stadler en de provincie geadviseerd over de te nemen maatregelen. Geadviseerd werd om beschermende handschoenen, een ademmasker (FFP3) en een gesloten stofvrije veiligheidsbril te dragen en de handen grondig te wassen na de uitvoering van werkzaamheden met en aan onderdelen waarop (veel) stof aanwezig is. Deze maatregelen zijn na dit advies direct ingevoerd. Ook is aanbevolen, indien mogelijk, de onderdelen te isoleren (voor slow-movers) en indien mogelijk te reinigen. De onderdelen (slow-movers) zijn in containers opgeslagen en daarmee geïsoleerd.

Aanvullende PAS-metingen

Aangezien er Chroom-6 en andere zware metalen in het stof zijn aangetroffen zijn aanvullende PAS-metingen uitgevoerd. Bij de eerste meting is geen Chroom-6 aangetroffen. Bij de tweede meting is wel Chroom-6 aangetroffen, maar in zeer lage concentratie (minder dan1 μg/m³). De grenswaarde (het concentratieniveau in de lucht op de werkplek) is niet overschreden en was ruimschoots onder de norm. Door de aangescherpte maatregelen is het risico op blootstelling voldoende gemitigeerd.

Interviews

Middels een historisch blootstellingsonderzoek dat is uitgevoerd door Caesar Consult, een adviesbureau gespecialiseerd in o.a.blootstellings-onderzoeken aan gevaarlijke stoffen, is bepaald wat de specifieke blootstelling in het verleden is geweest en of er een verhoogd gezondheidsrisico is. Hierbij is door een arbeidshygiënist de schadewerkzaamheden die in het verleden hebben plaats gevonden middels interviews in kaart gebracht. Door gebruik te maken van beschikbare arbeidshygiënische metingen naar Chroom-6 blootstelling tijdens schadeherstelwerkzaamheden aan objecten met Chroom-6 houdende conservering is de blootstelling gesimuleerd en het risico bepaald (met gebruik van de Monto Carlo analyse). Ook eventuele blootstelling van de overige onderhoudsmedewerkers is middels deze methode onderzocht en vastgesteld.

Uitkomsten

De blootstelling aan Chroom-6 bij onderhoudswerkzaamheden in de tramwerkplaats was verwaarloosbaar tot zeer laag en lag ruimschoots onder de norm. De kans dat werknemers hierdoor blijvende gezondheidsschade hebben opgelopen is derhalve verwaarloosbaar tot zeer gering.

De medewerkers van de onderhoudspartij zijn vandaag door Stadler en de Provincie geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken, waarbij de hoofdboodschap was dat de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de trams van de Provincie heeft geleid tot een verwaarloosbaar tot zeer gering gezondheidsrisico.  

Voor persinformatie:

karin.alberts@provincie-utrecht.nl(06) 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11