Voor 3 miljoen geïnvesteerd in verbetering lokale verkeersveiligheid in 2021

Medio 2020 is de Uitvoeringsverordening Mobiliteit vastgesteld. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten en andere wegbeheerders in de provincie Utrecht subsidie aanvragen voor o.a. het verbeteren van de lokale verkeersveiligheid. In 2021 maakten diverse gemeenten in de provincie Utrecht hiervan gebruik. In totaal investeerden de wegbeheerders 3 miljoen euro in het veiliger maken van het gemeentelijke wegennet.

Meer geld voor verkeersveiligheid

De provincie Utrecht zet zich in om de verkeersveiligheid in de regio te verbeteren. Samen met landelijke en regionale partners werkt de provincie aan oplossingen om het aantal slachtoffers in het verkeer te verminderen. Het wegennet wordt zo veilig mogelijk ingericht om ernstige ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen. Weggebruikers moeten aan de vormgeving van de weg kunnen zien welk gedrag van hen wordt verwacht: hoe hard ze mogen rijden, of ze mogen inhalen, enzovoorts. De inrichting van de weg moet weggebruikers als het ware ‘dwingen’ zich veilig te gedragen.

Verbetering verkeersveiligheid lokale wegennet

Naast het veilig inrichten van provinciale wegen, stimuleert de provincie gemeenten om actief aan de slag te gaan met het veiliger maken van hun infrastructuur. Een groot aandeel van het totaal aantal ongevallen gebeurt namelijk op het gemeentelijke wegennet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor infrastructurele maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op hun eigen wegen.

Investeringen in 2021

Via de Uitvoeringsverordening Mobiliteit stelt de provincie een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor het veiliger maken van de gemeentelijke infrastructuur. Met deze provinciale subsidie kunnen gemeenten de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten op hun wegen aanpakken.

In 2021 is via de regeling voor ca. 1,5 miljoen euro aan subsidie toegekend aan gemeenten voor het verbeteren van de lokale verkeersveiligheid. Omdat gemeenten voor het ontvangen van de subsidie zelf ook 50% moeten bijdragen, is er in 2021 voor 3 miljoen euro geïnvesteerd in de veiligheid van gemeentelijke wegen. Dit geld is o.a. besteed aan het aanleggen van verkeersdrempels en zebrapaden, het verkeersveiliger maken van fietsoversteken, het reconstrueren van kruispunten en het verwijderen van obstakels voor fietsers.

Stimuleringsregeling 2022

Ook in 2022 heeft de provincie subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de lokale verkeersveiligheid; in het totaal gaat het om 3 miljoen euro. Gemeenten kunnen hiervoor via de provinciesite een aanvraag indienen. 

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01