Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk vastgesteld

De planvorming voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk kan van start, nu het voorkeursalternatief definitief is. Voor het Utrechtse deel van de dijk houdt dit onder andere in dat het historische Hoornwerk aan de Grebbedijk in Rhenen wordt opgeknapt.

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, wordt de komende jaren versterkt zodat hij voldoet aan de wettelijke normen voor hoogwaterveiligheid. De gebiedsontwikkeling Grebbedijk bestaat naast de versterking van de dijk, ook uit ontwikkelingen op het vlak van natuur, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de omgeving van de Grebbedijk. De provincie Utrecht, provincie Gelderland, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan deze gebiedsontwikkeling.

Hoornwerk in ere hersteld

Het historische Hoornwerk aan de Grebbedijk in Rhenen wordt versterkt en opgehoogd als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk. Hiermee wordt het achttiende-eeuwse militaire bouwwerk onderdeel van de moderne verdediging tegen het water. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische erfgoed wordt hersteld en betaalt mee aan het project. Daarnaast komt er geld voor vanuit de Erfgoed Deal, een samenwerking op nationaal niveau.

Van ambities naar voorkeursalternatief

Tijdens de verkenningsfase zijn de afgelopen vier jaar de gebiedsambities van samenwerkende overheden, omwonenden en gebruikers geïnventariseerd. De mogelijke oplossingsrichtingen zijn vertaald naar kansrijke plannen. Na een zorgvuldige afweging is er een voorkeursalternatief geformuleerd, dat afgelopen voorjaar in inspraak is gebracht. De ingediende reacties zijn in het plan verwerkt en op 8 juli heeft het dagelijks bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief vastgesteld. Daarmee kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. In 2023 gaat de uitvoering van start. 

Het definitieve voorkeursalternatief en meer informatie zijn te vinden op: www.grebbedijk.com

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11