Woudenberg en Montfoort blijven onder preventief toezicht

De gemeenten Montfoort en Woudenberg blijven in 2021 onder verscherpt, preventief toezicht van de provincie Utrecht. Deze gemeenten zullen daarom voor bepaalde uitgaven toestemming aan de provincie moeten vragen.

munten en geld

Montfoort en Woudenberg stonden sinds 1 januari 2021 onder verscherpt toezicht en kregen de opdracht vóór de zomer een herstelplan in te dienen. Dit herstelplan moest ervoor zorgen dat het structurele en reële evenwicht in de meerjarenraming op tijd kon worden hersteld. Hoewel beide gemeenten een herstelplan hebben ingediend, voldeden deze helaas nog niet aan de gestelde eisen.

Begrotingen onder druk

“Uiteraard heb ik begrip voor de lastige financiële situatie waar gemeenten in zitten. De tekorten in het sociaal domein hebben de begrotingen flink onder druk gezet en het ontbreken van een koers van een missionair kabinet voor de komende jaren, maakt het er niet makkelijker op,” aldus gedeputeerde Robert Strijk (Financieel Toezicht). “Tegelijkertijd is het wel de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om een sluitende begroting of meerjarenraming vast te stellen. Helaas moeten we concluderen dat deze bij Montfoort en Woudenberg nog niet in beeld zijn. Vanuit mijn rol als toezichthouder moet ik dan toch de vinger op die zere plek leggen.”

Montfoort

Gemeente Montfoort heeft al een paar jaar te weinig geld om de wettelijke taken uit te voeren. De toenemende kosten in het sociaal domein en voor de implementatie van de Omgevingswet worden bijvoorbeeld niet genoeg gecompenseerd vanuit het Rijk. De gemeente verwacht de komende jaren meer geld van het Rijk te krijgen en wil daarom nu geen onomkeerbare besluiten nemen die de inwoners raken of die van invloed zijn op de gemeentelijke voorzieningen. De financiële problemen kwamen eind 2020 aan het licht. Hoewel de gemeente diverse maatregelen heeft genomen, blijken deze niet genoeg om de financiële situatie te herstellen. Hierdoor blijft Montfoort onder verscherpt toezicht van de provincie.

Woudenberg 

Woudenberg zag de afgelopen jaren de uitgaven in het sociaal domein fors stijgen, onder andere in de jeugdzorg. Hier stonden onvoldoende extra inkomsten tegenover, waardoor een tekort in de begroting en de meerjarenraming ontstond. Hierop is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners, zorgprofessionals en maatschappelijke partners. De intentie was om gedragen maatregelen vast te stellen en daarmee het tekort op te lossen. Dat is nog niet gelukt. “We vinden het belangrijk om te bezuinigen en hebben hard gewerkt om een eerste herstelplan te maken. Omdat de bezuinigingen onze inwoners hard raken, willen we zorgvuldig te werk gaan en daar hebben we meer tijd voor nodig,” aldus wethouder Vlam. Op 23 december wordt het tweede herstelplan vastgesteld. De verwachting is dat met dit nieuwe plan het tekort in de meerjarenraming wel wordt opgelost. Woudenberg blijft in ieder geval voor de rest van het jaar 2021 onder het verscherpte, preventieve toezicht staan.

In gesprek

Niet alleen Montfoort en Woudenberg hebben met tekorten te maken. Strijk: “Wij weten van veel meer gemeenten dat zij in een lastige financiële situatie verkeren. De taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein hebben bij veel gemeenten tot financiële schade geleid. Om kwaliteit te kunnen blijven leveren en om hun inwoners goede voorzieningen te kunnen bieden, hebben gemeenten dringend extra geld van het Rijk nodig. Wij voeren hierover gesprekken met het Rijk en blijven de urgentie hiervan benadrukken.”

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl 06 18 54 01 37