Begroting 2023

Geld en munten

Begroting 2023

De begrotingsvoorstellen van de provincie Utrecht voor 2023 laten zien dat er een sluitende begroting ligt, waarin alle begrote inkomsten en uitgaven van de provincie voor het komende jaar zijn opgenomen. De totale begroting voor 2023 bedraagt ruim 663 miljoen euro, met 27 miljoen euro aan investeringen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht werken met gevoel voor urgentie aan de noodzakelijke transities. Denk daarbij aan duurzame energie, een circulaire economie, gezonde mobiliteit en kringlooplandbouw. Daarnaast werkt de provincie aan het versterken van haar belangrijke kwaliteiten: meer en gezonde natuur, goede kwaliteit van water en lucht en vitale steden en dorpen. Het versnellen van de bouw van (betaalbare) woningen, de vraag naar ruimte voor bedrijven en de krapte op de arbeidsmarkt zijn opgaven die actueel zijn en blijven.

De provincie heeft een ingewikkelde ruimtelijk puzzel te leggen. Voor de opgaven voor landbouw, stikstof, energie, woningbouw, huisvesting voor statushouders en water, bodem en natuur heeft de provincie de regierol. In gebiedsprocessen zal, samen met alle partners in het gebied, het komend jaar aan de oplossingen worden gewerkt. Het is de grootste uitdaging om het evenwicht tussen de opgaven te bewaken en te zorgen voor het behoud van een gezonde leefomgeving.

Binnenkort bespreken Provinciale Staten de begroting, op 9 november 2022 wordt deze vastgesteld.

Benieuwd naar wat we in 2023 samen willen bereiken?

Factsheet begroting 2023
Factsheet begroting 2023 V3 21024_1.jpg.