Regelgeving: Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 Juni 2005, nr. 2005REG001285i, tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken

Hier vindt u alle geldende regelingen; verordeningen en beleidsregels van het provinciebestuur van Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Regelgeving: Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 Juni 2005, nr. 2005REG001285i, tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 Juni 2005, nr. 2005REG001285i, tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken

Deze regeling is geldig sinds 20 maart 2008 tot 19 januari 2012

In deze regelgeving

Wettechnische informatie

Gegevens van de Regeling

Type overheidsorganisatieprovincie
Naam overheidsorganisatie (creator):Utrecht
Websitehttps://www.provincie-utrecht.nl/
Citeertitel van de regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 Juni 2005, nr. 2005REG001285i, tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 Juni 2005, nr. 2005REG001285i, tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken
Afkorting van de naam van de regeling 
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerp van de regelingmilieu, natuur en landschap
Datum tot wanneer (een versie van) de regeling geldig is19 januari 2012
Bron

Flora- en faunawet, art. 67

Besluit beheer en schadebestrijding dieren, art. 10, lid 1

Gedelegeerde regelgeving

Geen.

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Dit besluit vervangt het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 16 juli 2002 Prov. blad 30, gewijzigd bij besluit van 17 december 2002, prov. blad 2003, 2, tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken.

Datum van inwerkingtreding van deze versie20 maart 2008
Datum terugwerkende kracht van deze versie 
Betreft (aard van de regeling/wijziging)nieuwe regeling
Datum ondertekening regeling19 februari 2008
Datum bekendmaking19 maart 2008
Vindplaats bekendmakingProv. blad 2008,11
Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit19 februari 2008
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluitProv. blad 2008,11
Kenmerknr. 2008INT216339

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

InwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreft (aard van de regeling/wijziging)Datum ondertekening
Vindplaats bekendmaking
Datum ondertekening inwerking-tredingbesluit
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluit
Kenmerk voorstel
19 januari 2012 art. 1, 2, 320 december 2011
Provinciaal blad, 2012, 02
20 december 2011
Provinciaal blad, 2012, 02
80A0C90F
20 maart 2008 nieuwe regeling19 februari 2008
Prov. blad 2008,11
19 februari 2008
Prov. blad 2008,11
nr. 2008INT216339

Regeling

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 Juni 2005, nr. 2005REG001285i, prov. blad 22, tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken

Gedeputeerde staten van Utrecht,

Gelet op artikel 67 van de Flora- en faunawet en artikel 10, eerste lid, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren

Besluiten:

Artikel 1.

De stand van de hierna genoemde diersoorten of verwilderde dieren kan, in afwijking van de artikelen 9, 11, 12, 50, 51 en 53 van de Flora- en faunawet, door de daarbij aangewezen personen of categorieën van personen worden beperkt als dat in het daarbij aangegeven belang is:

 • a.
  • - verwilderde duiven,
  • - in het belang van de volksgezondheid of ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren,
  • - alle jachtaktehouders en, voor zover het betrokken gemeentebestuur hen dat schriftelijk heeft toegestaan, alle beroepsmatige duivenbestrijders;
 • b.
  • - verwilderde katten,
  • - ter voorkoming van schade aan fauna,
  • - alle jachtaktehouders;
 • c.
  • - nijlganzen en verwilderde gedomesticeerde ganzen,
  • - ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren,
  • - alle jachtaktehouders;
 • d.
  • - muskusratten en beverratten,
  • - in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen,
  • - muskusrattenbestrijders, aangesteld bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
 • e.
  • - reeën,
  • - in gevallen dat de betreffende dieren gewond zijn ter voorkoming van verdere schade,
  • - buitengewone opsporingsambtenaren, aangewezen door de Stichting Valwild en mits in het bezit van een geldige jachtakte.

Artikel 2.

 • 1. De bevoegdheid van de bij artikel 1, onder a, b en c, aangewezen personen geldt slechts voor de gronden waartoe zij uit anderen hoofde toegang hebben.
 • 2. De bevoegdheid van de bij artikel 1, onder d en e, aangewezen personen geldt voor alle gronden binnen de provincie.

Artikel 3.

 • 1. De dieren genoemd in artikel 1, onder a mogen worden beperkt door middel van vangkooien.
 • 2. De dieren genoemd in artikel 1, onder d mogen worden beperkt door middel van klemmen, vangkooien, al dan niet voorzien van aas, en geweren.
 • 3. De in dit besluit genoemde dieren mogen door jachtaktehouders worden beperkt met de volgende geweren a) kogelgeweren met een kaliber vanaf 22 inch of 5,58 mm en een trefenergie van minimaal 980 joules op 100 meter; b) hagelgeweren in de kalibers 12, 16, of 20 met een maximale hagelgrootte van 3,5 mm.

Artikel 4.

Ter voorkoming van verspreiding van dierziekten worden bemachtigde dieren of de resterende delen daarvan zo spoedig mogelijk van het terrein verwijderd.

Artikel 5.

Het besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 16 juli 2002 Prov. blad 30, gewijzigd bij besluit van 17 december 2002, prov. blad 2003, 2. tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken wordt ingetrokken.

Artikel 6.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. (1)

Aldus besloten in de vergadering van19 februari 2008.
Gedeputeerde staten B. Staal, voorzitter H.H. Sietsma, algemeen directeur
1) in werking 8 juli 2005.

Toelichting op de regeling

Toelichting

Algemeen

Het provinciale beleid ter uitvoering van de Flora- en faunawet is vastgesteld in de Notitie implementatie Flora- en faunawet van 29 januari 2001 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 september 2004.

Artikel I

Met ingang van 1 januari 2008 draagt de provincie de zorg voor de muskusrattenbestrijding in haar gebied over aan de waterschappen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zal onder gezamenlijke medeverantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het waterschap Vallei en Eem met ingang van die datum zorgdragen voor de feitelijke uitvoering van die taak in het Utrechtse deel van het beheersgebied van de desbetreffende drie waterschappen. In verband hiermee wordt het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht opgeheven met ingang van 1 januari 2008. In verband met deze organisatorische wijziging is het nodig om het Aanwijzingbesluit artikel 67 aan te passen. In plaats van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht zijn de muskusrattenbestrijders aangesteld bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangewezen als categorie van personen die de stand van muskusratten en beverratten mogen beperken in het belang van openbare veiligheid of ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Uit de praktijk is gebleken dat het noodzakelijk is om door middel van de aanwijzing mogelijk te maken dat gewonde reeën na een verkeersongeval opgespoord en uit hun lijden verlost kunnen worden, zonder daarbij toestemming van de grondgebruiker of eigenaar nodig te hebben. Het reguleren van de zorg voor aangereden en gevonden in reewild, is van groot belang vanwege de verkeersveiligheid (snel verwijderen van aangereden reeën) en het voorkomen van onnodig lijden van de aangetroffen dieren. Om meer structuur aan te brengen in de afhandeling en registratie van valwild, hebben de Stichting Faunabeheereenheid Utrecht, de Vereniging “Het Reewild” afdeling Utrecht en de Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht afdeling Utrecht op 21 juni 2006 de Stichting Valwild Utrecht opgericht. De vrijwilligers van de Stichting, veelal jachtopzichters, boswachters e.d. met een BOA - bevoegdheid (buitengewoon opsporingambtenaren), aangestuurd door de valwildcoördinator, registreren het aantal aanrijdingen, sporen de aangereden dieren op en verlossen een dier indien nodig uit zijn lijden.
Vanwege de oprichting van de Stichting Valwild is aanpassing van het aanwijzingsbesluit nodig. De bijlage met namen van de vrijwilligers is vervangen door een algemene aanwijzing van de Stichting Valwild. De lijst met personen is aanwezig bij de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving van de provincie Utrecht.

Versies van deze regeling