Regelgeving: Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS

Hier vindt u alle geldende regelingen; verordeningen en beleidsregels van het provinciebestuur van Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Regelgeving: Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS

Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS

Deze regeling is geldig sinds 19 januari 2008 tot 1 oktober 2010

In deze regelgeving

Wettechnische informatie

Gegevens van de Regeling

Type overheidsorganisatieprovincie
Naam overheidsorganisatie (creator):Utrecht
Websitehttps://www.provincie-utrecht.nl/
Citeertitel van de regelingBesluit adviescommissie bezwaarschriften GS
Officiële naam regelingBesluit van 4 april 2006, nr. 2006CGC000105i, houdende de instelling van een adviescommissie inzake bezwaren tegen besluiten van gedeputeerde staten
Afkorting van de naam van de regeling 
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerp van de regelingbestuurlijke organisatie, organisatie intern
Datum tot wanneer (een versie van) de regeling geldig is1 oktober 2010
Bron

Provinciewet, art. 82

Gedelegeerde regelgeving

Geen.

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Dit Besluit vervangt het Besluit Awb-adviescommissies GS.

Datum van inwerkingtreding van deze versie19 januari 2008
Datum terugwerkende kracht van deze versie1 januari 2007
Betreft (aard van de regeling/wijziging)art. 1, lid 2
Datum ondertekening regeling18 december 2007
Datum bekendmaking18 januari 2008
Vindplaats bekendmakingProv. blad 2007, 62
Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit18 december 2007
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluitProv. blad 2007, 62
Kenmerknr. 2007INT214506

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

InwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreft (aard van de regeling/wijziging)Datum ondertekening
Vindplaats bekendmaking
Datum ondertekening inwerking-tredingbesluit
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluit
Kenmerk voorstel
1 oktober 2010 art. 2, lid 2, 3, 4, 513 juli 2010
Provinciaal blad, 2010, 46
13 juli 2010
Provinciaal blad, 2010, 46
2010INT261292
19 januari 20081 januari 2007art. 1, lid 218 december 2007
Prov. blad 2007, 62
18 december 2007
Prov. blad 2007, 62
nr. 2007INT214506

Regeling

Besluit van 4 april 2006, nr. 2006CGC000105i, houdende de instelling van een adviescommissie inzake bezwaren tegen besluiten van gedeputeerde staten (Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS, zoals dat is gewijzigd bij besluit van 18 december 2007, prov. blad 2007, 62

 

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Besluiten:

Artikel 1.

 • 1. Er is een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van gedeputeerde staten. De commissie wordt aangeduid als: adviescommissie bezwaarschriften GS.
 • 2. De commissie heeft geen taak:
  • a. voor zover gedeputeerde staten een bijzondere adviescommissie hebben ingesteld;
  • b. ten behoeve van de beslissing op bezwaren tegen de besluiten genoemd in artikel 3 van het Mandaatbesluit Programma Beheer provincie Utrecht.
 • 3. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden. 

Artikel 2.

 • 1. Gedeputeerde staten benoemen een of meer voorzitters en twee of meer andere leden voor de commissie.
 • 2. Tot voorzitter zijn niet benoembaar personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten.
 • 3. De benoeming van de voorzitter geldt voor vier jaar. Gedeputeerde staten kunnen hem schorsen en tussentijds ontslaan. Herbenoeming kan eenmaal plaats vinden.
 • 4. Na afloop van zijn benoemingstermijn blijft de voorzitter bevoegd totdat in zijn opvolging is voorzien.
 • 5. De andere leden worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Artikel 3.

 • 1. De voorzitters en andere leden regelen zelf de samenstelling van de commissie voor de behandeling van een bezwaarschrift.
 • 2. Een voorzitter of een ander lid maakt geen deel uit van de commissie, indien hij bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest, een persoonlijk belang heeft bij de zaak of in een bijzondere relatie tot de indiener van het bezwaar staat.

Artikel 4

 • 1. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
 • 2. De secretaris is voor zijn taakvervulling als zodanig uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.
 • 3. De secretaris draagt zorg dat de commissie een duidelijk inzicht heeft in de materiële en formele juridische aspecten van het bezwaar en het bestreden besluit.

Artikel 5

 • 1. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen.
 • 2. Zij kan buiten vergadering beslissen.
 • 3. Voor het overige regelt zij zelf haar werkwijze.

Artikel 6

 • 1. De voorzitter leidt het horen.
 • 2. Hij is jegens gedeputeerde staten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de adviezen van de commissie.

Artikel 7

Gedeputeerde staten verstrekken de commissie alle in verband met een bezwaarschrift van belang zijnde stukken en gegevens.

Artikel 8

De commissie voegt bij haar advies en het verslag van het horen voor zover mogelijk een ontwerp voor de beslissing op bezwaar.

Artikel 9

Gedeputeerde staten houden een register bij van ingediende bezwaarschriften, van de beslissingen daarop, van ingestelde beroepen en van de uitspraken daarop. Zij brengen hierover jaarlijks verslag uit.

Artikel 10

De provinciesecretaris geeft een nadere regeling voor de administratieve organisatie van de behandeling van bezwaarschriften, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit.

Artikel 11

Het Besluit Awb-adviescommissies GS wordt ingetrokken met ingang van 1 april 2006, met dien verstande dat het van kracht blijft voor de behandeling van de bezwaarschriften waarbij de hoorzitting heeft plaatsgevonden voor inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 13

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2006.

Artikel 14

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS.

B. STAAL, voorzitter H.H. SIETSMA, secretaris
 

 

Toelichting op de regeling

Voor u ligt een ontwerp voor het Besluit houdende de instelling van een adviescommissie inzake bezwaren tegen besluiten van gedeputeerde staten. Dit besluit dient ter vervanging van het Besluit Awb-adviescommissies GS van 17 januari 1995, prov. blad 2005, 9. De praktische gevolgen van de vervanging van het besluit zijn beperkt.

De belangrijkste wijziging is de overstap van verschillende adviescommissies per vakdienst en personele rechtspositie naar een adviescommissie die bevoegd is voor de bezwaren tegen besluiten van uw college ongeacht het onderwerp van het besluit.

Daarnaast zijn in het nieuwe besluit enkele bepalingen over de interne organisatie van de afhandeling van bezwaarschriften niet meer opgenomen. Het nieuwe besluit beperkt zich tot een regeling van de verhouding van de adviescommissie ten opzichte van GS.

In het nieuwe artikel 10 is de bevoegdheid van de provinciesecretaris tot het vaststellen van een AO (Administratieve Organisatie) geregeld. De administratieve organisatie voor de afhandeling van bezwaarschriften is op dit moment beschreven in een werkbeschrijving zonder speciale status. De werkbeschrijving is onlangs herzien met het oog op een efficiëntere afhandeling van bezwaarschriften. Halverwege 2006 zal worden bezien of het werkproces nog aanpassing behoeft en zal het worden vastgelegd in een AO.

De Werkbeschrijving Adviescommissie bezwaarschriften GS is ter kennisneming bijgevoegd. (Werkbeschrijving niet bijgevoegd in dit bestand.)
 

Wijzigingsbesluit

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 18 december 2007, nummer 2007INT214506, tot wijziging van het Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Besluiten:

Artikel I

Artikel 1, tweede lid, van het Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS wordt vervangen door:
2. De commissie heeft geen taak:
a. voor zover gedeputeerde staten een bijzondere adviescommissie hebben ingesteld;
b. ten behoeve van de beslissing op bezwaren tegen de besluiten genoemd in artikel 3 van het Mandaatbesluit Programma Beheer provincie Utrecht.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van dit besluit en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2007 van gedeputeerde staten van Utrecht,

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter

H.H. SIETSMA, secretaris

Uitgegeven 18 januari 2008
gedeputeerde staten van Utrecht,
namens hen

H.H. SIETSMA, secretaris.

Toelichting op het wijzigingsbesluit

In het Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS (Prov.blad 2006, 9), hebben gedeputeerde staten de adviescommissie bezwaarschriften GS ingesteld ten behoeve van de voorbereiding en advisering over de beslissing op bezwaren tegen besluiten van gedeputeerde staten. In het Mandaatbesluit Programma Beheer provincie Utrecht (Prov. blad 2007, 27) hebben gedeputeerde staten een bijzondere regeling getroffen voor beslissingen op bezwaar tegen besluiten in het kader van het Programma Beheer provincie Utrecht. Bij de totstandkoming van dit mandaatbesluit, is tussen de betrokken provincies en de Dienst regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij afgesproken, dat de provinciale adviescommissies voor bezwaren geen taak hebben bij de afhandelingen van bezwaarschriften in het kader van het Programma Beheer provincie Utrecht. Om dit formeel vast te leggen, wordt artikel 1, tweede lid, onderdeel b, toegevoegd. Het betreft een tijdelijke wijziging van het Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS.

Artikel 1, tweede lid, wordt daarnaast op enkele andere punten aangepast. In die bepaling is bepaald dat de adviescommissie geen taak heeft voor zover provinciale staten voor een onderdeel van een gebied een bijzondere adviescommissie hebben ingesteld. Op grond van de Provinciewet stellen gedeputeerde staten echter zelf de eigen adviescommissies in. De huidige formulering is dan ook in strijd met de Provinciewet zoals die luidt na de dualisering. Verder is een redactionele wijziging doorgevoerd.

De wijziging werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van het Mandaatbesluit Programma Beheer Utrecht. De terugwerkende kracht van de wijziging levert geen problemen op omdat in de praktijk sinds 1 januari 2007 in overeenstemming met deze wijziging is gewerkt.

Versies van deze regeling