Regelgeving: Volmacht Programma Beheer provincie Utrecht

Hier vindt u alle geldende regelingen; verordeningen en beleidsregels van het provinciebestuur van Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Regelgeving: Volmacht Programma Beheer provincie Utrecht

Volmacht Programma Beheer provincie Utrecht

Deze regeling is geldig sinds 1 januari 2007 tot 27 april 2010

In deze regelgeving

Wettechnische informatie

Gegevens van de Regeling

Type overheidsorganisatieprovincie
Naam overheidsorganisatie (creator):Utrecht
Websitehttps://www.provincie-utrecht.nl/
Citeertitel van de regelingVolmacht Programma Beheer provincie Utrecht
Officiële naam regelingBesluit dd. 12 december 2006, nr. 2006REG003784i van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, houdende volmacht bij de uitvoering van het Mandaatbesluit Programma Beheer provincie Utrecht 2006
Afkorting van de naam van de regeling 
Vastgesteld doorcommissaris van de koningin
Onderwerp van de regelingagrarische zaken, natuur en landschap, subsidies
Datum tot wanneer (een versie van) de regeling geldig is27 april 2010
Bron

Provinciewet, art. 176

Gedelegeerde regelgeving

Geen.

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Bij besluit van 13 april 2010 ingetrokken.

Zie: Provinciaal blad,  2010, 27

Datum van inwerkingtreding van deze versie1 januari 2007
Datum terugwerkende kracht van deze versie 
Betreft (aard van de regeling/wijziging)nieuwe regeling
Datum ondertekening regeling12 december 2006
Datum bekendmaking12 december 2006
Vindplaats bekendmakingOnbekend.
Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit12 december 2006
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluitOnbekend.
Kenmerk2006REG003784i

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

InwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreft (aard van de regeling/wijziging)Datum ondertekening
Vindplaats bekendmaking
Datum ondertekening inwerking-tredingbesluit
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluit
Kenmerk voorstel
1 januari 2007 nieuwe regeling12 december 2006
Onbekend.
12 december 2006
Onbekend.
2006REG003784i

Regeling

Besluit dd. 12 december 2006, nr. 2006REG003784i van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, houdende volmacht bij de uitvoering van het Mandaatbesluit Programma Beheer provincie Utrecht 2006;

De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht;

Overwegende dat:

- Gedeputeerde Staten bij besluit van 12 december 2006 kenmerk 2006REG003784i het ‘Mandaatbesluit Programma Beheer provincie Utrecht’ te hebben vastgesteld;

- Hierin aan medewerkers van de Dienst regelingen mandaat dan wel machtiging is verleend om namens hen de Subsidieverordening agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2007 en de Subsidieverordening natuurbeheer provincie Utrecht 2007 uit te voeren;

- Het uit een oogpunt van doelmatige uitvoering van bovengenoemde regelingen gewenst is dat deze medewerkers ook de bevoegdheid krijgen om de provincie - voor zover het betreft de privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit genoemde regelingen - buiten rechte te vertegenwoordigen en de daarop betrekking hebbende stukken te ondertekenen;

Gelet op het bepaalde in artikel 176 van de Provinciewet;

Besluit:

 

1. De algemeen directeur, de directeur projecten, de directeur uitvoering en de unitmanagers uitvoering van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens hem de provincie buiten rechte te vertegenwoordigen voor zover het betreft de privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit het door Gedeputeerde Staten bij besluit van 12 december 2006, kenmerk 2006REG003784i vastgestelde ‘Mandaatbesluit Programma beheer provincie Utrecht’ en de daarop betrekking hebbende stukken te ondertekenen;

2. Ondertekening vindt plaats onder vermelding van: Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, namens deze, ?????? (vermelding functie en naam);

3. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. 

Utrecht, 12 december 2006,
De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht,
Mr. B. Staal.

 

Wijzigingsbesluit

Volmacht kwalitatieve verplichting PSN enSKNL

De Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht;


Overwegende dat:

- Gedeputeerde Staten bij besluit van 13 april 2010 met kenmerk 2010INT258633het
Mandaat- en machtingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- &
landschapsbeheer provincie Utrecht, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur & landschap
en Experiment Groenblauwe Diensten Utrecht West, hierna te noemen het
Mandaatbesluit, hebben vastgesteld;
- middels het Mandaatbesluit aan medewerkers van de Dienst Regelingen mandaat
dan wel machtiging is verleend om namens hen, voor zover in dit kader relevant, de
Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007 en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls
natuur en landschap provincie Utrecht uit te voeren;
- het uit een oogpunt van doelmatige uitvoering van bovengenoemde regelingen gewenst
is dat bepaalde medewerkers van de Dienst Regelingen gevolmachtigd worden om de
provincie, voor zover het betreft het ondertekenen van de overeenkomst tot vestiging
van de kwalitatieve verplichting zoals bedoeld in bovengenoemde regelingen, buiten
rechte te vertegenwoordigen;

Gelet op artikel 176 van de Provinciewet;

Besluit:
1. aan de unitmanagers en de teammanagers uitvoering van de Dienst Regelingen volmacht
te verlenen om namens hem de overeenkomst als bedoeld in artikel 40, eerste
lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007, onderscheidenlijk
artikel 19, eerste lid, van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap
Provincie Utrecht, te ondertekenen;
2. dat uit de overeenkomst dient te blijken dat deze is ondertekend namens de
Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht;
3. dat het besluit van 12 december 2006 met kenmerk 2006REG003784i, houdende volmacht
volmacht bij de uitvoering van het Mandaatbesluit Programma Beheer provincie
Utrecht 2006 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van het
onderhavige besluit;
4. dat het onderhavige besluit in werking treedt met ingang van de dag na publicatie in het
Provinciaal Blad.

Gedaan te Utrecht, 13 april 2010

De Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht,

Dhr. R.C. Robbertsen
.
Uitgegeven 27 april 2010
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen
H.H. SIETSMA, secretaris

Versies van deze regeling

Deze regeling heeft geen andere versies