Regelgeving: Mandaatbesluit secretaris

Hier vindt u alle geldende regelingen; verordeningen en beleidsregels van het provinciebestuur van Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Regelgeving: Mandaatbesluit secretaris

Mandaatbesluit secretaris

Deze regeling is geldig sinds 18 oktober 2010 tot 11 maart 2011

In deze regelgeving

Wettechnische informatie

Gegevens van de Regeling

Type overheidsorganisatieprovincie
Naam overheidsorganisatie (creator):Utrecht
Websitehttps://www.provincie-utrecht.nl/
Citeertitel van de regelingMandaatbesluit secretaris
Officiële naam regelingMandaatbesluit secretaris
Afkorting van de naam van de regeling 
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerp van de regelingmandaten algemeen, organisatie intern
Datum tot wanneer (een versie van) de regeling geldig is11 maart 2011
Bron

Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004, art. 17

Gedelegeerde regelgeving

Geen.

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Dit nieuwe mandaatbesluit vervangt het Mandaatbesluit secretaris / diensten Organisatie in Ontwikkeling.

Datum van inwerkingtreding van deze versie18 oktober 2010
Datum terugwerkende kracht van deze versie 
Betreft (aard van de regeling/wijziging)art. 2
Datum ondertekening regeling14 juli 2010
Datum bekendmaking14 juli 2010
Vindplaats bekendmakingMandatenlijst, 2010, 18 oktober
Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit14 juli 2010
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluitMandatenlijst, 2010, 18 oktober
KenmerkDIR 362/2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

InwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreft (aard van de regeling/wijziging)Datum ondertekening
Vindplaats bekendmaking
Datum ondertekening inwerking-tredingbesluit
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluit
Kenmerk voorstel
27 september 20131 september 2013bijl. 15 september 2013
Provinciaal blad, 2013, 35
5 september 2013
Provinciaal blad, 2013, 35
80E612BB
20 september 201326 januari 2013bijl. 25 september 2013
Provinciaal blad, 2013, 34
5 september 2013
Provinciaal blad, 2013, 34
80E9ADF2
15 juli 2013 bijl. 13 juli 2013
Provinciaal blad, 2013, 27
3 juli 2013
Provinciaal blad, 2013, 27
80E58BDA
16 oktober 2012 art. 1, 2, 4, 5, bijl. 1, 210 oktober 2012
Provinciaal blad, 2012, 48
10 oktober 2012
Provinciaal blad, 2012, 48
054/2012
18 augustus 20121 juli 2012bijl. 1, 211 juli 2012
Provinciaal blad, 2012, 37
11 juli 2012
Provinciaal blad, 2012, 37
0/2012
1 januari 2012 bijl. 1, 214 december 2011
Provinciaal blad, 2011, 74
14 december 2011
Provinciaal blad, 2011, 74
DIR 264/2011
28 juni 20111 maart 2011art. 215 juni 2011
Provinciaal blad, 2011, 33
15 juni 2011
Provinciaal blad, 2011, 33
0nbekend
11 maart 2011 art. 1, 210 maart 2011
Provinciaal blad, 2011, 16
10 maart 2011
Provinciaal blad, 2011, 16
DIR-066/2011
18 oktober 2010 art. 214 juli 2010
Mandatenlijst, 2010, 18 oktober
14 juli 2010
Mandatenlijst, 2010, 18 oktober
DIR 362/2010
1 maart 2010 nieuwe regeling1 maart 2010
Onbekend.
1 maart 2010
Onbekend.
Onbekend.

Regeling

Mandaatbesluit secretaris

De secretaris;

Gelet op artikel 17 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004;

Besluit:

Artikel 1

De directeuren en schriftelijk door de secretaris aangewezen opdrachtgevers zijn bevoegd om in naam van gedeputeerde staten onderscheidenlijk de commissaris van de Koningin, ieder voor zover het zijn portefeuille of project betreft, alle besluiten te nemen en privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen te verrichten waartoe de secretaris bevoegd is krachtens:

 • a. artikel 14 en 15 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004;
 • b. de artikelen 21 tot en met 24 van het Organisatiebesluit inzake budgetbeheer. 

Artikel 1a.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 zijn opdrachtgevers niet bevoegd ten aanzien van het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren, bedoeld in artikel 158, eerste lid, aanhef en sub d, van de Provinciewet.

Artikel 2.

 • a. De afdelingsmanagers, teamleiders, projectleiders en behandelend medewerkers hebben de in artikel 1 bedoelde bevoegdheid voor zover het hun afdeling, team, project of functie betreft en voor zover dat is aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit. Verder ondermandaat wordt niet verleend.
 • b. De desbetreffende functionarissen van de afdeling Financiën hebben bevoegdheden inzake treasury voor zover dat is aangegeven in bijlage 2 bij dit besluit. Verder ondermandaat wordt niet verleend.
 • c. De districtsmanager, de gebiedsmanager Agenda Vitaal Platteland, de adjunct-controller en de beleidsadviseur van het team Bestuurs- en Directieondersteuning van de afdeling Staf Directie en Control worden voor de toepassing van dit besluit beschouwd als teamleider. 
 • d. Onder een externe functionaris wordt verstaan: een functionaris die werkzaamheden verricht binnen de organisatie van de provincie Utrecht, niet zijnde een ambtenaar bedoeld in artikel A.1, onderdeel a, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies aangesteld in dienst van de provincie Utrecht voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • e. In afwijking van het bepaalde in onderdeel a.van dit artikel, heeft een externe functionaris een beperkt mandaat. Uitgezonderd zijn de bevoegdheden in bijlage 1, onderdelen 10, 10a en 10b. Het aangaan van stage-overeenkomsten, zoals bedoeld in bijlage 1, onderdeel 10, is toegestaan voor een externe functionaris. .Ten aanzien van de bevoegdheden zoals opgenomen in bijlage 1, onderdelen 32 en 33, wordt de externe functionaris, ongeacht de functie die wordt vervuld, beschouwd als teamleider.

Artikel 3

De machtiging geldt niet indien de aard van de bevoegdheid zich tegen uitoefening van de machtiging verzet. Zij geldt voorts niet:

 • a. voor het voorleggen van voorstellen aan gedeputeerde staten of, op grond van een algemeen mandaat als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Organisatiebesluit, aan leden van gedeputeerde staten; 
 • b. voor het indienen van stukken bij provinciale staten;
 • c. voor de vaststelling dat de belanghebbenden bij een beslissing tot toepassing van bestuursdwang geen of onvoldoende maatregelen hebben getroffen als bedoeld in artikel 5:24, vierde lid, van de Awb; 
 • d. voor kwijtschelding van de kosten van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25, derde lid, van de Awb; • e. voor elke andere aan de secretaris opgedragen bijzondere taak, tenzij hij zelf anders bepaalt. 

Artikel 3a.

De secretaris kan bij managementcontract de bevoegdheden van een directeur, een afdelingsmanager en een opdrachtgever nader bepalen en de manier waarop zij een bevoegdheid uitoefenen regelen.

Artikel 4.

De directeuren verlenen verder ondermandaat aan de functionarissen binnen hun portefeuille, onverminderd de bijlagen bij dit besluit. Zij kunnen hen de bevoegdheid verlenen om verder ondermandaat te verlenen. Artikel 16 van het Organisatiebesluit is van toepassing.

Artikel 5.

De directeuren, afdelingsmanagers en opdrachtgevers plegen overleg met de leden van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 4 van het Organisatiebesluit. Het tweede lid van dat artikel is van overeenkomstige toepassing. De directeuren, afdelingsmanagers en opdachtgevers dragen zorg voor verslaglegging van het overleg. Zij zenden de secretaris onverwijld afschrift van de verslagen.

Artikel 6 1.

De (onder)mandataris legt een door hem te nemen beslissing voor aan de mandaatgever indien:

 • a. advies nodig is van anderen en het advies niet aansluit op het eigen standpunt dan wel niet tot dezelfde uitkomsten leidt;
 • b. de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridsche of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven. 2. Het niet voldoen aan de in het vorige lid bedoelde terugkoppelingsplicht doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de krachtens (onder)mandaat genomen beslissing.

Artikel 7.

De concerncontroller is bevoegd in naam van de secretaris inlichtingen te vragen aan alle provinciale functionarissen.

Artikel 8.

Het Mandaatbesluit secretaris/diensten wordt ingetrokken.

Artikel 9.

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit secretaris.

Artikel 10.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2007.

H.H. Sietsma Utrecht, 28 juni 2007

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris

De hieronder vermelde bevoegdheid wordt namens gedeputeerde staten dan wel de commissaris van de Koningin uitgeoefend door:

Algemeen (informatie)verkeer
1. Toezending zonder commentaar van gevraagde feitelijke informatie, die openbaar is Behandelend medewerker
2. Beantwoording van eenvoudige vragen Behandelend medewerker
3. Ontvangstbevestiging van alle ingekomen stukken Behandelend medewerker
4. Doorzenden van stukken die voor een ander bestuursorgaan zijn bestemd dan wel verwijzen naar de juiste instantie buiten de provincie Behandelend medewerker
5. Terugzenden naar de afzender van stukken die niet zijn bestemd voor het bestuursorgaan en die niet worden doorgezonden Behandelend medewerker
6. Voor kennisgeving aannemen of deponeren van daarvoor in aanmerking komende stukken Behandelend medewerker
7. Verzoeken aan derden tot levering van gegevens/informatie Behandelend medewerker
Personeel en organisatie (Beslissingen betreffende de mandataris zelf worden door zijn leidinggevende genomen)
8. Openstellen vacature Afdelingsmanager
9. Aanstellen van medewerkers (geen teamleiders) voor bepaalde en onbepaalde tijd

Afdelingsmanager 

10. aantrekken uitzendkrachten voor periode van Teamleider/projectleider

10a. Voorbereiden en verzenden van offerteaanvragen in verband met detachering / inhuur van personeel

- tot € 100.000,-

Teamleider/projectleider

- vanaf € 100.000,-

Afdelingsmanager/ opdrachtgev

10b. Het aangaan van financiële verplichtingen in verband met detachering / inhuur van personeel

- tot € 10.000,

Teamleider/projectleider

 

- tot € 100.000,-

Afdelingsmanager/projectleider

- vanaf € 100.000,-

Directeur/opdrachtgever (na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)

11.a Afschrijven opgeroepen sollicitanten Teamleider/Afdelingsmanager
11.b afschrijven niet opgeroepen sollicitanten Behandelend medewerker PEO
12.a Opleggen respectievelijk ontheffen verhuisplicht Afdelingsmanager
12.b toekennen verhuiskostenvergoeding Afdelingsmanager
12.c ontheffing terugbetalingsverplichting (bij ontslag) Directeur
13. Besluiten inzake benoeming in een andere functie , met uitzondering van de functie teamleider of een functie die daarmee gelijk wordt gesteld (CAP, artikel B.6), en toekennen dan wel intrekken van een vergoeding bij waarneming andere functie (CAP, artikel C11) Afdelingsmanager
14.a Besluiten inzake deeltijd werktijdvermeerdering respectievelijk vermindering en wijzigen werktijdindeling Teamleider
14.b Tijdelijke werktijdvermeerdering (40 uur) toekennen, verlengen, intrekken Teamleider
15. Schorsing met behoud van bezoldiging Afdelingsmanager
15.a Opleggen disciplinaire straf:

- Schriftelijke berisping

Afdelingsmanager

- Vermindering verlof

Afdelingsmanager
16.a Verlenen ontslag op aanvraag en wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd (CAP, artikel B.9 onderdelen a. en b.) ten aanzien van een medewerker  Afdelingsmanager
16.b Verlenen ontslag op grond van de overige onderdelen van artikel B.9 van de CAP (met uitzondering van onderdeel n) ten aanzien van een medewerker  Afdelingsmanager, mits wordt gehandeld conform het advies van de afdelingsmanager PEO
16.c Verlenen ontslag op grond van artikel B.9 van de CAP (met uitzondering van onderdeel n) ten aanzien van een teamleider.  Directeur
17. Beëindigen aanstelling voor bepaalde tijd op eigen verzoek of aan einde periode Afdelingsmanager
18. Verstrekken getuigschrift Teamleider/projectleider
19. Het nemen van besluiten op grond van artikel F1 van de CAP (nevenwerkzaamheden en integriteit) Directeur
20.a Uitvoering opleidingsplan: beslissen op verzoeken voor opleidingen, trainingen en studiedagen Teamleider
20.b Ontheffing terugbetalingsverplichting kosten opleiding (bij ontslag) Directeur
21. Vaststellen personeelsbeoordelingen Afdelingsmanager
21a. Voeren van plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Teamleider
22.a Vaststellen salaris en inpassing in functionele schaal (CAP art. C.6) Afdelingsmanager
22.b Muteren bezoldiging (art. CAP C.7) Afdelingsmanager
22.c gratificaties (CAP art. C.10) Afdelingsmanager
22.d toekennen arbeidsmarktoeslag (CAP art. C.14) Afdelingsmanager
23.a Goedkeuren aanvraag overwerk en goedkeuren declaratie overwerk (CAP art.C.20) Teamleider/projectleider
23.b Toekennen maaltijdvergoeding bij overwerk (Regeling maaltijdvergoeding) Teamleider/projectleider
24 Toekennen/intrekken toelage: Afdelingsmanager

- toelage onregelmatige dienst (CAP artt. C.12 en C.13;

- wachtdiensttoelage (Wachtdienstregeling)

- inconveniëntentoelage (Inconveniëntenregeling)

- gebondenheidstoelage (CAP art. C.15)

- continutoelage (CAP art. C.15)

24a Vaststellen terugbetalingsregeling ten onrechte toegekende toelage Directeur
25. Goedkeuren declaratie reis- en verblijfkosten bij dienstreizen (Regeling reis- en verblijfkosten dienstreizen) Teamleider/projectleider
26. Toekennen mobiele telefoon van de zaak Teamleider/projectleider
27. Toekennen schadevergoeding bij diefstal of beschadiging van eigendommen (CAP art. F.3.2) Afdelingsmanager/Opdrachtgever
28. Vaststellen verlofaanspraken (CAP artt. D.5 t/m D.13) Teamleider
29. Verlenen verlof:

- gewoon verlof (CAP art. D.7)

Teamleider

- bezoldigd buitengewoon verlof (CAP artt. D.12-D.14)

Afdelingsmanager

- onbezoldigd buitengewoon verlof (CAP D.15)

Afdelingsmanager

- Levensloopverlof (o.g.v. Levensloopregeling)

Afdelingsmanager

- Ouderschapsverlof (o.g.v. overgangsregeling ouderschapsverlof t/m 31-12-2008)

Teamleider

- Ontheffing terugbetalingsregeling ouderschapsverlof bij ontslag

Directeur
30. Toekennen zwangerschaps- en bevallingsverlof Teamleider
30a. Informatieverstrekking ten behoeve van personeelsbeoordelingen Projectleider
30b. uitvoering IKAP:

Teamleider

- kopen/verkopen verlof

- eigen rekening ov

- fiets voor woon-werkverkeer}

- vakbondslidmaatschap

- toepassen hardheidsclausule (artikel 10 IKAP) Directeur

30.c1 Vaststellen pakket dienstkleding Afdelingsmanager
30.c2 vaststellen verplichting dienstkleding te dragen Teamleider
30. d Toekennen voorschot vakantiegeld/eindejaarsuitkering Afdelingsmanager
Aangaan financiële verplichtingen en betaalbaarstelling bij  levering van goederen en diensten en overige bijdragen en  subsidies  
31. Voorbereiden en verzenden van offerteaanvragen in verband met de levering van  goederen en diensten Teamleider /  projectleider/ voorzitter OR
- tot € 100.000,- Afdelingsmanager / opdrachtgever
- vanaf € 100.000,-  
32. Het aangaan van financiële verplichtingen voor de levering van goederen en diensten (in overeenstemming met de afdelingsbegroting)  
- tot maximaal € 10.000,- Teamleider / voorzitter OR
- tot maximaal € 100.000 Afdelingsmanager / projectleider (NB daarboven Directeur/ opdrachtgever na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)
33. Het betaalbaar stellen bij levering van goederen en diensten  
- tot maximaal € 10.000,- Teamleider / voorzitter OR
- tot maximaal € 100.000,- Afdelingsmanager / projectleider (NB daarboven Directeur/ opdrachtgever na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)
34. Het afschrijven van offertes Teamleider / projectleider / voorzitter OR
35. Het nemen van de verschillende besluiten in het kader van het subsidieproces, alsmede het besluiten tot het aangaan van en het ondertekenen van een subsidie uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 Awb  
- de te verstrekken subsidie bedraagt maximaal € 125.000,-. Afdelingsmanager SEI
- de te verstrekken subsidie bedraagt meer dan € 125.000,-. Directeur/opdrachtgever
(na voorafgaande kennisgeving aan de secretaris)
36. Besluiten en betaalbaar stellen inzake bevoorschotting en overige bijdragen bij verstrekking tot en met € 125.000,-. Afdelingsmanager SEI
(NB daarboven directeur / opdrachtgever na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)
37. Betaalbaarstelling bij subsidievaststelling tot en met € 125.000,-. Afdelingsmanager SEI
(NB daarboven directeur / opdrachtgever na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)

 

I. (Project) Een project wordt als zodanig schriftelijk aangewezen en omschreven door de secretaris.

II. (Vervanging) Indien een functionaris als hiervoor aangewezen niet beschikbaar is, wordt hij of zij bij de uitoefening van het desbetreffende mandaat als volgt vervangen:

a. Een behandelend medewerker wordt vervangen door - een andere behandelend medewerker,  door de teamleider of - door de afdelingsmanager

b. Een teamleider wordt vervangen door: - door de afdelingsmanager

c. Een afdelingsmanager wordt vervangen door - de aangewezen vervanger binnen de afdeling, of - door de directeur.

d. Een directeur wordt vervangen door - een andere directeur of - door de secretaris.

e. Een projectleider wordt vervangen door - de opdrachtgever.

f. Een opdrachtgever wordt vervangen door - de directeur.

g. De afdelingsmanager SDC wordt ten aanzien van control aangelegenheden vervangen door de adjunct-controller en ten aanzien van personele aangelegenheden door de teamleider strategie, kaderstelling en control van de afdeling SDC. 

h. De afdelingsmanager SEI wordt ten aanzien van de bevoegdheden in bijlage 1, onderdelen 35, 36 en 37 vervangen door de teamleider SEI.

Bijlage 2 - Mandateringslijst van de bevoegdheden Treasury

GS TL KBC TR AMF
1 Aantrekken/uitzetten van gelden in callgeld, (bestemmings)deposito, rekening-courant en spaarrekening X
2 Aantrekken/uitzetten van verhandelbaar schuld¬papier als commercial paper, certificate of deposit en medium term notes X
3 Verstrekken c.q. kopen van geldleningen aan of van derden X
4 Uitzetten van gelden via (staats)obligaties X
5 Afsluiten van derivatentransacties X
6 Afsluiten (kopen) en verkopen van garantieproducten X
7 Aangaan van rekening-courant verhoudingen met banken en bemiddelaars X
8 Ondertekenen van overeenkomsten van geldleningen opgenomen geld en uitgeleend geld X
9 Vervroegd aflossen van langlopende leningen X
10 Het verrichten van voorbereidende werkzaam¬heden t.a.v. bovengenoemde producten en het mededelen van de door de TL KBC genomen beslissingen X
11 Het verschaffen van informatie inzake treasury X
12 Overige correspondentie (niet informatie) inzake treasury X
Afkorting Omschrijving
GS Gedeputeerde staten
TL KBC teamleider Kaderstelling Beleid en Coördinatie van de afdeling Financiën
TR adviseur middelen met aandachtsgebied treasury
AMF afdelingsmanager van de afdeling Financiën

Vervangingsregeling bevoegdheden treasury.

Indien een functionaris als hiervoor aangewezen niet beschikbaar is, wordt hij of zij bij de uitoefening van het desbetreffende mandaat als volgt vervangen:

1. De adviseur middelen met aandachtsgebied treasury wordt vervangen door:

- de teamleider Kaderstelling Beleid en Coördinatie van de afdeling Financiën, of

- door de afdelingsmanager van de afdeling Financiën.

2. De teamleider Kaderstelling Beleid en Coördinatie van de afdeling Financiën wordt vervangen door:

- de afdelingsmanager van de afdeling Financiën;

3. De afdelingsmanager van de afdeling Financiën wordt vervangen door:

- de Directeur 

Wijzigingsbesluit

Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 9 juli 2008 tot wijziging van het Mandaatbesluit secretaris

De secretaris;

Gelet op artikel 17 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004;

Besluit:


Artikel I

Het Mandaatbesluit secretaris wordt als volgt gewijzigd.

A.

Aan artikel 2 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. De districtsmanager en de gebiedsmanager Agenda Vitaal Platteland worden voor de toepassing van dit besluit beschouwd als teamleider.

B.

Onderdeel 9 van bijlage 1, als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris, komt te luiden:

9. Aanstellen medewerkers (geen teamleiders) voor bepaalde en onbepaalde tijd Afdelingsmanager

C.

Na onderdeel 10 van bijlage 1, als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris, worden onderdelen ingevoegd, luidende:

10a. Voorbereiden en verzenden van offerteaanvragen in verband met detachering / inhuur van personeel
- tot € 100.000,- Teamleider / projectleider
- vanaf € 100.000,- Afdelingsmanager / opdrachtgever
10b. Het aangaan van financiële verplichtingen in verband met detachering / inhuur van personeel
- tot € 10.000,- Teamleider / projectleider
- tot € 100.000,- Afdelingsmanager / projectleider
- vanaf € 100.000,- Directeur / opdrachtgever
(na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)

D.

Onderdeel 15 van bijlage 1, als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris, komt te luiden:

15. Schorsing met behoud van bezoldiging Afdelingsmanager

E.

Onderdeel 19 van bijlage 1, als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris, komt te luiden:

19. Het nemen van besluiten op grond van artikel F1van de CAP (nevenwerkzaamheden en integriteit) Directeur

F.

Aan onderdeel 30b van bijlage 1, als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

- toepassen hardheidsclausule (artikel 10 IKAP) Directeur


G.

Onderdeel 35 van bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris komt te luiden:

35. Het nemen van de verschillende besluiten in het kader van het subsidieproces, alsmede het besluiten tot het aangaan van en het ondertekenen van een subsidie uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 Awb
- de subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- Afdelingsmanager / projectleider
- de subsidie bedraagt meer dan € 100.000,- Directeur / opdrachtgever
(na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)

H.

Onderdelen 38 en 39 van bijlage 1, als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris, vervallen.

I.

Paragraaf II (vervangingsregeling), van bijlage 1, als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris, wordt als volgt gewijzigd.

1.
Onderdeel f wordt vervangen door:

f. Een opdrachtgever wordt vervangen door
- een directeur

2.
Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. De afdelingsmanager SDC wordt ten aanzien van control aangelegenheden vervangen door de adjunct-controller en ten aanzien van personele aangelegenheden door de teamleider strategie, kaderstelling en control van de afdeling SDC.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.


drs. H.H. Sietsma
secretaris

 

Besluit van de secretaris en de directeuren van de provincie Utrecht van 18 februari 2010 nr. DIR 073/2010, tot wijziging van het Mandaatbesluit secretaris en het Ondermandaatbesluit directeuren


De secretaris:
Gelet op artikel 17 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004;
 

De directeuren;
Gelet op artikel 4 van het Mandaatbesluit secretaris;
 

Overwegende dat het wenselijk is de mandaatbesluiten te wijzigen;

Besluiten:

Artikel I
Het Mandaatbesluit secretaris wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2, onderdeel c, komt als volgt te luiden:

c. De districtsmanager, de gebiedsmanager Agenda Vitaal Platteland, de adjunct-controller en de beleidsadviseur van het team Bestuurs- en Directieondersteuning van de afdeling Staf Directie en Control worden voor de toepassing van dit besluit beschouwd als teamleider.


B.
Bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris wordt als volgt gewijzigd:
Onderdeel 13 komt te luiden als volgt:
13. Besluiten inzake benoeming in een andere functie , met uitzondering van de functie teamleider of een functie die daarmee gelijk wordt gesteld (CAP, artikel B.6), en toekennen dan wel intrekken van een vergoeding bij waarneming andere functie (CAP, artikel C11) Afdelingsmanager

Onderdeel 16 komt te luiden als volgt:
16.a Verlenen ontslag op aanvraag en wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd (CAP, artikel B.9 onderdelen a. en b.) ten aanzien van een medewerker
Afdelingsmanager
16.b Verlenen ontslag op grond van de overige onderdelen van artikel B.9 van de CAP (met uitzondering van onderdeel n) ten aanzien van een medewerker Afdelingsmanager, mits wordt gehandeld conform het advies van de afdelingsmanager PEO

16.c Verlenen ontslag op grond van artikel B.9 van de CAP (met uitzondering van onderdeel n) ten aanzien van een teamleider. Directeur

De onderdelen 31 tot en met 34 komen te luiden als volgt:

31. Voorbereiden en verzenden van offerteaanvragen in verband met de levering van goederen en diensten
- tot € 100.000,- Teamleider/projectleider/ voorzitter OR
- vanaf € 100.000,- Afdelingsmanager/opdrachtgever
32. Het aangaan van financiële verplichtingen voor de levering van goederen en diensten (in overeenstemming met de afdelingsbegroting)
- tot maximaal € 10.000,- Teamleider / voorzitter OR
- tot maximaal € 100.000,- Afdelingsmanager/projectleider
(NB daarboven Directeur/ opdrachtgever na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)
33. Het betaalbaar stellen bij levering van goederen en diensten
- tot maximaal € 10.000,- Teamleider / voorzitter OR
- tot maximaal € 100.000,- Afdelingsmanager/projectleider (NB daarboven Directeur/ opdrachtgever na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)
34. Het afschrijven van offertes Teamleider/projectleider / voorzitter OR

C.
Bijlage 2 als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris, wordt als volgt gewijzigd:
De Vervangingsregeling bevoegdheden treasury, komt te luiden als volgt:

Vervangingsregeling bevoegdheden treasury
Indien een functionaris als hiervoor aangewezen niet beschikbaar is, wordt hij of zij bij de uitoefening van het desbetreffende mandaat als volgt vervangen:
1. De adviseur middelen met aandachtsgebied treasury wordt vervangen door:
de teamleider Kaderstelling Beleid en Coördinatie van de afdeling Financiën, of
door de afdelingsmanager van de afdeling Financiën.
2. De teamleider Kaderstelling Beleid en Coördinatie van de afdeling Financiën wordt vervangen door:
de afdelingsmanager van de afdeling Financiën;
3. De afdelingsmanager van de afdeling Financiën wordt vervangen door: de directeur.


Artikel II
Het Ondermandaatbesluit directeuren wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan de Bijlage als bedoeld in artikel 1 bij het Ondermandaatbesluit directeuren worden aan onderdeel A diverse onderdelen toegevoegd, luidende:
Zienswijzen tegen ontwerp-besluiten van andere bestuursorganen
Het indienen van een zienswijze, bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen een ontwerp van een te nemen besluit van een bestuursorgaan dat geen deel uitmaakt van de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Utrecht Afdelingsmanager
Wet publiekrechtelijke beperkingen juncto artikel 11b van de Kadasterwet
Aanbieden (elektronisch en schriftelijk) van daarvoor bestemde stukken ter inschrijving in het Openbaar register aan het Kadaster en daartoe alle benodigde handelingen te verrichten (waaronder het stellen van de in artikel 11b Kadasterwet bedoelde verklaring) in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken Afdelingsmanager
B
Aan de Bijlage als bedoeld in artikel 1 bij het Ondermandaatbesluit directeuren wordt aan onderdeel B voor de afdeling Bestuur en Juridische Zaken een deel toegevoegd, luidende:
Het toekennen van een standplaatstoelage aan medewerkers met een standplaats buiten Nederland Afdelingsmanager, mits wordt gehandeld conform het advies van de afdelingsmanager PEO

C
In de Bijlage als bedoeld in artikel 1, onderdeel B, bij het Ondermandaatbesluit directeuren komt de paragraaf van de afdeling Milieu te luiden als volgt:
Het nemen van besluiten (inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan) in het kader van de Wet geluidhinder
(onder uitvoering is tevens begrepen de aanbieding van het onherroepelijke besluit aan het Kadaster ter opname in de openbare registers) Teamleider

 

D
In de Bijlage als bedoeld in artikel 1 bij het Ondermandaatbesluit directeuren wordt de paragraaf voor de afdeling Vergunningverlening vervangen door de volgende paragraaf:
AFDELING VERGUNNINGVERLENING
Advisering op basis van wettelijke verplichtingen aan andere bevoegde gezagen Teamleider
FLORA EN FAUNAWET
Goedkeuring begroting Faunafonds (artikel 90, tweede lid) Afdelingsmanager
WET BODEMBESCHERMING
Het geven van een bevel op grond van de Wet bodembescherming Afdelingsmanager
TEAM MILIEUBEHEER
Het nemen van besluiten (inclusief de voorbereiding daarvan) en het afhandelen van een melding op grond van:
- de Wet milieubeheer; of een provinciale verordening op het gebied van het milieubeheer voor zover het het werkterrein van de afdeling Vergunningverlening betreft. Daartoe behoren in ieder geval de hoofdstukken 7 (milieu-effectrapportage) 8 en 10 van de Wm alsmede artikel 5.1.11 van de Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995 (ontheffing stiltegebied).
- het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;
- het Vuurwerkbesluit;
- de Drank- en Horecawet
- de Wet Luchtvaart Teamleider
TEAM NATUUR EN LANDSCHAP
Het nemen van besluiten (inclusief de voorbereiding daarvan) en het afhandelen van een melding op grond van:
- Boswet;
- Flora- en Faunawet;
- Natuurbeschermingswet 1998;
- Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996. Teamleider
TEAM BODEM EN WATER
Het nemen van besluiten (inclusief de voorbereiding daarvan) en het afhandelen van een melding op grond van:

- Wet Bodembescherming, met uitzondering van het geven van een bevel; Teamleider
- Grondwater en Grondwaterverordening provincie Utrecht 1998;
- Ontgrondingenwet en Ontgrondingenverordening provincie Utrecht 2001;
- Scheepvaartverkeerswet;
- Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992;
- Binnenvaartpolitiereglement;
- Wegenverkeerswet 1994;
- Wegenverordening provincie Utrecht 2004;
- Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
- Voertuigreglement.

E
In de Bijlage als bedoeld in artikel 1 bij het Ondermandaatbesluit directeuren wordt de paragraaf voor de afdeling Handhaving vervangen door de volgende paragraaf:
Het nemen van handhavingsbesluiten in het kader van:
- Wet milieubeheer;
- Besluit risico's zware ongevallen 1999;
- Provinciale milieuverordening;
- Wet bodembescherming;
- Grondwaterwet en Grondwaterverordening provincie Utrecht 1998;
- Vuurwerkbesluit;
- Flora- en Faunawet;
- Boswet;
- Natuurbeschermingswet;
- Natuurschoonwet;
- Ontgrondingenwet en Ontgrondingenverordening provincie Utrecht 2001;
- Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996;
- Wet hygiene en veiligheid bad- en zwemgelegenheden en het bijbehorende besluit;
- Wegenverordening provincie Utrecht 2004;
- Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992;
- Wet Luchtvaart. Teamleider
Het nemen van gedoogbesluiten die in lijn zijn met het door gedeputeerde staten vastgestelde gedoogbeleid Afdelingsmanager

 

Artikel III
Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2010.

Aldus vastgesteld in de directievergadering van 18 februari 2010.
drs. H.H. Sietsma MPA
(Secretaris/Algemeen directeur)


mr. D.J. Willems MPA
(Directeur)


mevrouw mr. drs. C. de Boer MBA
(Directeur)


mevrouw drs. K. Wisotzky MBA
(Directeur).
 

Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 14 juli 2010 nr. DIR 362/2010, tot wijziging van het Mandaatbesluit secretaris


De secretaris:
Gelet op artikel 17 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004;
Overwegende dat het wenselijk is het mandaatbesluit op onderdelen te wijzigen;

Besluiten:

Artikel I
Het Mandaatbesluit secretaris wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 2, worden onderdelen toegevoegd, welke komen te luiden als volgt:

d. Onder een externe functionaris wordt verstaan: een functionaris die werkzaamheden verricht binnen de organisatie van de provincie Utrecht, niet zijnde een ambtenaar bedoeld in artikel A.1, onderdeel a, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies aangesteld in dienst van de provincie Utrecht voor bepaalde of onbepaalde tijd.
e. In afwijking van het bepaalde in onderdeel a.van dit artikel, heeft een externe functionaris een beperkt mandaat. Uitgezonderd zijn de bevoegdheden in bijlage 1, onderdelen 10, 10a en 10b. Het aangaan van stage-overeenkomsten, zoals bedoeld in bijlage 1, onderdeel 10, is toegestaan voor een externe functionaris. .Ten aanzien van de bevoegdheden zoals opgenomen in bijlage 1, onderdelen 32 en 33, wordt de externe functionaris, ongeacht de functie die wordt vervuld, beschouwd als teamleider.

B.
Bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 bij het Mandaatbesluit secretaris wordt als volgt gewijzigd:
Onderdelen 35, 36 en 37 komen te luiden als volgt:

35. Het nemen van de verschillende besluiten in het kader van het subsidieproces, alsmede het besluiten tot het aangaan van en het ondertekenen van een subsidie uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 Awb
- de te verstrekken subsidie bedraagt maximaal € 125.000,-. Afdelingsmanager SEI
- de te verstrekken subsidie bedraagt meer dan € 125.000,-. -- Directeur/opdrachtgever
(na voorafgaande kennisgeving aan de secretaris)
 

 

36. Besluiten en betaalbaar stellen inzake bevoorschotting en overige bijdragen bij verstrekking tot
€ 125.000,-. Afdelingsmanager SEI
(NB daarboven directeur / opdrachtgever na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)
37. Betaalbaarstelling bij subsidievaststelling tot € 125.000,-. Afdelingsmanager SEI
(NB daarboven directeur / opdrachtgever na voorafgaande kennisgeving aan secretaris)

 

C.
Aan de vervangingsregeling, zoals verwoord na bijlage 1, wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt als volgt:
h. De afdelingsmanager SEI wordt ten aanzien van de bevoegdheden in bijlage 1, onderdelen 35, 36 en 37 vervangen door de teamleider SEI.


 

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op 18 oktober 2010.

Aldus vastgesteld in de directievergadering van 14 juli 2010.
drs. H.H. Sietsma MPA
(Secretaris/Algemeen directeur)