Regelgeving: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 provincie Utrecht

Hier vindt u alle geldende regelingen; verordeningen en beleidsregels van het provinciebestuur van Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Regelgeving: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 provincie Utrecht

Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 provincie Utrecht

Deze regeling is geldig sinds 1 januari 2011 tot 15 september 2011

In deze regelgeving

Wettechnische informatie

Gegevens van de Regeling

Type overheidsorganisatieprovincie
Naam overheidsorganisatie (creator):Utrecht
Websitehttps://www.provincie-utrecht.nl/
Citeertitel van de regelingTijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 provincie Utrecht
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264148, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
Afkorting van de naam van de regeling 
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerp van de regelingmaatschappelijke participatie, subsidies, volksgezondheid
Datum tot wanneer (een versie van) de regeling geldig is15 september 2011
Bron

Algemene wet bestuursrecht. art. 4:25

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 6

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 39

Gedelegeerde regelgeving

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

 

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Intrekkingsbesluit

Datum van inwerkingtreding van deze versie1 januari 2011
Datum terugwerkende kracht van deze versie 
Betreft (aard van de regeling/wijziging)Intrekkingsbesluit
Datum ondertekening regeling6 september 2011
Datum bekendmaking7 september 2011
Vindplaats bekendmakingProvinciaal blad, 2011, 40
Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit6 september 2011
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluitProvinciaal blad, 2011, 40
Kenmerk8098A146

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

InwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreft (aard van de regeling/wijziging)Datum ondertekening
Vindplaats bekendmaking
Datum ondertekening inwerking-tredingbesluit
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluit
Kenmerk voorstel
1 januari 2011 Intrekkingsbesluit6 september 2011
Provinciaal blad, 2011, 40
6 september 2011
Provinciaal blad, 2011, 40
8098A146

Regeling

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 39 van de
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Overwegende dat provinciale staten het wenselijk achten om activiteiten te stimuleren die
bijdragen aan sociale cohesie gericht op jongeren (wijkgericht werken, laaggeletterdheid en
ouderbetrokkenheid), participatie van jongeren in relatie tot actief burgerschap, onderwijs
en werk voor jongeren in kwetsbare posities en stimuleren van sectorale samenwerking in
zorg en techniek;

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder:

 • a. Asv: algemene subsidieverordening provincie Utrecht;
 • b. Jongeren: personen tot 28 jaar;
 • c. project: geheel van activiteiten zoals vastgelegd in het bij de subsidie-aanvraag ingediende projectplan;
 • d. subsidiabele kosten: de kosten die bij het verstrekken en vaststellen van de subsidie worden meegenomen, respectievelijk de feitelijke hoogte van die kosten.

Artikel 2 Criteria

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 39 van de Asv, die voldoen
aan de volgende criteria:

 • a. de activiteiten passen binnen de kaderstelling Sociale Agenda 2010-2011 van de provincie Utrecht;
 • b. de activiteiten zijn niet in strijd met het lokale beleid op het gebied van integratie en participatie of onderwijs en arbeidsmarkt;
 • c. de activiteiten zijn bovenlokaal opgezet, of hebben een bovenlokale uitstraling (voorbeeldfunctie) die overdraagbaar is naar andere gemeenten binnen de provincie Utrecht;
 • d. er is sprake van samenwerking in ontwerp, uitwerking en uitvoering tussen twee of meer organisaties en deze samenwerking wordt duidelijk omschreven; en
 • e. de activiteiten sorteren een langdurig effect met betrekking tot aanpak en werkwijze en verankering binnen de betrokken organisatie(s).

Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen

Subsidie kan worden verstrekt aan: een rechtspersoon.

Artikel 4 Aanvraag (Doorlopend)

 • 1. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.
 • 2. In aanvulling op artikel 7, tweede lid, van de Asv overlegt de aanvrager bij de aanvraag om subsidie de volgende gegevens:
  • a. een voorstel op welke wijze en volgens welke planning het project na de startfase wordt geïmplementeerd in de organisatie; en
  • b. een voorstel hoe het project en de resultaten ervan gevolgd en vastgelegd worden.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 10 van de Asv gelden de volgende weigeringsgronden:

 • 1. Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien voor de activiteiten geen financiële bijdrage van minimaal 50% van de subsidiabele kosten wordt geleverd door derden.
 • 2. Subsidie kan worden geweigerd indien:
  • a. er reeds subsidie is verstrekt aan dezelfde aanvrager op grond van deze uitvoeringsverordening of op grond van de Subsidieverordening Sociale Agenda 2010-2011 provincie Utrecht;
  • b. het project gefinancierd kan worden op grond van andere wettelijke regelingen;
  • c. omwille van inhoudelijke en regionale spreiding een thema of een gemeente door middel van subsidieverlening wordt oververtegenwoordigd.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1. Subsidie wordt verstrekt tot ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten van het project met een minimum van € 10.000,-.
 • 2. Tot de subsidiabele kosten behoren de eenmalige kosten van de ontwikkeling en realisatie van een project.

Artikel 7

 Het subsidieplafond bedraagt € 1.300.000,- voor het tijdvak 2010 en € 576.000,- voor het
tijdvak 2011.

Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger dient:

 • 1. de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen uiterlijk 1 april 2012 te hebben afgerond;
 • 2. de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen te starten binnen zes maanden na de dag van verzending van de beschikking tot subsidieverstrekking.

Artikel 9 Europese regelgeving

Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie verstrekt
met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006 betreffende de-minimissteun.

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en vervalt met ingang van
1 januari 2012. Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt het
besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad
waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 provincie Utrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010.
Gedeputeerde staten,
R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.
H.H. SIETSMA, secretaris.
Uitgegeven 19 november 2010
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen
H.H. SIETSMA, secretaris
 

 

Toelichting op de regeling

Toelichting

Algemeen

Voor de periode 2010-2011 spitst het programma Sociale Agenda zich toe op het versterken
van de sociale infrastructuur voor jongeren in kwetsbare posities. Vanuit onze bovenlokale
rol stimuleren we (gemeentelijke) grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij werken we
met name vraaggestuurd en vanuit een integrale aanpak waarbij we gemeenten, bedrijven
en maatschappelijke organisaties versterken in de uitvoering van hun werk. Subsidies in
het kader van de Sociale Agenda moeten passen binnen de Kadernotitie Focus op Jongeren
2010-2011 zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 22 maart 2010.

Artikelgewijs

Artikel 2
Er bestaan al veel initiatieven om de positie van jongeren in kwetsbare posities te versterken.
Er is echter nog vaak sprake van initiatieven die op zichzelf staan, tijdelijk zijn of
afhankelijk zijn van tijdelijke financieringsbronnen zoals subsidies.
Vanuit de Sociale Agenda stimuleren we dat gemeenten, maatschappelijke organisaties,
onderwijs en bedrijfsleven in regionaal verband samenwerken aan structurele maatregelen.
Deze subsidieverordening is daar dan ook op gericht. Met subsidie streven we duurzame
activiteiten met blijvend resultaat na gericht op de versterking van de sociale infrastructuur
van jongeren.

Artikel 5
Voor zowel het inhoudelijk als het financieel draagvlak en de gewenste netwerkvorming, is
het van belang dat de activiteiten meer financiers kennen dan de provincie. De provincie
bekostigt daarom nooit meer dan 50% van de te subsidiëren activiteit(en).
Omdat gestreefd wordt naar versterking van de sociale infrastructuur in de gehele provincie
Utrecht, is het van belang dat verschillende partijen op verschillende lokaties de daarvoor
noodzakelijke activiteitein ontplooien en in aanmerking kunnen komen voor een subsidiebijdrage
van de provincie Utrecht.
 

Wijzigingsbesluit

Intrekkingsbesluit, Provinciaal blad, 2011, 40

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 6 september 2011, nr. 8098A146, tot intrekking
van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 en van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie speciale projecten De Utrechtse Schatkamer provincie Utrecht 2011

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op de artikelen 3, 4 en 36 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;
Overwegende dat het wenselijk is de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 provincie Utrecht en de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie speciale projecten De Utrechte Schatkamer provincie Utrecht 2011 in te trekken omdat dit beter aansluit bij het huidige coalitieakkoord van 2011-2015.

Besluiten:

Artikel I
De Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 provincie Utrecht in te trekken

Artikel II
De Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie speciale projecten De Utrechtse Schatkamer provincie Utrecht 2011 in te trekken

Artikel III
Dit besluit treedt in werking op 15 september 2011.

Aldus vastgesteld in de (openbare) vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van
6 september 2011.

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.
H. GOEDHART, secretaris a.i.

Uitgegeven 7 september 2011
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen

H. GOEDHART, secretaris a.i.

Versies van deze regeling

Deze regeling heeft geen andere versies