Regelgeving: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Knelpuntenpot woningbouwstagnatie provincie Utrecht

Hier vindt u alle geldende regelingen; verordeningen en beleidsregels van het provinciebestuur van Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Regelgeving: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Knelpuntenpot woningbouwstagnatie provincie Utrecht

Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Knelpuntenpot woningbouwstagnatie provincie Utrecht

Deze regeling is geldig sinds 1 januari 2011 tot 1 juli 2011

In deze regelgeving

Wettechnische informatie

Gegevens van de Regeling

Type overheidsorganisatieprovincie
Naam overheidsorganisatie (creator):Utrecht
Websitehttps://www.provincie-utrecht.nl/
Citeertitel van de regelingTijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Knelpuntenpot woningbouwstagnatie provincie Utrecht
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010 , nr. 2010INT264147, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
Afkorting van de naam van de regeling 
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerp van de regelingsubsidies, volkshuisvesting
Datum tot wanneer (een versie van) de regeling geldig is1 juli 2011
Bron

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:25

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 6

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 30, lid b

Gedelegeerde regelgeving

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Datum van inwerkingtreding van deze versie1 januari 2011
Datum terugwerkende kracht van deze versie 
Betreft (aard van de regeling/wijziging)nieuwe regeling
Datum ondertekening regeling26 oktober 2010
Datum bekendmaking19 november 2010
Vindplaats bekendmakingProvinciaal blad, 2010, 63
Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit26 oktober 2010
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluitProvinciaal blad, 2010, 63
Kenmerk2010INT264147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

InwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreft (aard van de regeling/wijziging)Datum ondertekening
Vindplaats bekendmaking
Datum ondertekening inwerking-tredingbesluit
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluit
Kenmerk voorstel
1 januari 2011 nieuwe regeling26 oktober 2010
Provinciaal blad, 2010, 63
26 oktober 2010
Provinciaal blad, 2010, 63
2010INT264147

Regeling

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 30, aanhef
en onder b, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Overwegende dat het wenselijk is om in het kader van de kredietcrisis de woningbouwstagnatie
tegen te gaan;

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder:

 • a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;
 • b. Rentekorting: een geldbedrag dat door de provincie Utrecht kan worden verstrekt inde vorm van een subsidie ten behoeve van een door de aanvrager bij een financiële instelling aan te trekken geldlening;
 • c. Garantie: een borgstelling van de provincie Utrecht ten behoeve van een door de aanvrager bij een financiële instelling aan te trekken geldlening en de daaruit voortvloeiende verplichtingen;
 • d. Gelabelde woningen: woningen die geschikt zijn gemaakt voor ouderen, jongeren, doorstromers, lage inkomens, of mensen met een bepaalde functiebeperking.

Artikel 2 Criteria 

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 30, aanhef en onder b, van de Asv die gericht zijn op voorkoming van woningbouwstagnatie.
 • 2. De activiteit moet in ieder geval voldoen aan de volgende criteria:
  • a. er is een onherroepelijke bouwvergunning;
  • b. de bouw start binnen zes maanden na het besluit tot subsidieverlening;
  • c. de stagnatie van de bouw is een direct gevolg van ontstane financiële problemen na 1 juli 2008 in het kader van de kredietcrisis, en
  • d. er is een aantoonbare inspanning geleverd om het probleem van woningbouwstagnatie op een andere wijze op te lossen.
 • 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, voldoet de activiteit zoveel mogelijk aan
 • één of meer van de volgende criteria:
  • a. het maakt onderdeel uit van een totaalproject met verhuurde of verkochte woningen;
  • b. het maakt onderdeel uit van een totale gebiedsontwikkeling en waarborgt de continuïteit  van de productie;
  • c. andere partijen nemen deel aan de activiteit of de gemeente waarin de activiteit plaatsvindt, brengt een zwaarwegend positief advies uit;
  • d. in het kader van het Stimuleringsbudget woningbouw investeren het rijk of de gemeente in de activiteit en dragen daaraan bij;
  • e. het sluit aan op voor de provincie strategische gebieden of projecten;
  • f. het betreft gelabelde woningen;
  • g. het betreft de inrichting tot leerling-bouwplaatsen.

Artikel 3 Vorm

Subsidie kan worden verstrekt in de vorm van een rentekorting of garantie.

Artikel 4 Subsidieontvangers / Doelgroepen

 • 1. Een subsidie in de vorm van een rentekorting kan worden verstrekt aan gemeenten, corporaties, (woon)zorginstellingen en private ontwikkelaars.
 • 2. Een subsidie in de vorm van een garantie kan uitsluitend worden verstrekt aan gemeenten, corporaties en (woon)zorginstellingen.

Artikel 5 Aanvraag (Doorlopend)

Aanvragen kunnen gedurende het kalenderjaar worden ingediend.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1,9 miljoen.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald op basis van de aanvraag en kan mede
afhankelijk zijn van de overeenkomst die de aanvrager ter financiering van zijn (bouw)-
project sluit met een geldverstrekker.

Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger

Indien subsidie wordt verstrekt in de vorm van een garantie werkt de subsidieontvanger
mee aan het sluiten van een garantieovereenkomst ter uitvoering van de beschikking tot
subsidieverlening.

Artikel 9 Europese regelgeving

Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5,
betreffende de-minimissteun.

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011 Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de uitvoeringsverordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.
 • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2011.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Knelpuntenpot
woningbouwstagnatie provincie Utrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010.

Gedeputeerde staten,
 

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.
H.H. SIETSMA, secretaris
Uitgegeven 19 november 2010
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen
H.H. SIETSMA, secretaris
 

Toelichting op de regeling

Toelichting

Algemeen

De regeling maakt het mogelijk “in het veld” te bepalen welke projecten in zwaar weer
terecht zijn gekomen en de provinciale knelpuntenpot op de echte knelpunten te richten.
Er kan voor die situatie een mix van problemen verantwoordelijk zijn en ook verschillende
oplossingen zijn denkbaar. Het is bijvoorbeeld niet gewenst om projecten te steunen die
vanuit het verleden een slechte prijs-kwaliteitverhouding hebben. Ook de vraagkant kan
op projectbasis bediend worden om bijvoorbeeld de gemeente of de corporatie te ondersteunen
(financieel via een rentekorting of garant te staan) gronden van projectontwikkelaars
op te kopen en uit te geven als (vrije) kavels aan particulieren of niet verkochte
woningen tijdelijk te verhuren. Het kan dus zowel om koop- als huurwoningen gaan.
Belangrijk is het om die projecten te ondersteunen die een sleutelfunctie hebben waardoor
andere partijen moeten vertragen met hun woningbouwprojecten en de gebiedsontwikkeling
als geheel ook tot stilstand komt of dreigt te komen.

De regeling moet flexibel en snel in te zetten zijn en kan ook in komende periode wellicht
aan problemen tegemoet komen die nu nog niet te voorzien zijn. Het beschikbaar stellen
van rentekortingen of garantstellingen is een vorm van financiële prikkeling door subsidiering.
Er zal dus een wettelijke grondslag gecreëerd moeten worden, vast te stellen door
Provinciale Staten.

Omdat de woningbouwstagnatie als gevolg van de kredietcrisis “eindig” mag worden verondersteld,
moet de regeling ook niet een te lange looptijd hebben. Een korte looptijd kan
echter projecten van bijvoorbeeld corporaties weer uitsluiten of maakt het voor hen minder
aantrekkelijk. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de aflossing moet worden betaald uit
de verkoop van huurwoningen. Omdat ook de beheer- en uitvoeringskosten gaan oplopen,
wordt de looptijd van de garantstelling op maximaal 4 jaar vastgesteld. Bij de uitvoering zal
worden bezien of een langere looptijd mogelijk is, zodat de regeling voor bijvoorbeeld corporaties
aantrekkelijk is.

Artikelgewijs

Artikel 2 Criteria
Gezocht wordt naar die projecten die als ze door kunnen gaan als hefboom werken en de
voortgang van andere projecten mogelijk maken, zodat andere partijen ook weer aan de
slag kunnen. Doel is dat de woningbouwproductie en daarmee de gebiedsontwikkeling weer
op gang komt.
Samenwerking met andere overheden of corporaties is gewenst om de inzet te kunnen
bundelen en bijvoorbeeld een oplossing te kunnen bieden die voor partijen afzonderlijk
niet haalbaar is. Een voorbeeld daarvan is het Stimuleringsbudget woningbouw van het
Ministerie van WWI, waarvoor € 395 miljoen beschikbaar is voor gemeenten om bijvoorbeeld
de VON-prijzen te verlagen (regeling is per april 2010 gesloten). Utrechtse gemeenten
hebben de mogelijkheid om via het vaststellen van de grondprijzen) of soms specifieke
regelingen financiële bijdragen te kunnen doen.

Het is gewenst om partijen juist die vorm van financiële ondersteuning te geven die
passend is bij de oplossing van het specifieke probleem. Dat kan variëren van rentekortingen
tot prijs- of afzetgaranties. Om maatwerk te kunnen leveren is de vorm, wijze en
hoogte van de financiële ondersteuning vooraf niet vastgelegd.

Artikel 3 en 4 Vorm en doelgroep
De provincie kan bemiddelen tussen bijvoorbeeld projectontwikkelaars en de banken
om financiële ondersteuning te krijgen, zonder over de verstrekte leningen enig financieel
risico te lopen. Met dat uitgangspunt is ook een constructie mogelijk waarbij de steun
aan de gemeente of de corporatie wordt verstrekt, waarbij een woningbouwproject van een
projectontwikkelaar als een onderdeel wordt betrokken, om zo de woningbouwstagnatie in
een gebiedsontwikkeling aan te pakken.

Artikel 5 Aanvraag
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, zolang deze regeling van kracht is.

Artikel 7 Hoogte
Om maatwerk te kunnen leveren is de hoogte van de financiële ondersteuning vooraf niet
concreet vastgelegd.

Artikel 8 Verplichtingen
Rentekortingen worden via een provinciale beschikking (het is immers een subsidie) aan
de aanvrager beschikbaar gesteld.
Garantstellingen kunnen in de vorm van een overeenkomst tussen provincie Utrecht en de
geldverstrekker worden vastgelegd. Een andere vorm is de garantstelling via (bijvoorbeeld
50%-50%) de gemeente te laten lopen en de wederzijdse verplichting in een provinciale
beschikking op te nemen.
 

Versies van deze regeling

Deze regeling heeft geen andere versies