Regelgeving: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Talentvolle makers en innovatieve projecten provincie Utrecht

Hier vindt u alle geldende regelingen; verordeningen en beleidsregels van het provinciebestuur van Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Regelgeving: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Talentvolle makers en innovatieve projecten provincie Utrecht

Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Talentvolle makers en innovatieve projecten provincie Utrecht

Deze regeling is geldig sinds 1 januari 2011 tot 1 februari 2012

In deze regelgeving

Wettechnische informatie

Gegevens van de Regeling

Type overheidsorganisatieprovincie
Naam overheidsorganisatie (creator):Utrecht
Websitehttps://www.provincie-utrecht.nl/
Citeertitel van de regelingTijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Talentvolle makers en innovatieve projecten provincie Utrecht
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264151, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
Afkorting van de naam van de regeling 
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerp van de regelingcultuur, maatschappelijke participatie, subsidies
Datum tot wanneer (een versie van) de regeling geldig is1 februari 2012
Bron

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 33, lid d

Gedelegeerde regelgeving

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Datum van inwerkingtreding van deze versie1 januari 2011
Datum terugwerkende kracht van deze versie 
Betreft (aard van de regeling/wijziging)nieuwe regeling
Datum ondertekening regeling26 oktober 2010
Datum bekendmaking19 november 2010
Vindplaats bekendmakingProvinciaal blad, 2010, 67
Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit26 oktober 2010
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluitProvinciaal blad, 2010, 67
Kenmerk2010INT264151

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

InwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreft (aard van de regeling/wijziging)Datum ondertekening
Vindplaats bekendmaking
Datum ondertekening inwerking-tredingbesluit
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluit
Kenmerk voorstel
1 februari 2012 art. 7a17 januari 2012
Provinciaal blad, 2012, 7
17 januari 2012
Provinciaal blad, 2012, 7
80A1F71C
1 januari 2011 nieuwe regeling26 oktober 2010
Provinciaal blad, 2010, 67
26 oktober 2010
Provinciaal blad, 2010, 67
2010INT264151

Regeling

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 4 en artikel 33, aanhef en onderdeel d, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Overwegende dat het, voor de kunsten zelf en voor jong talent uit de provincie, van belang is dat jonge, veelbelovende makers en innovatieve projecten op het brede terrein van de podiumkunsten zich kunnen ontwikkelen en dat de provincie Utrecht daaraan een bijdrage wenst te leveren;

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder:

 • a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;
 • b. Commissie: adviescommissie bedoeld in het Instellingsbesluit adviescommissie Cultuur provincie Utrecht;
 • c. Innovatief project: project dat door werkwijze of resultaat een vernieuwende impuls geeft aan het brede terrein van de podiumkunst, film, letterkunde en cross-overs met andere kunstvormen;
 • d. Project: een inhoudelijk en in de tijd samenhangend product op het terrein van de podiumkunst, film, letterkunde en cross-overs met andere kunstvormen;
 • e. Scout: een deskundige die door GS is aangewezen om behulpzaam te zijn bij de aanvraagprocedure en kansrijke projecten te selecteren;
 • f. Talentvolle maker: maker die niet langer dan vijf jaar werkzaam is in het (semi) professionele circuit van de podiumkunst, film, letterkunde en cross-overs met andere kunstvormen en die zich in het nabije verleden artistiek heeft geprofileerd, met tevens oog voor de zakelijke en publieksaspecten van een project.

Artikel 2 Criteria

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdeel d van de Asv van talentvolle makers, evenals aan innovatieve projecten.
 • 2. Bij de beoordeling van aanmeldingen en subsidieaanvragen gelden de volgende criteria:
   Ten eerste op voet van gelijkheid:
  • a. het niveau van de artistieke kwaliteit, te bepalen op basis van oorspronkelijkheid,zeggingskracht en het te verwachten vakmanschap;
  • b. de bijdrage van het project aan de context van de maker en diens beoogde publiek;
   Ten tweede op voet van gelijkheid:
  • c. de bijdrage van het project aan het geheel van initiatieven in de provincie Utrecht en de culturele infrastructuur;
  • d. de zakelijke kwaliteit van de aanvrager;
  • e. de afkomst van de aanvrager uit andere dan de traditionele geledingen;
  • f. het gevestigd zijn van de subsidieontvanger in de provincie Utrecht.

Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • a. aan non-profitorganisaties en natuurlijke personen voor de ontwikkeling van een innovatief project in de provincie Utrecht dat uitmondt in een publiekspresentatie; en
 • b. aan talentvolle makers voor de ontwikkeling van een project in de provincie Utrecht dat uitmondt in een publiekspresentatie.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1. Potentiële aanvragers moeten zich in 2011 en 2012 voor 1 april aanmelden met een elektronisch aanmeldingsformulier.
 • 2. De meldingen worden voorgelegd aan de scouts die op basis van de artikelen 2 en 7 maximaal tien kansrijke meldingen selecteren. Betrokkenheid van een scout geeft geen recht op een positieve beslissing omtrent subsidie.
 • 3. De tien meldingen bedoeld in het tweede lid worden aan de commissie voorgelegd die op basis van de artikelen 2 en 7 maximaal vijf meldingen selecteert die omgezet kunnen worden in een subsidieaanvraag .
 • 4. Een subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 augustus.

Artikel 5 Adviescommissie

 • 1. Aanvragen om subsidie worden voor advies voorgelegd aan de commissie.
 • 2. De commissie adviseert gedeputeerde staten in het kader van de beslissing op de subsidieaanvragen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 10 van de Asv kan subsidie worden geweigerd indien:

 • a. de aanvrager reeds een artistieke of zakelijke band heeft met een productiehuis, gezelschap, festival, ensemble of werkplaats;
 • b. een aanvraag wordt ingediend zonder voorafgaande melding bedoeld in artikel 4, eerste lid;
 • c. voor het project reeds een meerjarige geldelijke bijdrage uit een landelijk fonds is toegekend.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

 • 1. Subsidies worden verstrekt in de vorm van een vast bedrag dat als volgt wordt bepaald:
  • a. de hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten van het voor subsidie in aanmerking komende deel van het project, met dien verstande dat de hoogte van de subsidie maximaal € 30.000,- bedraagt.
  • b. indien een subsidie minder dan € 10.000,- zou zijn, wordt zij niet verstrekt.
 • 2. Tot de subsidiabele kosten behoren:
  • a. de kosten die direct verband houden met de ontwikkeling en realisering van het project zoals opdrachten aan schrijvers, componisten, choreografen, scenaristen alsmede de kosten van onderzoek, marketing en promotie, vormgeving, huur van repetitieruimten en techniek;
  • b. de kosten voor de verankering van kennis en expertise (in de organisatie) van de aanvrager, ter bevordering van cultureel ondernemerschap.
 • 3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:
  de kosten van projecten in het kader van kunstvakopleidingen en van makers die zijn aangesloten bij een productiehuis.
 • 4. Gedeputeerde staten kunnen het subsidiebedrag voor het project aanpassen naar de mate van veelbelovendheid en artistieke kwaliteit, overeenkomstig de criteria zoals omschreven in artikel 2.

Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger

De activiteiten worden binnen 18 maanden na beschikking op de aanvraag afgerond.

Artikel 9 Europese regelgeving

Voor zover de activiteiten leiden tot een voordeel voor een onderneming wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006 betreffende de-minimissteun.

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.
Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Talentvolle makers en innovatieve projecten provincie Utrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010.
Gedeputeerde staten,

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.
H.H. SIETSMA, secretaris.

Uitgegeven 19 november 2010
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen
H.H. SIETSMA, secretaris
 

 

Toelichting op de regeling

Toelichting

Algemeen

I. Doel
De provincie Utrecht wil jonge, veelbelovende makers en innovatieve projecten op het brede terrein van de podiumkunsten (dans, toneel, muziek, letteren, film, mengvormen hiervan en cross-overs met andere kunstvormen) in de gelegenheid stellen (zich) te ontwikkelen.
Omdat wij ons niet alleen richten op mensen met een (afgeronde) kunstopleiding en doordat we gebruik maken van scouts, hopen we ook talenten te bereiken die vanuit hun achtergrond minder gemakkelijk in aanraking komen met kunst. Een voor de aanvragers relatief eenvoudige procedure draagt bij aan die doelstelling.

II. Werkwijze & procedure
Om jonge makers, die niet altijd een kunstopleiding hebben afgerond, op het spoor te komen voert de provincie niet alleen een campagne ter promotie van de regeling, maar schakelen we tevens scouts in. De scouts hebben oog voor talent en attenderen de provincie op mogelijke aanvragers. Tegelijkertijd spelen zij later in de procedure een rol in de begeleiding van de aanvragers naar een projectsubsidie. Naast het speurwerk van de scouts kunnen jonge makers zich ook uit zichzelf aanmelden. Dat kan met een elektronisch formulier via www.provincie-utrecht.nl/talent
Van alle aanmeldingen, zowel rechtstreeks als via de scouts, wordt bekeken of ze aan de eerste voorwaarden voldoen (innovatief project, talentvolle maker ➔ zie ook hieronder). De scouts voeren vervolgens met de geselecteerde jonge makers een (eventueel telefonisch) gesprek op grond waarvan een keuze van maximaal tien kandidaten wordt gemaakt.

Daarna wordt hen verzocht verder na te denken over hun project. In een pitch-gesprek voor de scouts en de adviescommissie podiumkunsten kunnen zij hun plannen verder uiteenzetten.
Aanvragers hoeven dus niet voor niets een uitgebreid subsidieverzoek te schrijven. Op basis van het gesprek, het conceptplan en met toepassing van de criteria wordt een selectie van maximaal vijf aanvragers gemaakt. Zij krijgen de kans om, indien gewenst met enige hulp van een van de scouts, een uitgewerkt subsidieverzoek met een projectplan in te dienen, waarna de adviescommissie een definitieve keuze maakt. Vervolgens dient het project binnen 18 maanden na de verlening te worden uitgevoerd.

Het totale subsidiebudget in de jaren 2011 en 2012 is € 90.000,- p/j. Een subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 30.000,-. Het is de bedoeling dat een aanvrager ook bij andere fondsen/ overheden subsidieaanvragen indient en dat het project eindigt in een publiekspresentatie. Al vanaf het begin dient een aanvrager dit laatste in de planvorming mee te nemen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Criteria
Dit zijn de criteria op grond waarvan de aanmeldingen, de kandidaten en de aanvragen worden beoordeeld.

 • Ad. a. Voor de beoordeling van kunst dient de verwachte artistieke kwaliteit beoordeeld te worden. Oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap zijn hierbij zeer gebruikelijke parameters.
 • Ad b. Voor sommige kunstenaars is een project oorspronkelijker en heeft het meer zeggingskracht en vakmanschap dan voor andere kunstenaars. Niet alleen voor hem- of haarzelf, maar zeker ook in de omgeving waarin hij / zij zich beweegt. Hoe hoger deze ‘relatieve kwaliteit’, des te hoger de beoordeling van het project.
 • Ad. c. Is de kunstenaar en het project een toevoeging op bestaande kunstinitiatieven en -instellingen in de provincie?

Artikel 4 Aanvraag
Zie voor een toelichting op de procedure hierboven: II. Werkwijze en procedure.

Artikel 5 Commissie
Aanvragen om subsidie worden voor advies voorgelegd aan de adviescommissie Cultuur.
Op 26 oktober 2010 is het instellingsbesluit adviescommissie Cultuur provincie Utrecht vastgesteld door gedeputeerde staten. De samenstelling van de commissie wordt nader geregeld in het genoemde instellingsbesluit en niet vastgegelegd in deze verordening.
Deze commissie adviseert gedeputeerde staten in het kader van de beslissing op de subsidieaanvragen. De commissie beoordeelt de subsidieaanvragen aan de hand van de criteria zoals vastgelegd in artikel 2 van deze verordening en brengt vervolgens een op grond daarvan gefomuleerd advies uit aan gedeputeerde staten. Uiteindelijk beslissen gedeputeerde staten op de subsidieaanvraag. Indien wordt afgeweken van het advies, moet dat gemotiveerd worden.