Regelgeving: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Startersfonds provincie Utrecht

Hier vindt u alle geldende regelingen; verordeningen en beleidsregels van het provinciebestuur van Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Regelgeving: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Startersfonds provincie Utrecht

Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Startersfonds provincie Utrecht

Deze regeling is geldig sinds 1 januari 2011 tot 1 januari 2012

In deze regelgeving

Wettechnische informatie

Gegevens van de Regeling

Type overheidsorganisatieprovincie
Naam overheidsorganisatie (creator):Utrecht
Websitehttps://www.provincie-utrecht.nl/
Citeertitel van de regelingTijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Startersfonds provincie Utrecht
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
Afkorting van de naam van de regeling 
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerp van de regelingeconomische zaken, subsidies, volkshuisvesting
Datum tot wanneer (een versie van) de regeling geldig is1 januari 2012
Bron

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 30

Gedelegeerde regelgeving

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Datum van inwerkingtreding van deze versie1 januari 2011
Datum terugwerkende kracht van deze versie 
Betreft (aard van de regeling/wijziging)nieuwe regeling
Datum ondertekening regeling26 oktober 2010
Datum bekendmaking19 november 2010
Vindplaats bekendmakingProvinciaal blad, 2010, 73
Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit26 oktober 2010
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluitProvinciaal blad, 2010, 73
Kenmerk2010INT264160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

InwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreft (aard van de regeling/wijziging)Datum ondertekening
Vindplaats bekendmaking
Datum ondertekening inwerking-tredingbesluit
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluit
Kenmerk voorstel
1 januari 2011 nieuwe regeling26 oktober 2010
Provinciaal blad, 2010, 73
26 oktober 2010
Provinciaal blad, 2010, 73
2010INT264160

Regeling

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 4 en 30 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Overwegende dat het voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker is om de stap naar een koopwoning te kunnen maken en dat de provincie Utrecht deze starters wil helpen via het Startersfonds;

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder:

 • a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;
 • b. Maatschappelijke binding provincie Utrecht:
  • 1e tenminste drie jaar onafgebroken ingezetene zijn in één of meerdere gemeenten in de betreffende regio (in dit geval provincie Utrecht), dan wel gedurende de voorgaande tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest van één of meerdere gemeenten in de betreffende regio; of
  • 2e tenminste negentien uur per week een dagopleiding volgen aan een, in de betreffende regio, gevestigde en erkende instelling voor dagonderwijs;
 • c. NHG: Nationale Hypotheek Garantie;
 • d. Provinciale Starterslening: een lening die tot doel heeft om huishoudens (in de provincie Utrecht) met beperkte financiële ruimte in staat te stellen een woning te kopen in een andere gemeente dan dat zij woonachtig zijn;
 • e. Startersfonds provincie Utrecht: het fonds waaruit de provincie Utrecht op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;
  • • Deel A: Gemeentelijke deel Startersfonds: gemeenten verstrekken een starterslening onder eigen voorwaarden. De provincie verstrekt 25% van de totale lening totdat de trekkingsrechten van de gemeente op zijn. Alle gemeentelijke voorwaarden blijven hierbij gewoon van kracht;
  • • Deel B: Provinciale deel Startersfonds: starters met provinciale maatschappelijke binding maar geen lokale binding kunnen via de gemeente een starterslening verkrijgen uit het provinciale fonds. De gemeente draagt hier niet aan bij, de provincie verstrekt 100% van de starterslening. Ook voor dit deel van het fonds zijn alle gemeentelijke voorwaarden, m.u.v. de lokale bindingseis, van kracht;
 • f. Starterslening: een lening met als doel om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om voor het eerst een eigen woning te kopen;
 • g. SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te Hoevelaken;
 • h. Trekkingsrecht: het recht van gemeenten om geld te onttrekken uit het Startersfonds provincie Utrecht (deel A en deel B), Voor deel A is hier per gemeente een maximum aan verbonden dat bepaald is naar rato van het aantal inwoners.

Artikel 2 Criteria

Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten binnen de provincie Utrecht voor activiteiten als bedoeld in artikel 30 van de Asv die gericht zijn op het verstrekken van leningen aan starters op de koopwoningmarkt, één en ander overeenkomstig de doelstellingen en de randvoorwaarden gesteld in de “Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009”.

Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen

Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten binnen de provincie Utrecht die een gemeentelijke Startersregeling hebben en een deelnemingsovereenkomst met de SVn hebben gesloten.

Artikel 4 Vorm

Subsidie kan worden verstrekt in de vorm van trekkingsrechten aan Utrechtse gemeenten.

Artikel 5 Aanvraag (Doorlopend)

 • 1. Aanvragen kunnen gedurende het gehele kalenderjaar worden ingediend.
 • 2. Bij de aanvraag hoeft alleen een ondertekende verordening Starterslening te worden meegezonden waarin is opgenomen dat zij de loketfunctie voor het verstrekken van provinciale Startersleningen (deel B) op zich nemen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 10 van de Asv kan subsidie worden geweigerd als de gemeente in haar verordening Starterslening niet de provinciale starterslening (deel B), inclusief de daarbij behorende provinciale maatschappelijke bindingseis, heeft opgenomen.

Artikel 7 Vaststelling


Subsidie wordt ambtshalve vastgesteld.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie
 

 • 1. Trekkingsrechten tot € 125.000 worden verstrekt in de vorm van een vast bedrag dat als volgt wordt bepaald:
a. Gemeente Abcoude € 24.066
b. Gemeente Baarn € 67.605
c. Gemeente Breukelen € 40.647
d. Gemeente Bunnik € 39.496
e. Gemeente Bunschoten € 54.322
f. Gemeente De Bilt € 116.334
g. Gemeente De Ronde Venen € 95.756
h. Gemeente Eemnes € 24.830
i. Gemeente Leusden € 79.056
j. Gemeente Loenen € 22.936
k. Gemeente Lopik € 38.910
l.  Gemeente Maarssen € 109.030
m. Gemeente Montfoort € 37.376
n. Gemeente Oudewater € 27.470
o. Gemeente Renswoude € 12.415
p. Gemeente Rhenen € 52.018
q. Gemeente Vianen € 54.394
r. Gemeente Woudenberg € 32.110
s. Gemeente Wijk bij Duurstede € 64.558
t. Gemeente IJsselstein € 94.343
 • 2. Trekkingsrechten vanaf € 125.000,- worden als volgt wordt bepaald:
a. Gemeente Amersfoort € 391.154
b. Gemeente Houten € 128.736
c. Gemeente Nieuwegein € 169.211
d. Gemeente Soest € 126.201
e. Gemeente Utrecht € 816.421
f. Gemeente Utrechtse Heuvelrug € 135.672
g. Gemeente Veenendaal € 171.100
h. Gemeente Woerden € 134.021
i. Gemeente Zeist € 167.552
 • 3. Gedeputeerde staten kunnen besluiten tot een herijking van de aan Utrechtse gemeenten toegekende trekkingsrechten in het Startersfonds provincie Utrecht (deel A, gemeentelijk deel), mocht blijken dat één of meerdere Utrechtse gemeenten geen gebruik maken van de aan hen toegekende trekkingsrechten in het Startersfonds provincie Utrecht.
 • 4. Gedeputeerde staten kunnen besluiten tot overheveling van de aan Utrechtse gemeenten toegekende trekkingsrechten in het Startersfonds provincie Utrecht deel A, (gemeentelijk deel) naar het provinciale Startersfonds deel B, (provinciaal deel) indien deze gemeenten geen gebruik maken van de aan hen toegekende trekkingsrechten in het Startersfonds provincie Utrecht deel A (gemeentelijk deel).

Artikel 9 Verplichtingen subsidieontvanger 

 • 1. De subsidieontvanger dient het provinciale Startersfonds (deel B) te blijven uitvoerentot dat het Startersfonds provincie Utrecht (deel B) uitgeput is of tot uiterlijk 31 december 2011, ook als de subsidieontvanger al door zijn toegekende trekkingsrechten uit het Startersfonds provincie Utrecht (deel A) heen is.
 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de subsidieontvanger de deelnemingsovereenkomst met SVn verbreekt.

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsverordening treedt in werking op 1 januari 2011. Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de uitvoeringsverordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad. De verordening vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Startersfonds provincie Utrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010.
 
Gedeputeerde staten,

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.
H.H. SIETSMA, secretaris.
 
Uitgegeven 19 november 2010
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen
H.H. SIETSMA, secretaris
 

Toelichting op de regeling

Toelichting

Algemeen

Het is voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker de stap naar een koopwoning
te kunnen maken. In onze centraal gelegen provincie met grote druk op de woningmarkt
is dit probleem nog duidelijker dan elders aanwezig. Een inmiddels beproefd middel om
starters een financieel steuntje in de rug te geven bij de koop van het eerste huis is de
starterslening. De starterslening, verstrekt door gemeenten en Rijk, overbrugt met een
renteloze lening het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het
maximaal te lenen bedrag volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.
Door ook als provincie deel te nemen aan deze leningen kunnen meer starters geholpen
worden. Hiervoor wordt een provinciaal Startersfonds opgezet waarmee ca. 333 extra
startersleningen kunnen worden verstrekt.
Het Startersfonds provincie Utrecht is ondergebracht bij SVn.

De doelstellingen en randvoorwaarden die gelden voor deze subsidie zijn neergelegd in de
“Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009”, zoals vastgesteld door Provinciale Staten
van Utrecht op 19 januari 2009
.
Op 1 juni 2010 heeft GS kennis genomen van het feit dat het VROM Startersfonds uitgeput
is. Op 7 juni 2010 is door de commissie WMC vooruitlopend op de besluitvorming van
Provinciale Staten besloten om door te gaan met het provinciale Startersfonds. Voor deel
A blijft de provincie 25% van de te verstrekken Starterslening financieren. Voor de provinciale
Startersleningen (deel B) neemt de provincie Utrecht de volledige kosten voor haar
rekening.
 

Versies van deze regeling

Deze regeling heeft geen andere versies