Regelgeving: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie verbeteren energie-efficiëntie van bestaande woningen provincie Utrecht

Hier vindt u alle geldende regelingen; verordeningen en beleidsregels van het provinciebestuur van Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Regelgeving: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie verbeteren energie-efficiëntie van bestaande woningen provincie Utrecht

Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie verbeteren energie-efficiëntie van bestaande woningen provincie Utrecht

Deze regeling is geldig sinds 1 januari 2011 tot 1 januari 2012

In deze regelgeving

Wettechnische informatie

Gegevens van de Regeling

Type overheidsorganisatieprovincie
Naam overheidsorganisatie (creator):Utrecht
Websitehttps://www.provincie-utrecht.nl/
Citeertitel van de regelingTijdelijke uitvoeringsverordening subsidie verbeteren energie-efficiëntie van bestaande woningen provincie Utrecht
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van datum, nr. 2010INT264152, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
Afkorting van de naam van de regeling 
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerp van de regelingeconomische zaken, milieu, subsidies, volkshuisvesting
Datum tot wanneer (een versie van) de regeling geldig is1 januari 2012
Bron

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 35, lid a
 

Gedelegeerde regelgeving

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Datum ondertekening is niet vermeld. Bij benadering is ingevuld: 2010-10-26. Dit geldt ook voor de ondertekening van het inwerkingtredingsbesluit.

Datum van inwerkingtreding van deze versie1 januari 2011
Datum terugwerkende kracht van deze versie 
Betreft (aard van de regeling/wijziging)nieuwe regeling
Datum ondertekening regeling26 oktober 2010
Datum bekendmaking19 november 2010
Vindplaats bekendmakingProvinciaal blad, 2010, 81
Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit26 oktober 2010
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluitProvinciaal blad, 2010, 81
Kenmerk2010INT264152

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

InwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreft (aard van de regeling/wijziging)Datum ondertekening
Vindplaats bekendmaking
Datum ondertekening inwerking-tredingbesluit
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluit
Kenmerk voorstel
9 juni 2011 art. 4a24 mei 2011
Provinciaal blad, 2011, 28
24 mei 2011
Provinciaal blad, 2011, 28
2011INT268946
12 maart 2011 art. 4a18 januari 2011
Provinciaal blad, 2011, 13 rectificatie
18 januari 2011
Provinciaal blad, 2011, 13 rectificatie
2010INT266103
1 januari 2011 nieuwe regeling26 oktober 2010
Provinciaal blad, 2010, 81
26 oktober 2010
Provinciaal blad, 2010, 81
2010INT264152
1 januari 2011 nieuwe regeling26 oktober 2010
Provinciaal blad, 2010, 81
26 oktober 2010
Provinciaal blad, 2010, 81
2010INT264152

Regeling

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 35 onderdeel a, en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Overwegende dat de provincie Utrecht CO2 reductie belangrijk vindt voor het halen van haar milieudoelstellingen, energiezuinig renoveren van bestaande panden hier een belangrijke bijdrage aan levert en financiële ondersteuning tevens de werkgelegenheid bevordert;

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a. appartement: een appartementsrecht als bedoeld in titel 9 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
  • b. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht.
  • c. pand: een woning, een appartement of een bedrijfspand met een vloeroppervlak van maximaal 250 m2. Bij een Vereniging van Eigenaren wordt iedere afzonderlijk appartement van een lid van de Vereniging van Eigenaren als pand beschouwd.
  • d. bestaand pand: een pand dat in eigendom is van en (in geval van nieuwbouw) opgeleverd aan de aanvrager op het moment waarop de subsidieaanvraag in het kader van dit besluit wordt ingediend.
  • e. energielabel: energieprestatiecertificaat als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen opgesteld in overeenstemming met de nationale beoordelingsrichtlijn BRL9500-01, opgesteld door een adviseur met een geldig procescertificaat zoals bedoeld in de nationale beoordelingsrichtlijn BRL9500-02;
  • f. energie-index: een als onderdeel van het energielabel voor een woning opgenomen cijfer dat het energieverbruik aangeeft en als zodanig gekoppeld is aan een specifiek pand en vastgelegd in het labelregistratiesysteem.

Artikel 2 Criteria

  • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 35 van de Asv die gericht zijn op het energiezuinig renoveren van en duurzame energieopwekkingen in bestaande panden in de provincie Utrecht.
  • 2. Subsidie ingevolge het eerste lid wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteiten zullen leiden tot een energie-index verbetering van het pand van minimaal 0,50.

Artikel 3 Subsidieontvangers

Subsidie kan in ieder geval worden verstrekt aan natuurlijke personen met een pand in eigendom, dat door de natuurlijke persoon zelf wordt bewoond.

Artikel 4 Aanvraag

  • 1. Aanvragen kunnen gedurende het kalenderjaar worden ingediend.
  • 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de Asv wordt de aanvraag door middel van een daartoe vastgesteld volledig ingevuld (elektronisch) aanvraagformulier namens de eigenaar ingediend. De aanvraag gaat vergezeld van een machtiging van de eigenaar.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,-- en maximaal € 5.000,-- per pand, waarbij het subsidiebedrag per eenheid als volgt wordt opgebouwd:
 

Maatregel Eenheid Subsidie per eenheid
 
Verbetering Energie Index 0,5 € 1.000,--
Verbetering Energie Index 0,75 € 1.250,--
Verbetering Energie Index 1,00 € 2.000,--
Verbetering Energie Index 1,25 € 3.000,--
Verbetering Energie Index 1,50 € 4.000,--
Verbetering Energie Index 1,75 € 5.000,--

Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 jaar na datum van de beschikking tot subsidieverlening, door het laten registreren van een tweede energielabel, aan te tonen dat de aangekondigde energie-indexverbetering is gerealiseerd.

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.
Indien het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie verbeteren energie-efficiëntie van bestaande woningen provincie Utrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010.
 
Ondertekening
 
R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.
H.H. SIETSMA, secretaris.

Uitgegeven 19 november 2010
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen
H.H. SIETSMA, secretaris
 

Toelichting op de regeling

Toelichting

Algemeen

Gedeputeerde staten stellen een subsidieregeling voor particuliere woningbezitters open
om het na-isoleren van bestaande panden en het opwekken van duurzame energie bij de
eigen woning in de provincie Utrecht te stimuleren. (Tijdelijke uitvoeringsverordening
subsidie verbeteren energie-efficiëntie van bestaande woningen provincie Utrecht). De
onderliggende doelstellingen van deze regeling is het tegengaan van klimaatverandering
door vermindering van de uitstoot van CO2 en het stimuleren van de regionale economie.
De regeling koppelt een premie aan de verbetering van de energieprestatie van een
woning. Aan grotere verbeteringen worden hogere premies toegekend. De energieprestatie
van een woning dient daartoe twee keer te worden bepaald: een nulmeting voordat de
verbetermaatregelen worden aangebracht en een eindbepaling nadat de verbetering is
uitgevoerd en volledig functioneert.
De bepalingen van de energieprestatie dienen uitgevoerd te worden door een (volgens
de Beoordelingrichtlijn 9500) gecertificeerd maatwerkadviseur. De door hem berekende
energieprestatie wordt uitgedrukt in de Energie Index van de woning: 2,9 of hoger betekent
relatief een heel hoog energieverbruik, een lager getal betekent een lager energieverbruik.
De getallen worden gekoppeld aan Energielabels A is 1,05 of lager t/m G voor 2,9 of hoger.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.meermetminder.nl waar onder
andere de maatwerkadviseurs en bij Meer met Minder aangesloten uitvoerders vermeld
staan die het aanvragen van deze subsidie namens eigenaren kunnen verzorgen.