Regelgeving: Subsidieplafonds Groenblauwe diensten Utrecht West 2010

Hier vindt u alle geldende regelingen; verordeningen en beleidsregels van het provinciebestuur van Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Regelgeving: Subsidieplafonds Groenblauwe diensten Utrecht West 2010

Subsidieplafonds Groenblauwe diensten Utrecht West 2010

Deze regeling is geldig sinds 11 november 2010 tot 1 januari 2011

In deze regelgeving

Wettechnische informatie

Gegevens van de Regeling

Type overheidsorganisatieprovincie
Naam overheidsorganisatie (creator):Utrecht
Websitehttps://www.provincie-utrecht.nl/
Citeertitel van de regelingSubsidieplafonds Groenblauwe diensten Utrecht West 2010
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van Datum 9 november 2010, 2010INT264945 tot vaststelling van subsidieplafonds inzake het Experiment Groenblauwe diensten Utrecht West.
Afkorting van de naam van de regeling 
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerp van de regelingnatuur en landschap, subsidies
Datum tot wanneer (een versie van) de regeling geldig is1 januari 2011
Bron

Subsidieverordening Inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006, art. 3

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:25

Gedelegeerde regelgeving

Geen.

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Datum van inwerkingtreding van deze versie11 november 2010
Datum terugwerkende kracht van deze versie 
Betreft (aard van de regeling/wijziging)Nieuwe regeling
Datum ondertekening regeling9 november 2010
Datum bekendmaking10 november 2010
Vindplaats bekendmakingProvinciaal blad, 2010, 82
Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit9 november 2010
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluitProvinciaal blad, 2010, 82
Kenmerk2010INT264945

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

InwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreft (aard van de regeling/wijziging)Datum ondertekening
Vindplaats bekendmaking
Datum ondertekening inwerking-tredingbesluit
Vindplaats bekendmaking inwerkingtredingbesluit
Kenmerk voorstel
11 november 2010 Nieuwe regeling9 november 2010
Provinciaal blad, 2010, 82
9 november 2010
Provinciaal blad, 2010, 82
2010INT264945

Regeling

Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Subsidieverordening Inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006;

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Besluiten:

Artikel 1 Vaststelling subsidieplafond

 • 1. Het plafond voor de dienst Wandelpaden bedraagt € 146.250 voor het tijdvak 17 november 2008 tot en met 30 november 2010.
 • 2. Het plafond voor de dienst Natuurvriendelijk schonen van sloten bedraagt € 30.000 voor het tijdvak 17 november 2008 tot en met 30 november 2010.
 • 3. Het plafond voor de dienst open water (aanleg) bedraagt € 180.000 voor het tijdvak 17 november 2008 tot en met 30 november 2010.
 • 4. Het plafond voor de dienst Natuurvriendelijke oevers (aanleg en beheer) bedraagt
  € 173.831 voor het tijdvak 17 november 2008 tot en met 30 november 2010.
 • 5. Het plafond voor de dienst Baggerspuiten bedraagt € 147.500 voor het tijdvak 17 november 2008 tot en met 30 november 2010.
 • 6. Het plafond voor de dienst Onderhoud geriefhoutbosjes bedraagt € 180.000 voor het tijdvak 17 november 2008 tot en met 30 november 2010.
 • 7. Het plafond voor de dienst Zwarte stern bedraagt € 28.125 voor het tijdvak 17 november 2008 tot en met 30 november 2010.
 • 8. Het plafond voor de dienst Hulpdiensten bedraagt € 16.875 voor het tijdvak 17 november 2008 tot en met 30 november 2010.

Artikel 2 Verdeelcriteria

 • 1. Voor de verdeling van het beschikbare bedrag wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht eenmalig de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als de datum van ontvangst geldt.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieplafonds Groenblauwe diensten Utrecht West 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 9 november 2010.

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.

H.H. SIETSMA, secretaris.

Uitgegeven 10 november 2010
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen
H.H. SIETSMA, secretaris

Versies van deze regeling

Deze regeling heeft geen andere versies