Subsidie aanvragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de subsidies van de provincie Utrecht.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Subsidie aanvragen

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index
Milieu en energie: Duurzaamheid en klimaat
Milieu en energie: Energie

Bent u pompstationhouder en wilt u bij uw tankstation een aardgas-afleverinstallatie realiseren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een investeringssubsidie.

Natuur en landschap: Landschaps- en natuurbeheer
Sport, welzijn en recreatie: Buitenrecreatie
Sport, welzijn en recreatie: Toerisme
Ruimtelijke ordening en infrastructuur: Plattelandsontwikkeling

De subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland is gericht op de thema’s natuur, landschap, cultuurhistorie en sociaal-economische vitaliteit. Het betreft hier een regeling die mede gefinancierd wordt door het Rijk (ILG) en de Europese Unie (POP).

Milieu en energie: Bodem en grond

De provincie Utrecht wil het saneren van sterke bodemverontreinigingen door eigenaren/erfpachters die zelf woonachtig zijn op hun percelen bevorderen. Bent u eigenaar/erfpachter van een perceel waar u zelf woonachtig bent en wilt u de aanwezige sterke bodemverontreiniging saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. U kunt ...

Milieu en energie: Bodem en grond

De provincie Utrecht wil het onderzoeken en saneren van bodemverontreiniging die bij het huidige gebruik zorgen voor onaanvaardbare risico’s bevorderen. Bent u een gemeente die de sterk verontreinigde bodem, die (mogelijk) risico’s voor de mens, milieu of een verspreidingsrisico veroorzaakt, laten onderzoeken of saneren of wilt u deze ...

Milieu en energie: Bodem en grond

Het Rijk wil het saneren van bodemverontreinigingen op bedrijventerreinen bevorderen. Bent u een eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein met een sterk verontreinigde bodem dat u wilt saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. U kunt hiervoor het gehele jaar een subsidieaanvraag indienen. U kunt de subsidie aanvragen bij ...

Natuur en landschap: Landschaps- en natuurbeheer

Kwaliteitsverbetering Natuur is een onderdeel van de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland. Bent u particulier, een non-profitorganisatie of een publiekrechterlijke instelling, dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

Natuur en landschap: Landschaps- en natuurbeheer

Landbouw en plattelandsvernieuwing is een onderdeel van de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland.
Bent u agrarier, dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

Natuur en landschap: Landschaps- en natuurbeheer

Landschap en cultuurhistorie is een onderdeel van de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland. Bent u particulier of een publiekrechtelijke instelling, dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

Natuur en landschap: Landschaps- en natuurbeheer

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer omvat subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. De uitvoering van het subsidiestelsel heeft de provincie in handen gegeven van de Dienst Regelingen en de Dienst Landelijk Gebied.

Natuur en landschap: Landschaps- en natuurbeheer

Ontpachting op landgoederen is een onderdeel van de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland (AVP).
Bent u landgoedeigenaar, dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.