Het coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie

Het is voor u als subsidieontvanger van groot belang om te weten hoe de provincie omgaat met de subsidieverlening tijdens de coronacrisis. Hiervoor heeft Gedeputeerde Staten nadere beleidsregels vastgesteld. Deze houden in dat organisaties, ook bij het niet kunnen uitvoeren van de activiteiten als gevolg van de corona-maatregelen, de subsidie behouden. Dit geldt voor aantoonbare uitgaven die al zijn gedaan of onontkoombaar waren omdat eerder al verplichtingen waren aangegaan, tot maximaal het verleende subsidiebedrag.

Deze beleidsregels zijn niet bedoeld om, los van de gesubsidieerde activiteit, organisaties financieel te ondersteunen. Daarvoor worden organisaties verwezen naar de financiële steunmaatregelen van het Rijk.

Uw activiteiten worden uitgesteld

Bent u in staat om de gesubsidieerde activiteiten op een later moment uit te voeren, dan kunt u ons vragen om een nieuwe einddatum. Dat is alleen nodig als de huidige einddatum van de subsidieperiode in uw subsidiebesluit door het uitstel overschreden wordt. Wij zullen met voorrang op deze uitstelverzoeken reageren.

Uw activiteiten gaan niet door

In dat geval kunt u ons vragen de subsidie nu al vast te stellen. Daarbij zullen wij de al gemaakte voorbereidingskosten naar redelijkheid en billijkheid subsidiëren. Dit kan tot aan het maximaal toegezegde bedrag. Dit kan betekenen dat we afwijken van het in de subsidieverlening opgenomen percentage subsidie. Van u wordt wel een maximale inspanning verwacht om onnodige kosten te voorkomen. Wij vragen u om dit toe te lichten in het vaststellingsformulier.

In het geval van noodgedwongen annuleren dient u bij het verzoek tot vaststelling bewijzen van de daadwerkelijke gemaakte (voorbereidings)kosten aan te leveren Bij subsidieverantwoordingen vanaf 125.000 euro wordt zoals gebruikelijk om een controleverklaring van de accountant gevraagd. In dat geval hoeft u geen specifieke betaalbewijzen aan te leveren.

Afhandeling lopende subsidieaanvragen

Bij subsidieaanvragen die al zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, beoordelen we per aanvraag en in overleg met u in hoeverre deze op het moment van beoordelen op de actualiteit moet worden aangepast.

Nieuwe subsidieaanvragen tijdens de coronacrisis

Bij nieuwe subsidieaanvragen zal in redelijkheid met u worden afgestemd in hoeverre de subsidieaanvragen op het moment van beoordeling moeten worden aangepast op de actualiteit.

Gaat het om een (meerjarige) exploitatiesubsidie?

Dan meldt u ons wat de gevolgen zijn voor uw jaarplan 2020. Als reactie zullen wij dan toestaan dat niet bestede middelen door vertraagde of niet gerealiseerde activiteiten mogen worden meegenomen naar 2021.

Vragen?

Bij twijfel wat op uw subsidie van toepassing is of als u vragen heeft: bel gerust met uw contactpersoon bij het subsidieloket of met de beleidsmedewerker waarmee u contact heeft.

Bij algemene vragen over deze beleidsregels kunt u een e-mail sturen naar Lex.Reichgelt@provincie-utrecht.nl