Niet-productieve investeringen water (POP3)

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

De POP3-regeling Niet-productieve investeringen water richt zich op de verbetering van de ecologische toestand van oppervlaktewater en het op peil houden van de hoeveelheid water en het op orde houden van de watervoorziening. Hiermee wil de provincie voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water zoals deze zijn vastgelegd in het Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027.

Voorbeelden van investeringen die bij deze POP3-regeling horen zijn: de aanleg van natuurvriendelijke oevers of vispassages, het herstel van de natuurlijke vorm van beken, plaatsing van helofytenfilters die het water zuiveren, het verhogen van de grondwaterstand in combinatie met peilgestuurde drainage of het aanleggen van waterinfiltratiesystemen.

Deze subsidie aanvragen

Vraag subsidie aan via het POP3 webportal